Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > International Studies in Philosophy > International Studies in Philosophy, stacjonarne, pierwszego stopnia (w języku angielskim)

International Studies in Philosophy, stacjonarne, pierwszego stopnia (w języku angielskim) (S1-PRK-ISP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, sześć semestrów
Język: angielski

International Studies in Philosophy(ISiP) to prowadzone od roku 2007 trzyletnie licencjackiej studia filozoficzne w języku angielskim. Wszystkie zajęcia typu tutorial oraz wszystkie wykłady i egzaminy przeprowadzane są w języku angielskim. Kadrę stanowią dobrze przygotowani, głównie młodzi, uczeni, posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne zdobyte zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach.

Podczas trzyletniego okresu studiów licencjackich studenci uzyskują wszechstronną wiedzę na temat aktualnego stanu badań w różnych działach filozofii. Zaznajamiają się także z głównymi historycznymi tradycjami filozofii europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii analitycznej oraz dorobku Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Według tradycji wspomnianej szkoły podstawą edukacji filozoficznej jest ontologia i epistemologia. Kursy z tych przedmiotów dostarczają szerokiego poglądu na świat – głębszego i bardziej ogólnego niż ten oferowany przez nauki szczegółowe. Wraz z kursami z historii filozofii zajęcia te umożliwiają zrozumienie treści i ewolucji najważniejszych idei i programów badawczych cywilizacji Zachodu. Zajęcia z etyki i estetyki rozwijają zarówno teoretyczne zrozumienie świata wartości, jak i emocjonalną i moralną wrażliwość. Uczą szacunku dla powinności obywatelskich i ukazują wzajemne związki między systemami normatywnymi – prawnymi, moralnymi i religijnymi. Kursy logiki i semiotyki logicznej (dyscyplin, w których osiągnięcia polskich filozofów posiadały światowy zasięg i znaczenie) uczą umiejętności myślenia – umiejętności istotnej tak w nauce, jak i w życiu publicznym. Wraz z zajęciami z filozofii języka dostarczają narzędzi potrzebnych do formalnej analizy języka naturalnego oraz struktury teorii naukowych. Kursy z antropologii filozoficznej, filozofii społecznej i filozofii kultury pozwalają studentom na zrozumienie złożonych relacji między stylem życia, dominującą kulturą intelektualną i celami elit społecznych w różnych czasach i społeczeństwach. Inne kursy specjalistyczne i interdyscyplinarne stanowią okazję do zaznajomienia się z zagadnieniami należącymi to takich działów filozofii, jak filozofia działania, filozofia umysłu, filozofia polityki i prawa. Studia kończą się przygotowaniem pracy licencjackiej i egzaminem licencjackim.

Poszerzanie horyzontów myślowych studentów jest wspomagane przez ofertę rozlicznych wykładów, zajęć w formule tutorialu i seminariów. Podczas wykładów studenci uzyskują wiedzę z danej dziedziny, natomiast w trakcie tutorialów i innych zajęć uczą się także tego, jak aktywnie uczestniczyć w debatach filozoficznych, analizować podstawowe idee filozoficzne oraz w jaki sposób samodzielnie formułować i rozwiązywać pojawiające się problemy teoretyczne.

Filozofia rozwija w sposób szczególny i w większym stopniu niż inne dyscypliny akademickie zdolności intelektualne studentów. Pozwala ćwiczyć inteligencję, zdolność przyswajania i rozumienia nowych informacji, umiejętność rozumienia innych ludzi i kultur; filozofia uczy, jak właściwie interpretować zachowania jednostek i społeczeństw. Wzbogaca wyobraźnię, a przede wszystkim czyni łatwiejszym proces wypracowywania spójnego i ogólnego poglądu na świat oraz określania celów ludzkiej egzystencji. Absolwenci filozofii są postrzegani przez wielu pracodawców jako szczególnie ważni i wartościowi pracownicy. Znajdują oni zatrudnienie w różnych instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach, firmach PR, agencjach reklamowych i mass mediach, a także w urzędach publicznych, organizacjach politycznych i jednostkach samorządowych. Absolwenci filozofii, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zdobywają rzetelną znajomość angielszczyzny, dzięki czemu mają większe szanse na zatrudnienie w Polsce i w Unii Europejskiej. Ich kwalifikacje stanowią dobrą podstawę do ubiegania się o prestiżowe granty i stypendia oraz miejsca na studiach magisterskich i doktoranckich w całej Europie i poza nią.

Większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Filozofii zlokalizowanym przy ul. Krakowskie Przedmieście nr 3 w Warszawie. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach 9:45-16:30. Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego posiada bardzo dobrze zaopatrzoną bibliotekę – najlepszą bibliotekę filozoficzną w Europie Środkowo-Wschodniej.

Strona internetowa ISiP: www.philosophy.uw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku International Studies in Philosophy

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

(1) Najważniejsze efekty uczenia się.

Po ukończeniu studiów absolwent:

WIEDZA
- zna zależności między głównymi subdyscyplinami filozoficznymi oraz ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych kierunków w obrębie tych subdyscyplin;
- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii;
- ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania;
- zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie;
- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu dziedziny nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej, metodologicznej i terminologicznej;

UMIEJĘTNOŚCI
- wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje z anglojęzycznych źródeł pisanych i elektronicznych;
- konstruuje i rekonstruuje różnego rodzaju argumentacje w języku angielskim, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania;
- wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w międzynarodowym życiu społecznym;
- na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielne formułuje propozycje ich rozwiązania.

(2) Wymiar punktów ECTS: 180 (6 semestrów).

(3) Wszystkie punkty ECTS
przypadają na zajęcia z zakresu nauk podstawowych. Umożliwia się studentowi wybór przedmiotów w wymiarze 76 punktów ECTS, co stanowi 42,2% ogólnej sumy punktów ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/