Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Sustainable Development > Sustainable Development, stacjonarne, drugiego stopnia

Sustainable Development, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-SD)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Kierunek studiów Sustainable Development II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzony jest w języku angielskim przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS).

Społeczeństwa na całym świecie stają dziś przed poważnym wyzwaniem: przemyśleniem na nowo swojego modelu rozwoju w celu stworzenia podstaw dla bardziej zrównoważonej, pozytywnej i sprawiedliwej przyszłości. To wyzwanie wymaga interdyscyplinarnego podejścia, wzajemnych powiązań między różnymi dziedzinami badań, wspólnego zaangażowania potencjału naukowo-dydaktycznego oraz pogłębionej współpracy z otoczeniem. Studia Sustainable Development (SD) są odpowiedzią na to wyzwanie.

Ideą przewodnią kształcenia na kierunku SD jest interdyscyplinarność. Odzwierciedla to organizacja procesu kształcenia polegająca na harmonijnym zaangażowaniu pod przewodnictwem i przy zaangażowaniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem ośmiu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych przedmiotów będą zapraszały do prowadzenia zajęć osoby
z instytucji zewnętrznych zgodnie z potrzebami merytorycznymi odpowiadającymi na dynamicznie rozwijające się procesy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i kierunki prowadzonych badań naukowych.

W prowadzeniu zajęć będą uczestniczyć przedstawiciele biznesu, administracji i organizacji społecznych. W zależności od możliwości zapraszani będą przedstawiciele innych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy (visiting professors). Studia SD oferują zintegrowaną wiedzę, jej szerokie, ale dogłębne zrozumienie w różnych obszarach nauki. Wiedza, umiejętności i kompetencje przekazywane w trakcie studiów wspomagają kształtowanie indywidualnego poglądu na świat, budując otwarty, ale i krytyczny stosunek do zmieniającej się rzeczywistości. Studenci w trakcie procesu dydaktycznego mają okazję zdobycia wielu globalnych kompetencji i praktycznych umiejętności odpowiadających potrzebom kształcenia kadr o szczególnych, różnorodnych i wszechstronnych kompetencjach. Doświadczenie płynące z krajów, gdzie zrównoważony rozwój jest mocniej umocowany w rządzeniu i zarządzaniu wskazuje, że osoby po tego rodzaju studiach należą do pozytywnie dostrzeganych podczas aplikacji na ważne stanowiska kierownicze i doradcze

Kierunek studiów nie zamyka się w jednej dziedzinie/dyscyplinie naukowej. Jest realizowany na pograniczu dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i humanistycznych; w dyscyplinach: nauki biologiczne, chemiczne, fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, nauki, prawne i społeczne, oraz zajęcia z filozofii, komunikacji społecznej i przedsiębiorczości.

Przedmioty na kierunku SD zostały zebrane w moduły przypisane poszczególnym semestrom. I tak przedmioty prowadzone w I semestrze wprowadzają do zagadnień zrównoważonego rozwoju z perspektywy środowiskowej, gospodarczej i społeczno-prawnej. W semestrze II studenci zapoznają się z procesami planowania i zarządzania oraz korzystania z surowców i analizy ekonomicznej a także korzystania z edukacji i komunikacji w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Studenci mają możliwość wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Semestr III oferuje przegląd najlepszych, obecnie stosowanych praktyk i narzędzi wspierających procesy zrównoważonego rozwoju. Większość zajęć w tym semestrze ma charakter praktycznych projektów z udziałem praktyków i ekspertów spoza UW. Semestr IV poświęcony jest pisaniu pracy magisterskiej i temu służy również badawcze studium terenowe w organizacjach i instytucjach wybranych zgodnie z tematyką realizowanych prac. Formy realizacji modułów kształcenia stosowane na SD to: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatoria, warsztaty i practicum a także ćwiczenia terenowe i seminaryjne wycieczki na obiekty przyrodnicze, inżynierskie i kulturowe.

Interdyscyplinarność wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej na kierunku Sustainable Development pozwalają zdobyć wszechstronne wykształcenie akademickie przydatne do wykonywania różnorodnych zawodów. Absolwenci studiów SD będą przygotowani do podejmowania pracy w sektorach: publicznym, prywatnym i non-profit, w organizacjach międzynarodowych lub krajowych; w ośrodkach badawczych i analitycznych. W szczególności w instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska przyrodniczego, gospodarką odpadami, rozwojem lokalnym i regionalnym, w firmach doradczych, w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz biznesie.

Z uwagi na interdyscyplinarność kierunku i udział kadry z wielu wydziałów Uniwersytetu zajęcia będą odbywały się na różnych wydziałach UW, większość zajęć będzie miała miejsce na kampusie Ochota.

Więcej informacji o kierunku UCBS na stronach http://ucbs.uw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Sustainable Development

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął wybrane efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:

Wiedza: absolwent zna i rozumie
- wyzwania środowiskowe oraz społeczne i gospodarcze na poziomie regionalnym i globalnym oraz rozumie wzajemne powiązania pomiędzy nimi,
- problemy i wyzwania środowiska oraz zrównoważonego rozwoju a także metody, narzędzia i procedury prowadzące do osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju w różnych skalach przestrzennych (globalne, regionalne, lokalne) oraz branżowych takich jak biznes, administracja i inne,
- właściwe wskaźniki zrównoważonego rozwoju,
- interdyscyplinarne podejście do środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wkład różnych dziedzin w rozwiązywanie problemów i wyzwań związanych ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem,

Umiejętności: absolwent potrafi
- inicjować, aktywnie uczestniczyć i prowadzić zespoły przygotowujące dokumenty oraz strategie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w różnego rodzaju instytucjach oraz organach różnego szczebla zarządzania, a także w ramach ruchów obywatelskich i innych inicjatyw społecznych,
- uczestniczyć w międzynarodowych i lokalnych inicjatywach oraz debatach akademickich i praktycznych na temat zagadnień dt. środowiska i zrównoważonego rozwoju,
- identyfikować słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów środowiska i zrównoważonego rozwoju,

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
- aktywnego uczestniczenia w rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji,
- wykorzystywania nowych technologii i mediów w efektywnej komunikacji (sztuka wystąpień publicznych) i autoprezentacji,
- skutecznego komunikowania się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/