Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Undergraduate Programme in Political Science > Undergraduate Programme in Political Science

Undergraduate Programme in Political Science (S1-PRK-UPPS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

Undergraduate Programme in Political Science jest dedykowany absolwentom szkół średnich.

Językiem wykładowym jest angielski.

Studia są płatne.

Program studiów ma zarówno charakter teoretyczny i odnosi się do różnych dziedzin badawczych w naukach o polityce, jak i przewidziane zostały przedmioty o charakterze praktycznym. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty do wyboru, które pozwalają na zindywidualizowanie ścieżki kształcenia. Generalnym założeniem programu studiów jest skoncentrowanie się na problematyce integracji europejskiej oraz systemach i społeczeństwach Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Oprócz realizacji wyżej wskazanego programu, studenci uczestniczą w różnych formach życia akademickiego: przynależą do studenckich kół naukowych, biorą udział w konferencjach, debatach i wykładach zaproszonych gości z ośrodków uniwersyteckich z całego świata. Dzięki temu uzyskują szereg niezbędnych dla politologa kompetencji teoretycznych i praktycznych.

Studia trwają trzy lata.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Undergraduate Programme in Political Science będzie posiadał predyspozycje intelektualne w zakresie analizy problemów politycznych. Zdobędzie kompetencje w zakresie komunikacji, negocjacji i rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów. Będzie przygotowany do podjęcia studiów na II stopniu.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Undergraduate Programme in Political Science

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
-charakter i specyfikę nauk o polityce i ich relacje do innych nauk społecznych;
-role człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z najbliższym otoczeniem społecznym w perspektywie historycznej i współczesnej;
-warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach oraz wykorzystywania do tego wiedzy politologicznej. Ponadto zna i rozumie znaczenie tworzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości;
-historyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania życia politycznego;
-struktury polityczne, ekonomiczne, kulturowe oraz zmiany w nich zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Unii Europejskiej i regionu Europy Środkowo-Wschodniej;
-zasady funkcjonowania systemu politycznego państwa i jego elementów w wymiarze polskim, europejskim i światowym;
-istotę demokracji społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim, europejskim i światowym;
-nurty współczesnej myśli politycznej;
-kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami prowadzonymi w innych naukach społecznych;
-różne koncepcje polityki oraz wartości, wzory i normy społeczne, panujące w państwie i społeczeństwie oraz umożliwiające partycypację polityczną;
-mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych;
-procesy komunikowania w przestrzeni politycznej;
-podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej;
-zasady i uwarunkowania wykonywania pracy zawodowej w obszarze kierunku studiów.

Umiejętności: absolwent potrafi
-rozpoznawać przyczyny i przebieg oraz prognozować zjawiska dotyczące sfery polityki; potrafi badać i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie;
-wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
-wskazać i wyjaśnić zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego; umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej;
-posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki;
-wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność, a także dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
-posługiwać się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami; dostrzega i analizuje dylematy etyczne;
-samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii;
-prezentować własne pomysły, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów;
-analizować i oceniać treści przekazu medialnego;
-gromadzić, hierarchizować i przetwarzać informacje oraz tworzyć indywidualnie oraz grupowo prace pisemne i projekty dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł;
-przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu politologii z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł;
-posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu B1 ESOKJ.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
-aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
-właściwej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, w tym w aspekcie etycznym;
-obserwacji i krytycznej oceny zjawisk politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/