Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Studia miejskie (S2-PRK-STM)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia miejskie to studia interdyscyplinarne oferujące wiedzę z dziedzin nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Od dekady ponad połowa globalnej populacji zamieszkuje miasta a współczesne procesy rozwojowe koncentrują się w obszarach zurbanizowanych. Znajdujące się tam zasoby stanowią o potencjale rozwojowym regionów i państw. W miastach najjaskrawiej widać społeczne nierówności i skutki presji człowieka na środowisko. Znajomość uwarunkowań i konsekwencji procesów rozwoju miast jest kluczowa dla zrozumienia współczesnego świata i niezbędna do skutecznego zarządzania rozwojem w wymiarach gospodarczym, społecznym i przestrzennym w różnych skalach geograficznych.

Studia miejskie to odpowiedź na wyzwania związane z procesami urbanizacji: proponują innowacyjne, interdyscyplinarne podejście do kwestii miejskich, oparte na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

Studia realizowane będą przez konsorcjum następujących jednostek uniwersyteckich:

  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
  • Instytut Ameryk i Europy – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (Euroreg),
  • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
  • Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej,
  • Wydział Historyczny

Kierunek Studia miejskie łączy podejścia i paradygmaty oraz metody i wiedzę z dyscyplin nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, ekonomia, socjologia, nauki o polityce i administracji), humanistycznych (historia, nauki o kulturze i religii) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (nauki o Ziemi i środowisku).

Interdyscyplinarność studiów zapewniają treści programowe zajęć oraz wiedza i doświadczenia badawcze i dydaktyczne prowadzących zajęcia.

Studia prowadzone będą w formule modułowej. Po pierwszym semestrze studenci dokonywać będą wyboru jednego z trzech modułów:

  • przestrzennego
  • ekonomiczno-politycznego
  • społecznego

W pierwszym semestrze studenci uczestniczyć będą w zajęciach wspólnych (bez podziału na moduły), które obejmować będą przedmioty wprowadzające w tematykę miejską, w tym w zakresie metod badań wykorzystywanych w studiach miejskich.

Formuła modułowa umożliwi objęcie studiami szerokiej interdyscyplinarnej tematyki miejskiej i pozwoli na zgłębianie wiedzy przy wykorzystaniu specyficznych podejść i perspektyw oraz wykorzystaniu oryginalnego instrumentarium badawczego różnych dziedzin nauki. Od drugiego semestru główną część zajęć stanowić będą przedmioty modułowe (do wyboru), ale wszyscy studenci dalej będą uczestniczyć w kilku zajęciach wspólnych. Dzięki temu zachowany zostanie interdyscyplinarny charakter studiów i integracja grupy studenckiej. Część z realizowanych przedmiotów wspólnych będzie mieć charakter obowiązkowy, a część fakultatywny tzn. student będzie mógł je zamienić na przedmiot/y przypisany/e do modułu innego niż ten, który dany student realizuje.

Oferta studiów adresowana jest do osób, które chcą posiąść i poszerzać wiedzę teoretyczną i znajomość praktycznego wymiaru funkcjonowania miast. Zakres tematyczny studiów i ich interdyscyplinarna formuła organizacyjna mają inspirować i motywować do innowacyjnych podejść i kreatywnych ujęć problematyki miejskiej. Program studiów umożliwi studentom poznanie wybranych narzędzi badania miast, a także da czas na indywidualną pracę nad wybranymi problemami badawczymi.

Studia miejskie wyposażą studentów w wiedzę i umiejętności, które wzmocnią ich konkurencyjność na rynku pracy. Absolwenci będą przygotowani do pracy badawczej, do pracy w jednostkach zajmujących się planowaniem rozwoju i planowaniem przestrzennym, w administracji publicznej (samorządy i administracja rządowa), w instytucjach zajmujących się problemami rozwoju społecznego, w instytucjach kultury i innych, w których praca wymaga aktualnej wiedzy na temat współczesnych problemów rozwoju zurbanizowanego świata.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku studia miejskie

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się

Wiedza: zna i rozumie

K_W01 –
pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska związane ze studiami miejskimi oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych tworzących podstawy teoretyczne studiów miejskich, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwej dla studiów miejskich;

K_W02 –
główne tendencje rozwojowe geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ekonomii, nauk socjologicznych, historii, nauk o kulturze, nauk o polityce i administracji, nauk o Ziemi i środowisku w zakresie, w jakim dyscypliny te związane są ze studiami miejskimi;

K_W03 –
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie rozwoju miast;

K_W04 –
ekonomiczne, prawne, etyczne i społeczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej ze studiami miejskimi, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;

K_W05 –
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Umiejętności: potrafi

K_U01 –
formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania z zakresu studiów miejskich w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji;

K_U02 –
formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania z zakresu studiów miejskich poprzez dobór oraz stosowanie metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno- komunikacyjnych, oraz przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi właściwych dla studiów miejskich;

K_U03 –
formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu studiów miejskich;

K_U04 –
komunikować się na tematy specjalistyczne związane ze studiami miejskimi ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;

K_U05 –
prowadzić debatę z zakresu rozwoju miejskiego;

K_U06 –
posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią właściwą dla studiów miejskich;

K_U07 –
organizować pracę indywidualną i zespołową oraz kierować pracą zespołu;

K_U08 –
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować
wiodącą rolę w zespołach;

K_U09 –
samodzielnie planować i realizować strategię uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 –
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu studiów miejskich;

K_K02 –
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

K_K03 –
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;
K_K04 –
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;

K_K05 –
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;

K_K06 –
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych z rozwojem miast, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania
zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/