Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Stosowana psychologia zwierząt > Stosowana Psychologia Zwierząt, niestacjonarne, zaoczne, pierwszego stopnia

Stosowana Psychologia Zwierząt, niestacjonarne, zaoczne, pierwszego stopnia (NZ1-SPZ)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Dziedziny: nauki społeczne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne.

Dyscypliny: psychologia, biologia, nauki weterynaryjne.

Cechy programu

Stosowana Psychologia Zwierząt to studia o charakterze interdyscyplinarnym. Łączą zdobycze naukowe i dokonania z różnych obszarów tzw. „behavioral science“. Program studiów lokuje się na styku trzech obszarów kształcenia: nauk społecznych, przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Studenci kierunku mają możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej (dzięki współpracy z naukowcami i dydaktykami z różnych jednostek naukowych), a także praktycznych umiejętności (dzięki zajęciom z praktykami szkolącymi zwierzęta oraz profesjonalnie zajmującymi się modyfikacją zachowań problemowych u zwierząt). Kierunek jest realizowany w ramach działalności Wydziału Psychologii UW. Dostęp do szerokiego grona specjalistów z dziedziny psychologii umożliwia łączenie umiejętności z zakresu psychologii człowieka (np. prowadzenia rozmowy psychologicznej czy interwencji psychologicznej), ze znajomością zachowań zwierząt i umiejętnością rozpoznawania i zaspokajania ich potrzeb oraz eliminacji zagrożeń takich jak zachowania agresywne zwierząt wobec ludzi. Studenci będą mogli skonfrontować się z wiedzą naukową, osadzoną w działaniach praktycznych poprzez obudowanie zajęć akademickich (nawiązujących do tradycji kształcenia uniwersyteckiego - kadra naukowa) zajęciami ćwiczeniowymi realizowanymi w terenie (również przez praktyków) - elementy charakterystyczne dla kierunku zawodowego. Studenci mają możliwość zajmowania się psychologią zwierząt także w kontekście interakcji człowiek – zwierzę oraz przepisów związanych z dobrostanem zwierząt.

Lista specjalizacji

W programie studiów przewidziane są specjalizacje (nabór według średniej ocen):

  • Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni - pozwoli studentom opanować wiedzę na temat zasad szkolenia i psychologii psów i koni oraz specyfiki poszczególnych gatunków. Szkolenia zwierząt oparte są na współczesnej wiedzy z zakresu etologii, psychologii zwierząt, teorii uczenia się. Znajomość tych zagadnień pozwoli absolwentowi zrozumieć zachowanie zwierząt oraz zasady skutecznego komunikowania się z nimi. Znajomość podstawowych praw rządzących procesem uczenia się umożliwi absolwentom kierowanie zachowaniem zwierząt w taki sposób, aby było ono bezpieczne, służyło aspektom użytkowym.
  • Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt - pozwoli studentom opanować wiedzę związaną z wykorzystaniem zwierząt w terapii wspomagającej, którą coraz częściej stosuje się w praktyce rehabilitacyjnej i terapeutycznej (m.in. chorób wieku podeszłego, rozległych zaburzeń rozwoju oraz zaburzeń pourazowych, czy poudarowych). Znajomość elementów psychologii człowieka, psychologii wykorzystywanego zwierzęcia, zasad bezpieczeństwa człowieka i zwierzęcia, daje absolwentowi tej specjalności niezbędną wiedzę konieczną do właściwego prowadzenia terapii i rehabilitacji, a także wiedzę na temat granic jej stosowania. Studenci będą poznawać ten obszar w zakresie gatunków zwierząt najczęściej wykorzystywanych w działaniach terapeutycznych.

Ważne informacje

Studia zapewniają znaczną liczbę zajęć praktycznych, ściśle związanych z profilem studiów i zainteresowaniami słuchaczy. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, przeważnie w soboty i niedziele. Niekiedy jednak zajęcia będą odbywać się także w piątki. Zajęcia na Wydziale Psychologii mogą odbywać się w godzinach 8.30-21.00 (szczegółowe godziny zależne są od semestru, a nawet zjazdu). Przedmioty podstawowe i kierunkowe prowadzone są w budynku Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7. Zajęcia specjalizacyjne, w szczególności obowiązkowe ćwiczenia, będą odbywać się także w terenie (m.in. Stacja Terenowa Wydziału Biologii w Urwitałcie, ośrodki szkolenia zwierząt i inne). Uwaga: student musi liczyć się z koniecznością poniesienia niektórych kosztów (np. dojazd, wyżywienie).

Kierunek wykorzystuje wszystkie dostępne obecnie formy kształcenia: od tradycyjnego wykładu akademickiego, poprzez ćwiczenia, warsztaty zawodowe, aż do metod kształcenia na odległość (e-learning).

Strona internetowa kierunku: http://spz.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał gruntowną wiedzę z zakresu zoologii, chowu i hodowli oraz zachowania się zwierząt, kierowania zespołami ludzkimi i podstaw prawa w zakresie ochrony praw zwierząt.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, służbach mundurowych wykorzystujących zwierzęta, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Absolwent zna techniki szkolenia i modyfikacji zachowania zwierząt i aktywnie wykorzystuje je w swojej pracy zawodowej. Potrafi negocjować i prowadzić kampanie społeczne. Absolwent jest kompetentny, żeby podejmować interwencje w oparciu o istniejące przepisy prawne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Stosowana Psychologia Zwierząt

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/