Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ukrainistyka z językiem angielskim > Ukrainistyka z językiem angielskim, studia stacjonarne, drugiego stopnia

Ukrainistyka z językiem angielskim, studia stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-UKRA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, polski, rosyjski, ukraiński

Rekrutacja na semestr letni.

Celem studiów magisterskich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa ukraińskiego, posiadających kompetencje językowe (w tym tłumaczeniowe) dotyczące języka ukraińskiego na poziomie C2 wg ESOKJ oraz języka angielskiego na poziomie C1+.

Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich studenci mają możliwość fakultatywnego wyboru i uczestnictwa w praktycznych zajęciach z języka rosyjskiego ( w tym tłumaczeniowych).

Ośrodek badawczo-dydaktyczny Katedry Ukrainistyki jest usytuowany w południowej części miasta. Kampus południowy znajduje się w bliskiej odległości od stacji metra Służew oraz Wilanowska. Jest dobrze skomunikowany z centrum Warszawy i resztą stolicy. Zarówno na studiach licencjackich, jak i na magisterskich zajęcia odbywają się zwykle w godzinach od 8:30 – 15:15, 4-5 dni w tygodniu, w budynku naukowo-dydaktycznym na ul. Szturmowej 4.

Studenci Katedry Ukrainistyki maja możliwość wyjazdów na studia semestralne do uczelni ukraińskich, krajowych (w ramach programu MOST) oraz w krajach UE (w ramach programu ERASMUS).

Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące studiowania na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim znajdują się na stronie internetowej Katedry Ukrainistyki w zakładce Dla Studenta.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku ukrainistyka z językiem angielskim są wyposażeni w pogłębioną wiedzę teoretyczną, ogólnohumanistyczną oraz specjalistyczną z dziedziny językoznawstwa i literaturoznawstwa, które pozwalają na prowadzenie unikatowych badań naukowych w obszarze ukrainistyki. W związku z szerokim spectrum działalności badawczej pracowników KU każdy student ma zapewnioną możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań naukowych oraz uczestnictwa w projektach zespołowych, a także upubliczniania wyników swoich badań na konferencjach naukowych oraz w wydawnictwach katedralnych. Absolwenci wyposażeni są ponadto w umiejętności praktyczne związane z wysokimi kompetencjami językowymi: znajomością języka ukraińskiego na poziomie C2 oraz języka angielskiego na poziomie C1+. Dodatkowym atutem jest umożliwienie zainteresowanym studentom podniesienia kompetencji językowych z zakresu języka rosyjskiego do poziomu B2-C1 (zajęcia fakultatywne). Program studiów przewiduje również kształcenie w zakresie teorii i praktyki translatorskiej, co pozwala na rozwijanie\nabycie kompetencji tłumaczeniowych w zakresie języka wiodącego i dodatkowego. Studia magisterskie na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim adresowane są do absolwentów różnych kierunków studiów II stopnia, legitymujących się znajomością języka ukraińskiego na poziomie co najmniej C1 oraz języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wysokie kompetencje o charakterze specjalistycznym umożliwiają absolwentom studiów magisterskich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim kontynuację nauki na studiach III stopnia lub podjęcie pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie itp.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent zna i rozumie:

- w pogłebionym stopniu terminologię i metodologię badań językoznawczych,
- w pogłebionym stopniu terminologię i metodologię badań literaturoznawczych,
- w pogłebionym stopniu związki badań filologicznych i ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi,
- w pogłębionym stopniu psychologiczne podstawy funkcjonowania języka,
- w pogłębionym stopniu teorię translatoryki i techniki przekładu,
- w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia związane z rozwojem i funkcjonowaniem współczesnego języka ukraińskiego w różnych dziedzinach,
- w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia związane z kierunkami rozwoju współczesnej literatury ukraińskiej,
- język ukraiński w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- język angielski w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Absolwent potrafi:

- właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać krytycznej analizy, twórczej interpretacji i prezentacji informacji z zakresu języka ukraińskiego,
- właściwie dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać twórczej interpretacji i prezentacji informacji z zakresu literatury ukraińskiej,
- stosować właściwe metody i narzędzia badawcze w zakresie językoznawstwa ukraińskiego,
- stosować właściwe metody i narzędzia badawcze w zakresie literaturoznawstwa ukraińskiego,
- formułować i testować hipotezy związane z badaniami w zakresie językoznawstwa ukraińskiego,
- prowadzić debatę na tematy specjalistyczne,
- formułować i testować hipotezy związane z badaniami w zakresie literaturoznawstwa ukraińskiego,
- komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
- komunikować się w mowie i w piśmie w języku ukraińskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- komunikować się w mowie i w piśmie w języku angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie,
- kierować pracą zespołu,
- komunikować się na tematy specjalistyczne się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku polskim i wybranym języku obcym.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego lub środowiska społecznego,
- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, dbając o rozwój i zachowanie etosu zawodu.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/