Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ukrainistyka z językiem angielskim > Ukrainistyka z językiem angielskim, studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Ukrainistyka z językiem angielskim, studia stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-UKRA)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, polski, rosyjski, ukraiński

Rekrutacja na semestr letni.

Celem studiów licencjackich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa ukraińskiego, posiadających kompetencje językowe ( w tym tłumaczeniowe) dotyczące języka ukraińskiego na poziomie C1 wg ESOKJ oraz języka angielskiego na poziomie B2+.

Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich studenci mają możliwość fakultatywnego wyboru i uczestnictwa w praktycznych zajęciach z języka rosyjskiego (w tym tłumaczeniowych).

Ośrodek badawczo-dydaktyczny Katedry Ukrainistyki jest usytuowany w południowej części miasta. Kampus południowy znajduje się w bliskiej odległości od stacji metra Służew oraz Wilanowska. Jest dobrze skomunikowany z centrum Warszawy i resztą stolicy. Zarówno na studiach licencjackich, jak i na magisterskich zajęcia odbywają się zwykle w godzinach od 8:30 – 15:15, 4-5 dni w tygodniu, w budynku naukowo-dydaktycznym na ul. Szturmowej 4.

Studenci Katedry Ukrainistyki maja możliwość wyjazdów na studia semestralne do uczelni ukraińskich, krajowych (w ramach programu MOST) oraz w krajach UE (w ramach programu ERASMUS).

Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące studiowania na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim znajdują się na stronie internetowej Katedry Ukrainistykiw zakładce Dla Studenta.
Absolwenci studiów I stopnia kierunku ukrainistyka z językiem angielskim wyposażeni są w umiejętności praktyczne związane z wysokimi kompetencjami językowymi: znajomością języka ukraińskiego na poziomie C1 oraz języka angielskiego na poziomie B2+. Dodatkowym atutem jest umożliwienie zainteresowanym studentom osiągnięcie kompetencji językowych z zakresu języka rosyjskiego na poziomie B2 (przedmiot fakultatywny). Program studiów przewiduje również kształcenie w zakresie przekładoznawstwa i praktyki translatorskiej, co pozwala na nabycie kompetencji tłumaczeniowych w zakresie języka wiodącego i dodatkowego. Studia licencjackie na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim adresowane są do absolwentów szkół średnich bez znajomości języka ukraińskiego lub ze znajomością na poziomie co najmniej A1 oraz ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1. Wysokie kompetencje o charakterze specjalistycznym umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim podjęcie nauki na studiach II stopnia lub pracy zawodowej w instytucjach kultury, instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach pozarządowych, mediach itp.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku ukrainistyka z językiem angielskim

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent zna i rozumie:
- w zaawansowanym stopniu terminologię i metodologię badań językoznawczych,
- zaawansowanym stopniu terminologię i metodologię badań literaturoznawczych,
- w zaawansowanym stopniu związki badań filologicznych i ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi,
- w zaawansowanym stopniu złożoną naturę języka i jego historyczną zmienność,
- w zaawansowanym stopniu wybrane strategie i techniki przekładowe,
- w zaawansowanym stopniu historię i konteksty literatury ukraińskiej,
- historię i kontekst kulturowy Ukrainy,
- w zaawansowanym stopniu stan i kierunki rozwoju współczesnego języka ukraińskiego,
- w zaawansowanym stopniu historię i konteksty literatury ukraińskiej,
- język ukraiński w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- język angielski w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Absolwent potrafi:
- wyszukiwać, krytycznie analizować i oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące języka ukraińskiego,
- posługiwać się ujęciami teoretycznymi właściwymi dla językoznawstwa ukraińskiego,
- wyszukiwać, krytycznie analizować i oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące literatury ukraińskiej,
- posługiwać się ujęciami teoretycznymi właściwymi dla literatury ukraińskiej,
- sformułować i rozwiązać zadanie badawcze w zakresie ukraińskiego językoznawstwa,
- sformułować i rozwiązać zadanie badawcze w zakresie ukraińskiego literaturoznawstwa,
- posługiwać się ujęciami teoretycznymi właściwymi dla translatoryki,
- komunikować się z otoczeniem z użyciem terminologii filologicznej,
- komunikować się w mowie i w piśmie w języku ukraińskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- komunikować się w mowie i w piśmie w języku angielskim zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie,
- planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
- komunikować się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku polskim i wybranym języku obcym.

Absolwent jest gotów do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
- przestrzegania zasad etycznych, w tym m.in. korzystania z cudzego dorobku naukowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/