Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie > Zarządzanie, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Zarządzanie, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (NW2-ZA)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie doradztwo organizacyjne
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie E-biznes
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie marketingu
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie przedsiębiorczość
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie rozwój potencjału społecznego
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie międzynarodowe
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie organizacją
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie publiczne
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie sprzedażą
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie w ochronie zdrowia
Magisterium na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie w turystyce

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:


1. Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent:

WIEDZA

- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem

- zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami. Umie je zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych

- umie przeprowadzić złożone analizy wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki oraz wzajemne relacje miedzy nimi

- analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie konkretne rozwiązania i sposoby przeprowadzenia procedury ich rozstrzygnięcia

- potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw oraz krytycznie analizować jej skuteczność i przydatność

- posiada pogłębione umiejętności badawcze takie jak synteza różnych idei i poglądów, formułowanie problemów badawczych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązania problemów właściwych dla nauk o zarządzaniu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym lidera grupy

2. Wymiar studiów w punktach ECTS - 120,
Liczba semestrów – 4

3. Jeżeli program jest oparty na standardach (kształcenie nauczycieli) należy podać odpowiednie rozporządzenie - NIE

4. Liczba punktów ECTS:

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia - 54

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - 44

- w ramach zajęć modułowych do wyboru - 47

5. Informacja o praktykach (jeżeli są przewidziane w programie studiów) z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS - NIE

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/