Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Sztuka pisania > Sztuka pisania, stacjonarne pierwszego stopnia

Sztuka pisania, stacjonarne pierwszego stopnia (S1-PRK-SZTP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Powstanie kierunku sztuka pisania jest konsekwencją rozwoju wiedzy i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Pracodawcy coraz wyżej cenią szeroko pojmowaną kreatywność estetyczną, rośnie także zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wszechstronne, interdyscyplinarne kompetencje pozwalające analizować nie tylko rzeczywistość polską, ale i problemy właściwe całemu zglobalizowanemu światu. Kierunek uczy studentów twórczego i krytycznego myślenia, selekcji i weryfikacji informacji, skutecznego i adekwatnego komunikowania się w mowie i piśmie oraz precyzyjnego przekazywanie informacji.

Studia I stopnia na kierunku sztuka pisania adresowane są do osób, które piszą i chciałyby rozwijać tę umiejętność. Kierunek studiów sprzyja podejmowaniu twórczości poetyckiej, prozatorskiej, publicystycznej, dziennikarskiej i krytycznoliterackiej. Rozwija kompetencje warsztatowe autora pracującego w nowych mediach, w tym w mediach elektronicznych,, wykonawcy zawodów związanych z kulturą popularną i medialną.

Studia I stopnia na kierunku sztuka pisania dają możliwość zdobycia wiedzy oraz kompetencji badawczych pozwalających na kontynuowanie nauki na kierunkach związanych z literaturoznawstwem, językoznawstwem, kulturoznawstwem, medioznawstwem i dziennikarstwem.

Studenci sztuki pisania w trakcie studiów poznają twórczość najważniejszych pisarzy, problematykę i ewolucję poszczególnych gatunków literackich, a także główne nurty, idee i konteksty XX-wiecznej oraz najnowszej literatury polskiej i powszechnej. Uczą się rozpoznawać cechy gatunkowe i schematy konstruowania różnych utworów literackich, publicystycznych oraz użytkowych, a także strukturę i kompozycję pracy naukowej.

W ofercie zajęć znajdują się również przedmioty służące kształtowaniu umiejętności poprawnego posługiwania się językiem, a także różnymi odmianami stylistycznymi i środowiskowymi polszczyzny.

Zdobytą wiedzę studenci wykorzystują podczas zajęć praktycznych, rozwijających umiejętność pisania tekstów literackich (powieść, opowiadanie, poezja, formy dramatyczne), tekstów i gatunków dziennikarskich (felieton, reportaż, esej, nowe gatunki internetowe), przekazów typowo użytkowych (tekst reklamowy, copywriting).

Studia zapewniają także praktyczne kompetencje z zakresu redagowania, opracowania komputerowego i publikowania tekstu w internecie.

Ponadto studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami współczesnej kultury, sztuki i filozofii.

Po studiach absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie:

  • w redakcjach pism,
  • w wydawnictwach,
  • w instytucjach związanych z nowymi mediami,
  • w marketingu medialnym,
  • w portalach internetowych,
  • jako copywriter, twórca literatury, krytyk literacki.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku sztuka pisania

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

- problemy kultury popularnej, zjawiska i zagadnienia kultury masowej, rolę środków masowego przekazu w kształtowaniu kultury współczesnej;
- główne nurty, idee i konteksty XX-wiecznej literatury polskiej i europejskiej;
- podstawy historii i kultury języka oraz specyfikę języka nowych mediów;
- cechy gatunkowe oraz schematy konstruowania dzieła sztuki (literackiego), tekstu publicystycznego, użytkowego i reklamowego;
- głównych twórców oraz ewolucję poszczególnych gatunków literackich.

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI:

- posługiwać się programami komputerowymi służącymi do składu i łamania tekstu, edycji tekstów w Internecie oraz opracowania graficznego;
- poprawnie posługiwać się terminologią z zakresu literaturoznawstwa, określić podstawowe metody badawcze w literaturoznawstwie;
- edytować, redagować i przygotowywać do druku teksty literackie, użytkowe i publicystyczne;
- wykorzystywać w praktyce schematy konstrukcyjne do tworzenia skonwencjonalizowanych gatunków literackich, publicystycznych i tekstów użytkowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

- uznania znaczenie polskiego i europejskiego dziedzictwa piśmienniczego i kulturalnego dla rozumienia aktualnych wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/