Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia interwencji społecznych > Socjologia interwencji społecznych, stacjonarne, drugiego stopnia

Socjologia interwencji społecznych, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-SIS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Socjologia interwencji społecznych to nowy kierunek dla osób, które chcą być ekspertami i ekspertkami w zakresie projektowania i analiz polityk publicznych (polityki rynku pracy, wsparcia socjalnego, równouprawnienia, zdrowotnej, edukacyjnej, rodzinnej, gospodarczej, rozwoju regionalnego, polityki miejskiej itd.)

Program studiów bazuje na międzynarodowych wzorcach aktywności naukowej i eksperckiej, oraz nauczania w obszarze public sociology i public policy. Kładzie nacisk na wiedzę teoretyczną i umiejętności metodologiczne niezbędne do świadomego kształtowania i analizowania polityk publicznych - programów, reform i działań wywierających wpływ na życie obywateli i zmierzających do rozwiązania istotnych problemów życia zbiorowego.

Celem studiów jest kształcenie badaczek i badaczy społecznych, którzy rozumieją proces planowania, przebieg i konsekwencje programów interwencji społecznej oraz potrafią poddawać je pogłębionej analizie, uwzględniając ich szerszy, społeczny i gospodarczy kontekst – zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Absolwent/ka kierunku głęboko rozumie związek procesów zmiany społecznej z problemami ładu zbiorowego, dobrze orientuje się w najnowszych trendach w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji interwencji społecznych, ale też – i to jest unikalne w naszej propozycji – ma wiedzę i kompetencje mocno osadzone w praktyce, zweryfikowane dzięki konstrukcji programu studiów zbudowanego wokół zajęć badawczych i warsztatowych realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi, adresujących realne kwestie istotne w życiu zbiorowym i będące przedmiotem polityk publicznych.

Absolwentki i absolwenci kierunku mogą pracować w takich miejscach jak:

  • analityczne departamenty administracji publicznej w Polsce, w organizacjach ponadnarodowych i międzynarodowych;
  • merytoryczne wydziały jednostek samorządu terytorialnego (np. wydziały zdrowia, pomocy społecznej, edukacji czy polityki senioralnej w urzędach miast, gmin czy województw);
  • think tanki polskie, europejskie, międzynarodowe analizujące polityki publiczne;
  • działy analityczne firm i organizacji pozarządowych działających w sektorze publicznym lub współpracujących z sektorem publicznym (np. oferujących usługi społeczne użyteczności publicznej);
  • firmy badawcze oferujące analizy, badania i ekspertyzy dotyczące polityk publicznych, administracji samorządowej, trzeciego sektor.

Zajęcia na pierwszym roku studiów mają przede wszystkim zbudować teoretyczne i metodologiczne podstawy konieczne do pracy analitycznej i eksperckiej, przydatne w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów interwencji społecznej.

Drugi rok studiów jest podporządkowany realizacji projektu grupowego prowadzonego w ścisłej kooperacji z partnerem zewnętrznym (np. organizacją sektora publicznego - administracji publicznej lub samorządowej, organizacją pozarządową, związkiem zawodowym, przedsiębiorstwem etc.). Projekt grupowy to praktyczny trening zdobytych wcześniej umiejętności i wiedzy, ale także podstawa dla prac dyplomowych.

Kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny, a zajęcia prowadzone są przez zespół wykładowców nie tylko z Wydziału Socjologii, ale również z Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydziału Ekonomii, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

Kierunek przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia (co najmniej) licencjackie z szeroko pojętego pola nauk społecznych (socjologii, ekonomii, prawa, politologii, psychologii, zarządzania i kierunków pokrewnych).

Program studiów i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Wydziału Socjologii.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku socjologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 zna i rozumie pojęcia z zakresu socjologii państwa i spraw publicznych/ interwencji społecznych
K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych w zakresie planowania i realizacji celowych zmian społecznych we współczesnym państwie i podejmowania decyzji co do sposobów rozwiązywania społecznych kwestii i problemów
K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturze administracji publicznej, instytucji rynku i społeczeństwa obywatelskiego i ich wzajemnych relacjach
K_W04 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań i analiz społecznych interwencji, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania
K_W05 rozumie znaczenie refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych w obszarze celowej zmiany społecznej
K_W06 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; rozumie konsekwencje metodologicznych wyborów dla planowania i oceny skutków interwencji społecznych
K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań zmian społecznych i społecznych interwencji
K_W08 posiada pogłębioną wiedzę na temat przedsiębiorczości, funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania zmianą społeczną w organizacjach
K_W09 posiada pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w sferze publicznej i będących rezultatem interwencji społecznych, zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencjach w zakresie postaw i instytucji społecznych
K_W10 rozumie założenia metodologiczne stojące za wybranymi metodami zbierania i analizy danych jakościowych i ilościowych - w tym danych zastanych o charakterze cyfrowym
K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach komunikacji w sferze publicznej i w związku z planowaniem, wdrażaniem i oceną interwencji społecznych
K_W12 potrafi stosować się do zasad wynikających z odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej

Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki interwencji społecznych.
K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do formułowania rekomendacji w zakresie polityk publicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami
K_U03 potrafi formułować krytyczne sądy na temat aktualnie realizowanych i przeszłych polityk publicznych i ich skutków społecznych
K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych związanych z rozmaitymi politykami publicznymi
K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne na użytek planowania, wdrażania i oceny celowej zmiany społecznej, przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych
K_U06 potrafi analizować dane jakościowe i ilościowe – w tym duże zbiory danych administracyjnych o charakterze cyfrowym
K_U07 potrafi posługiwać się programami komputerowymi służącymi do analizy danych, korzystając z ich zaawansowanych funkcji na użytek planowania, wdrażania i oceny celowych zmian społecznych
K_U08 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań w sferze publicznej, związanych z planowaniem, wdrażaniem i oceną celowych zmian społecznych
K_U09 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym na poziomie B2+

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego wykorzystując wybrane programy i aplikacje komputerowe
K_K02 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi
K_K03 jest gotów do inicjowania oraz czynnego i przedsiębiorczego uczestniczenia w działaniach publicznych
K_K04 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności związanych z zarządzaniem i analizą celowych zmian społecznych
K_K05 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z planowaniem, wdrażaniem i analizą interwencji społecznych, oraz ze współpracą z różnymi aktorami sfery publicznej
K_U06 jest gotów do komunikacji międzydziedzinowej i międzysektorowej (nauki społeczne/ administracja publiczna/ trzeci sektor)
K_K07 jest gotów do przyjmowania wiedzy ekspertów i krytycznego odnoszenia się do zdobytych wiadomości
K_K08 jest gotów do pracy zespołowej i współpracy, również międzydziedzinowej, w ramach wykonywanych zadań
K_K09 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych jako przedmiotu interwencji społecznych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/