Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Sztuka pisania > Sztuka pisania, stacjonarne drugiego stopnia

Sztuka pisania, stacjonarne drugiego stopnia (S2-PRK-SZTP)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia II stopnia na kierunku Sztuka pisania adresowane są do osób zainteresowanych naukowo i praktycznie tworzeniem literatury, a także do osób zainteresowanych pracą związaną z kreatywnym działaniem w gronie twórców kultury. Studia dają absolwentom wiedzę teoretyczną, empiryczną i metodologiczną, która pozwala na aplikowanie do szkół doktorskich o profilu humanistycznym, społecznym lub interdyscyplinarnym.

Studia II stopnia na kierunku Sztuka pisania adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Oferta skierowana jest głównie do absolwentów kierunków studiów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, ale możliwość aplikowania mają również absolwenci studiów z innych dyscyplin.

Program studiów obejmuje:

  1. Kształcenie teoretyczne, które skupia się na ukazaniu miejsca literatury współczesnej w kulturze, szczególnie w kontekście przemian i uwarunkowań społecznych, technologicznych, politycznych i cywilizacyjnych. Połączone jest ono z przekazywaniem wiedzy o nowych narzędziach wykorzystywanych do badania literatury, innowacyjnych prądach współczesnej myśli humanistycznej i różnych szkołach metodologicznych. Wymienione zagadanie omawiane są m.in. w ramach przedmiotów: „Literatura na mapie kultury (polska i światowa)”, „Współczesna myśl humanistyczna”, „Literatura współczesna – twórcze czytanie” oraz „Sztuka przekładu literackiego”.
  2. Kształcenie warsztatowe, które ma na celu doskonalenie przez studentów umiejętności praktycznych w zakresie pisania (konstruowania) rozmaitych odmian tekstów literackich (wysokoartystycznych i popularnych) oraz gatunków interartystycznych i interdyskursywnych, ich twórczego przekształcania i prezentacji oraz zastosowania tych kompetencji także w obszarach pogranicznych lub niezwiązanych bezpośrednio z literaturą. Zagadnienia te są przedmiotem następujących zajęć: „Gry z konwencjami gatunkowymi”, „Gry z konwencjami dyskursywnymi”, „Schematy narracyjne (storytelling)”, „Sztuka stylizacji literackiej”, „Krytyka literacka i artystyczna”, „Warsztat translatorski”, „Formy prezentacji tekstu literackiego”, „Prezentacja tekstu e mediach cyfrowych”.
  3. Kształcenie komplementarne, które obejmuje specjalistyczną wiedzę o warunkach funkcjonowania pisarza we współczesnej kulturze w środowisku literackim, artystycznym i wydawniczym, a także przygotowuje studentów do świadomego wyboru ścieżki zawodowej. Studenci zdobywają także wiedzę o sposobach pozyskiwania środków finansowych na działalność literacką i/lub artystyczną. Zagadnienia te będą podstawą przedmiotu „Pisarz jako marka”.

W programie studiów przewidziane są również zajęcia fakultatywne w postaci konwersatoriów. Ich problematyka stanowi dopełnienie zagadnień sygnalizowanych na zajęciach z zasadniczych przedmiotów kształcenia.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku sztuka pisania

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

UZUPEŁNIĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! do maja 2026

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/