Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia wschodnie > Studia wschodnie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Studia wschodnie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SW)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, polski, rosyjski

1. Obszar nauk humanistycznych oraz obszar nauk społecznych

2. Dyscypliny

 1. z dziedziny nauk humanistycznych: historia, nauki o kulturze i religii, językoznawstwo,
 2. z dziedziny nauk społecznych: nauki socjologiczne, nauki o bezpieczeństwie, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Dyscyplina wiodąca: historia, nauka o polityce i administracji.

3. Unikatowe cechy programu:

Studia Wschodnie są pierwszymi w Polsce tak kompleksowymi studiami uniwersyteckimi pierwszego stopnia o charakterze interdyscyplinarnym poświęconymi tematyce wscvhodniej. Dostosowane są do światowych trendów rozwojowych dotyczących tworzenia tzw. „area studies”.

Podobnie jak działalność Studium Europy Wschodniej wykracza poza obszar nauki i dydaktyki, tak samo specyfika Studiów Wschodnich nie ogranicza się do wymiaru stricte akademickiego, tkwi także w ich społecznej przydatności. Nie trzeba podkreślać roli i wagi kierunku wschodniego dla polskiej polityki zagranicznej oraz polskiej racji stanu. W ostatnich latach także w Unii Europejskiej daje się zauważyć rosnące zainteresowanie tym obszarem pod względem politycznym i gospodarczym, militarnym i społecznym. Nie ulega wątpliwości, że wzrost zainteresowania przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na dobrze wykształconych i przygotowanych specjalistów od problematyki tego regionu. Długoletnie doświadczenie w zakresie bezpośrednich związków i wspólnota losów historycznych otwiera przed Polską możliwość odegrania ważnej roli w ramach działań Unii Europejskiej w tym obszarze. Dostarczając wykształconych ekspertów i dobrych specjalistów, Studia Wschodnie są przedsięwzięciem akademickim służącym rozwojowi Polski oraz podniesieniu jej rangi zarówno w najbliższym sąsiedztwie, jak i w Unii Europejskiej.

Szczególną cechą studiów, wyjątkową w skali kraju, jest umiejętne połączenie nauczania prowadzonego przez wybitnych naukowców, legitymujących się znacznym dorobkiem badawczym oraz praktyków, którzy zdobyli ogromne dościadczenie, sprawując ważne fukcje w instytucjach zajmujących się wschodem, w tym pełniąc służbę dyplomatyczną i konsularną w państwach regionu zainteresowań oraz pracując w najważniejszych polskich instytucjach analitycznych.

Niezwykle ciekawe możliwości otwierają się przed studentami studiów wschodnich w związku z kilkoma, prowadzonymi i koordynowanymi przez Studium Europy Wschodniej, programami stypendialnymi dla osób z regionu zainteresowań Studium. Polscy studenci mają niezwykłą okazję do poznania licznych kolegów z wielu krajów i nawiązania kontaktów, owocujących w przyszłości. Podtrzymaniu tych kontaktów służą także zjazdy absolwentów, które odbywają się co 2 lata.

Studenckie Koło Naukowe SEW wraz ze Studium Europy Wschodniej organizuje studencko-doktoranckie konferencje naukowe, w czasie których studencki zdobywają umiejętności organziacyjne oraz preznetują wyniki swoich badań. Najlepsze referaty publikowane są w czasopismach naukowych Studium – „Obóz” i „Nowy Prometeusz”.

4. Miejsce, w których odbywają się zajęcia: Campus Centralny

 1. Pałac Tyszkiewiczów - Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 2. gmach na ul. Oboźnej 7 (wejście od ul. Sewerynów)

5. Praktyki studenckie, wyjazdy terenowe.

 1. Studenci studiów wschodnich nie mają obowiązku odbywania praktyk. Studium wspiera natomiast udział studentów w stażach przez system dofinansowywania wyjazdów na zagraniczne staże w polskich placówkach dyplomatycznych, instytucjach międzynarodowych, placówkach naukowych, muzealnych i kulturalnych. Z początkiem roku akademickiego ogłaszane są zasady wsparcia finansowego i aplikowania.
 2. W ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Gori (Gruzja) studenci mogą uczestniczyć w Szkole Letniej Gruzińskich Studiów Literackich i Historycznych w Gori – większość kosztów pokrywają oba uniwersytety.
 3. W ramach bliskiej współpracy z licznymi instytucjami polskimi Studium wspiera studentów w ich staraniach o staże w nich.
 4. W programie studiów licencjackich znajduje się objazd naukowy po państwach regionu – tygodniowy na III roku. Koszty objazdu pokrywa w znaczącej części Studium w zakresie zgodnym z odpowiednimi zasadami, a pozostała część kosztów objazdu pokrywana jest przez studenta.
 5. Organizowane i finansowane przez Studium są obozy zajmujące się renowacją polskich cmentarzy na Kresach.

Aktualny program kierunku studiów dostępny jest na stronie studium.uw.edu.pl/licencjackie-studia-wschodnie

Sylwetka absolwenta

1. Po zakończeniu studiów wschodnich pierwszego stopnia absolwent dysponuje:

 1. interdyscyplinarną wiedzą elementarną z zakresu nauk społecznych i humanistycznych o społeczeństwach, kulturze i gospodarce Europy Środkowej. Bałkanów, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej, o kontaktach tych obszarów z regionami sąsiednimi orach o ich udziale w światowej polityce i gospodarce,
 2. umiejętnościami umożliwiającymi rozpoznawanie oraz analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze,
 3. znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

2. Dalsze kierunki edukacji:

Po ukończeniu studiów wschodnich pierwszego stopnia przed ich ansolwentem otwierają się szerokie możliwości dalszego kształcenia, począwszy od studiów wschodnich drugiego stopnia poprzez właściwie wszystkie kierunki studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych.

3. Możliwości zatrudnienia:

 1. administracja krajowa i samorządowa, w tym ministerstwa zajmujące się stosunkami z krajami regionu (resort spraw zagranicznych, gospodarki, kultury; urzędy zajmujące się migrantami i uchodźami,
 2. instytucje międzynarodowe, w tym Euroregiony,
 3. przedsiębiorstwa polskie współpracujące z krajami regionu,
 4. organizacje pozarządowe współpracujące z krajami regionu,
 5. think-tanki.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat studiów wschodnich

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studia wschodnie absolwent:

- posiada elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa i ekonomii, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa w zakresie przedmiotowego obszaru studiów (Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany, Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa)
- ma wiedzę o kulturze pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych
- zna specyfikę narodowościową i wyznaniową regionu oraz genezę i istotę konfliktów narodowościowych i etnicznych

- posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii, umie analizować materiały źródłowe, rozumie podstawy tożsamości historycznej narodów regionu, dostrzega współzależności etniczno-kulturowe między państwami regionu
- posiada umiejętności umożliwiające rozpoznawanie oraz analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze
- dysponuje znajomością języka rosyjskiego i innego obcego na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

- jest specjalistą przygotowanym do pracy w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) przedsiębiorstwach oraz (4) organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową z krajami regionu
- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
- ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa intelektualnego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych
- ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/