Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia wschodnie > Studia wschodnie, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia wschodnie, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-SW)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, polski, rosyjski

1. Obszar nauk humanistycznych oraz obszar nauk społecznych

2. Dyscypliny

 1. z dziedziny nauk humanistycznych: historia, nauki o kulturze i religii, językoznawstwo,
 2. z dziedziny nauk społecznych: nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Dyscyplina wiodąca: historia, nauka o polityce i administracji.

3. Unikatowe cechy programu:

Studia Wschodnie są pierwszymi w Polsce tak kompleksowymi studiami uniwersyteckimi drugiego stopnia (utworzone w 1998 r.) o charakterze interdyscyplinarnym poświęconymi tematyce wscvhodniej. Dostosowane są do światowych trendów rozwojowych dotyczących tworzenia tzw. „ area studies”.

Podobnie jak działalność Studium Europy Wschodniej wykracza poza obszar nauki i dydaktyki, tak samo specyfika Studiów Wschodnich nie ogranicza się do wymiaru stricte akademickiego, tkwi także w ich społecznej przydatności. Nie trzeba podkreślać roli i wagi kierunku wschodniego dla polskiej polityki zagranicznej oraz polskiej racji stanu. W ostatnich latach także w Unii Europejskiej daje się zauważyć rosnące zainteresowanie tym obszarem pod względem politycznym i gospodarczym, militarnym i społecznym. Nie ulega wątpliwości, że wzrost zainteresowania przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykształconych i przygotowanych specjalistów od problematyki tego regionu. Długoletnie doświadczenie w zakresie bezpośrednich związków i wspólnota losów historycznych otwiera przed Polską możliwość odegrania ważnej roli w ramach działań Unii Europejskiej w tym obszarze. Dostarczając wykształconych ekspertów i dobrych specjalistów, Studia Wschodnie są przedsięwzięciem akademickim służącym rozwojowi Polski oraz podniesieniu jej rangi zarówno w najbliższym sąsiedztwie, jak i w Unii Europejskiej.

Szczególną cechą studiów, wyjątkową w skali kraju, jest umiejętne połączenie nauczania prowadzonego przez wybitnych naukowców, legitymujących się znacznym dorobkiem badawczym oraz praktyków, którzy zdobyli ogromne dościadczenie, sprawując ważne fukcje w instytucjach zajmujących się wschodem, w tym pełniąc służbę dyplomatyczną i konsularną w państwach regionu zainteresowań oraz pracując w najważniejszych polskich instytucjach analitycznych.

Niezwykle ciekawe możliwości otwierają się przed studentami studiów wschodnich w związku z kilkoma, prowadzonymi i koordynowanymi przez Studium Europy Wschodniej, programami stypendialnymi dla osób z regionu zainteresowań Studium. Polscy studenci mają niezwykłą okazję do poznania licznych kolegów z wielu krajów i nawiązania kontaktów, owocujących w przyszłości. Podtrzymaniu tych kontaktów służą także zjazdy absolwentów, które odbywają się co 2 lata.

Studenckie Koło Naukowe SEW wraz ze Studium Europy Wschodniej organizuje studencko-doktoranckie konferencje naukowe, w czasie których studenci zdobywają umiejętności organziacyjne oraz preznetują wyniki swoich badań. Najlepsze referaty publikowane są w czasopismach naukowych Studium – „Obóz” i „Nowy Prometeusz”.

4. Studium prowadzi następujące specjalizacje:

 1. Bałkany,
 2. Europa Środkowa,
 3. Europa Wschodnia,
 4. Rosja,
 5. Kaukaz,
 6. Azja Środkowa.

5. W ramach specjalizacji student uzyskuje znajomość jednego z języków regionu specjalizacji (do wyboru z kilku, nierzadko są to języki nauczane na nielicznych tylko uniwersytetach Europy i Ameryki Północnej) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz możliwość pogłębienia znajomości języka angielskiego i rosyjskiego w zakresie specjalistycznym.

6. Miejsce, w których odbywają się zajęcia: Campus Centralny

 1. Pałac Tyszkiewiczów - Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 2. gmach na ul. Oboźnej 7 (wejście od ul. Sewerynów)

7. Praktyki studenckie, wyjazdy terenowe.

 1. Studenci studiów wschodnich nie mają obowiązku odbywania praktyk. Studium wspiera natomiast udział studentów w stażach przez system dofinansowywania wyjazdów na zagraniczne staże w polskich placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, placówkach naukowych, muzealnych i kulturalnych. Z początkiem roku akademickiego ogłaszane są zasady wsparcia finansowego i aplikowania.
 2. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Gori (Gruzja) studenci mogą uczestniczyć w Szkole Letniej Gruzińskich Studiów Literackich i Historycznych w Gori – większość kosztów pokrywają oba uniwersytety.
 3. W ramach bliskiej współpracy z licznymi instytucjami polskimi Studium wspiera studentów w ich staraniach o staże w nich.
 4. W programie studiów drugiego stopnia znajduje się objazd naukowy po państwach regionu – dwutygodniowy na I roku. Koszty objazdu pokrywa w znaczącej części Studium w zakresie zgodnym z odpowiednimi zasadami, a pozostała część kosztów objazdu pokrywana jest przez studenta.
 5. Organizowane i finansowane przez Studium są obozy zajmujące się renowacją polskich cmentarzy na Kresach.

Aktualny program kierunku studiów dostępny jest na stronie https://studium.uw.edu.pl/magisterskie-studia-wschodnie/

Sylwetka absolwenta

1. Po zakończeniu studiów wschodnich pierwszego stopnia absolwent dysponuje:

 1. poszerzoną interdyscyplinarną wiedzą z zakresu nauk społecznych i humanistycznych o społeczeństwach, kulturze i gospodarce Europy Środkowej, Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej, o kontaktach tych obszarów z regionami sąsiednimi oraz o ich udziale w światowej polityce i gospodarce, ze specjalnym uwzględnieniem regionu specjalizacji wybranej przez studenta,
 2. umiejętnościami umożliwiającymi rozpoznawanie oraz analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze,
 3. znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

2. Dalsze kierunki edukacji:

Po ukończeniu studiów wschodnich drugiego stopnia przed ich absolwentem otwiera się możliwość dalszego kształcenia w ramach studiów doktoranckich oraz podyplomowych.

3. Możliwości zatrudnienia:

 1. administracja krajowa i samorządowa, w tym ministerstwa zajmujące się stosunkami z krajami regionu (resort spraw zagranicznych, gospodarki, kultury), urzędy zajmujące się migrantami i uchodźami,
 2. instytucje międzynarodowe, w tym organy Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowej i Euroregiony,
 3. przedsiębiorstwa polskie współpracujące z krajami regionu,
 4. organizacje pozarządowe współpracujące z krajami regionu,
 5. think-tanki.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia wschodnie w Studium Europy Wschodniej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia


1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studia wschodnie absolwent:

- posiada rozszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą regionu wybranej specjalizacji (Europa Wschodnia, Rosja, Europa Środkowa, Azja Środkowa, Bałkany i Kaukaz), zwłaszcza z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych
- ma pogłębioną znajomość relacji politycznych i kulturalnych między Polską a krajami regionu
- posiada wiedzę na temat protokołu i praktyki dyplomatycznej, zna podstawowe elementy prawa konsularnego i dyplomatycznego
- ma znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, znajomość polityki bezpieczeństwa NATO i UE, ma wiedzę na temat udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i we współpracy wojskowej

- dysponuje podstawami metodologicznymi oraz umiejętnościami analitycznymi, które pozwolą mu identyfikować, diagnozować i prognozować kierunki przemian społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych i etnicznych na obszarze zainteresowań
- potrafi operować kategoriami z poszczególnych koncepcji teoretycznych funkcjonujących w humanistyce i naukach społecznych XX wieku
- ma znajomość: 1) języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy lub innego języka kongresowego na poziomie B2 oraz 2) dobrą znajomość jednego z języków regionalnych

- ma pogłębioną świadomość znaczenia zasad współżycia międzyetnicznego i interkonfesyjnego dla formowania się więzi społecznych
- jest przygotowany do pracy jako ekspert w dziedzinie obszaru zainteresowań w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) dyplomacji, (4) przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich, (5) środkach masowego przekazu oraz (6) ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/