Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Kognitywistyka > Kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (nowy)

Kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (nowy) (S1-KOG-3)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze

Dyscypliny: filozofia, informatyka, psychologia, matematyka, językoznawstwo, nauki biologiczne

Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy dotyczącą szeroko rozumianego poznania. Łączy ona metody nauk empirycznych (takich jak: psychologia, językoznawstwo, neurobiologia, a nawet antropologia) z narzędziami i wynikami nauk formalnych (takich jak: matematyka, logika czy informatyka). Głównymi obszarami badań kognitywistyki są problemy związane z procesami myślenia, świadomością, językiem, percepcją, sztuczną inteligencją, procesami uczenia się czy podejmowania decyzji. Program studiów skonstruowany został z myślą o tym, aby tę interdyscyplinarność w maksymalnym stopniu wyeksponować. W prowadzenie kierunku zaangażowani są naukowcy o znaczących osiągnięciach, prowadzący badania nad szeroko rozumianym ludzkim poznaniem: psychologowie, językoznawcy, filozofowie, informatycy, matematycy, neurofizjologowie. Wieloobszarowość studiów sprawia, że studenci mają możliwość poznać paradygmaty badawcze z kilku gałęzi nauki, uczą się pod okiem specjalistów różnych dziedzin. Pozwala to nie tylko na różnorodność i atrakcyjność nauczania. Zdobywają wiedzę pozwalającą poznawać i rozumieć otaczający nas świat.

Studia licencjackie na kierunku kognitywistyka są ukierunkowane na kształcenie o charakterze ogólnoakademickim ze szczególnym naciskiem na kwestie stosowalności poszczególnych teorii i paradygmatów badawczych w badaniach nad umysłem i procesami poznawczymi człowieka. Poza szeroką wiedzą teoretyczną studenci zdobywają praktyczne umiejętności programowania i analizy i interpretacji różnego rodzaju danych empirycznych. Szczególną wagę przykłada się do praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy (psychologicznej, informatycznej, metodologicznej, językoznawczej).W ciągu trzech pierwszych semestrów studiów kognitywistycznych wszystkie przedmioty są obowiązkowe. Od czwartego semestru studenci samodzielnie wybierają przedmioty specjalizacyjne oraz realizują interdyscyplinarny zespołowy projekt badawczy, wypracowywany i dyskutowany na seminarium licencjackim. Studia na kierunku kognitywistyka zapewniają również praktyki, których zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie studentom przygotowanie do przyszłego życia zawodowego. Program praktyk pozwala na zdobycie doświadczenia w zawodach wykorzystujących umiejętności badawcze i zdobytą wiedzę oraz rozwijanie umiejętności praktycznych związanych ze studiowanym kierunkiem.

Absolwenci I stopnia studiów kognitywistycznych zdobywają podstawową wiedzę z zakresu wspomnianych dziedzin empirycznych wraz z umiejętnościami, które umożliwią im podejmowanie pierwszych prób badawczych. Dostarczone słuchaczom narzędzia z zakresu nauk formalnych ugruntowują ich wiedzę empiryczną i umożliwiają dalszy rozwój w tych dziedzinach. Uzyskane w trakcie studiów kompetencje (w zakresie np. programowania komputerowego) są wysoko cenionymi i przydatnymi umiejętnościami zarówno ze względu na wymogi rynku pracy, jak i ze względu na prowadzenie badań naukowych.

Zajęcia odbywają się w ciągu całego dnia, na terenie Kampusu Głównego i w okolicach (Wydział Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa; Wydział Socjologii, ul. Karowa 18, 00-324 Warszawa oraz Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7, 00-183) i Kampusu Ochota (Centrum Nowych Technologii UW, Banacha 2c, 02-097 oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Banacha 2, 02-097).

kognitywistyka.uw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku kognitywistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów absolwent:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o miejscu kognitywistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (psychologią, językoznawstwem, filozofią, naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją, neuronauką);
- rozumie, czym jest teoria naukowa i jaka jest jej rola w wyjaśnianiu zjawisk i ich przewidywaniu;
- ma podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka oraz jego rozwoju poznawczego zarówno w aspekcie neurobiologicznym, jak i psychologicznym i społecznym;
- rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć metod formalnych do budowy i analizy prostych modeli w szeroko pojętych naukach kognitywnych;
- zna podstawowe składniki programów komputerowych w paradygmacie imperatywnym, podstawy imperatywnego paradygmatu programowania oraz narzędzia programistyczne pozwalające tworzyć programy działające w kilku systemach operacyjnych;
- zna podstawowe charakterystyki języka zarówno od strony opisu formalnego, lingwistyki, psychologii, jak i filozofii.
- zna najważniejsze idee filozoficzne dotyczące umysłu i poznawczych umiejętności człowieka sprzed rewolucji kognitywnej, rozumie konsekwencje „pierwszej” i „drugiej rewolucji kognitywistycznej”;

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi;
- potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi. Potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu nauk kognitywnych;
- potrafi, używając potrzebnych narzędzi formalnych, obliczeniowych oraz znanych sobie pakietów oprogramowania statystycznego i analitycznego analizować dane oraz na tej podstawie modelować i proponować wyjaśnienia zjawisk i dokonywać dotyczących ich przewidywań;
- potrafi zaplanować proste eksperymenty badawcze, korzystając z urządzeń służących do pomiaru aktywności mózgu;
- potrafi napisać i skompilować prosty program z użyciem imperatywnego paradygmatu programowania. Potrafi dokonać obiektowej analizy problemów programistycznych oraz zaprojektować program w paradygmacie obiektowym na podstawie tej analizy;
- potrafi pisać proste programy w języku Python przetwarzające dane wejściowe; w szczególności potrafi oprogramować prosty eksperyment psychologiczny oraz przetwarzać dane źródłowe za pomocą własnoręcznie stworzonego oprogramowania;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania;
potrafi brać udział w rzeczowej dyskusji, umie wypracowywać kompromisy i określać wspólne stanowisko;
- potrafi pracować zespołowo

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/