Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia stosowana i antropologia społeczna > Socjologia stosowana i antropologia społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Socjologia stosowana i antropologia społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SCAS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
 • Dziedzina: Nauki społeczne
 • Dyscyplina: Nauki socjologiczne
 • Dyscyplina wiodąca: Nauki socjologiczne

Wyróżniającą cechą programu studiów w ISNS jest interdyscyplinarność i nacisk na praktyczne zastosowanie teorii i metod nauk społecznych. W ramach oferty dydaktycznej studenci realizują przedmioty obligatoryjne, które wszystkim absolwentom zapewniają ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć fakty, zjawiska i problemy społeczne oraz mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii społecznej, ale także psychologii, historii filozofii, logiki, polityki społecznej, etyki i prawa. W ramach przedmiotów obligatoryjnych studenci poznają też warsztat metodologiczny nauk społecznych pozwalający na praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy do prowadzenia badań, analiz, ekspertyz i interpretacji szeroko rozumianych zjawisk społecznych. Poza przedmiotami obligatoryjnymi studenci mają do dyspozycji rozbudowaną ofertę przedmiotów fakultatywnych i ścieżkowych, które pozwalają na rozwijanie indywidualnych i bardziej sprofilowanych zainteresowań w ramach nauk społecznych.

Ścieżki specjalizacyjne w ramach kierunku:

 • Antropologia polityki i historia idei
 • Antropologia współczesności: warsztat badacza
 • Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacje pozarządowe
 • Praca z dzieckiem i rodziną – profilaktyka, wsparcie, kompensacja
 • Socjourbanistyka. Specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta
 • Zarządzanie kadrami
 • Ekspertyza społeczno-obyczajowa

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w budynkach dydaktycznych przy ulicy Żurawiej 4 oraz Nowy Świat 67 i 69

Praktyki odbywają się na drugim roku w wymiarze 3 tygodni i otrzymuje się za nie 5 ects.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://www.isns.uw.edu.pl/dla-studentow.php?isns=1-st-lic-stacjonarne

Absolwent studiów I stopnia w ISNS w zakresie socjologii stosowanej i antropologii społecznej posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i problemy społeczne, a zwłaszcza potrafi zastosować do ich analizy podstawowe mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii społecznej. Posiada wiedzę i warsztat analityczno-metodologiczny do opisu i analizy przemian obyczaju, stylów życia, nowych zjawisk i prądów kulturowych, problematyki mniejszości społecznych, nowych ruchów religijnych, nierówności społecznych, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wiedza, uzyskana w trakcie studiów powinna umożliwić mu nie tylko analizę zjawisk i procesów społecznych, ale także zastosować ją w działaniach praktycznych: badaniach, projektach i kampaniach społecznych.

W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi przed wszystkim: identyfikowanie i diagnozowanie problemów i zjawisk społecznych (określanie ich rozmiaru i zasięgu, aksjologicznych kryteriów ich oceny, dynamiki, struktury itd.) oraz analiza socjologicznych mechanizmów zjawiska (w powiązaniu z kontekstem antropologicznym, politologicznym, ekonomicznym, prawnym itp.). Umiejętności te powiązane są z umiejętnością formułowania zaleceń i rekomendacji praktycznych oraz wypracowaniem ilościowych i jakościowych narzędzi i procedur ewaluacyjnych.

Dzięki praktykom zawodowym i przedmiotom o charakterze warsztatowym absolwent posiada umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej. Umie współpracować w grupowym konceptualizowaniu problemów badawczych, organizować i uczestniczyć w pracy zespołu, zaznajomiony jest ze specyfiką warunków regionalnych i lokalnych, w których realizowane są projekty i badania. Zna język obcy (dowolnie wybrany) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu (zwłaszcza w zakresie metodologii nauk społecznych, poruszania się w środowisku komputerowo-internetowym i znajomości statystyki).

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo-edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową, w agendach rządowych, lokalnych i NGO’s zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży, w instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką, w organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia wzory życia społecznego. Jego kompetencje socjologiczne i antropologiczne mają charakter ekspercko-praktyczny, odpowiadający nowoczesnemu rozumieniu stosowanych nauk społecznych, czyli ich aplikacji do wyzwań i wymagań rynkowych, politycznych i kulturowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia:
Po ukończeniu studiów student:
- ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu socjologii i jej subdyscyplin, a także antropologii, polityki społecznej, prawa i psychologii
- zna rodzaje więzi społecznych, w szczególności relacjach i powiązania o charakterze podmiotowym i przedmiotowym oraz rządzące nimi prawidłowości
- ma wiedzę o wartościach, leżących u podstaw wyborów aksjologicznych, normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących struktury i instytucje społeczne
- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne w kontekście problematyki socjologicznej
- potrafi trafnie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych)
- posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem ujęć teoretycznych i innych źródeł
- potrafi profesjonalnie podchodzić do zadań związanych z zawodem socjologa
- potrafi aktualizować nabytą wiedzę i umiejętności, przystosowując ją do zadań zawodowych i społecznych

Liczba punktów ECTS: 180
Liczba semestrów: 6

Liczba punktów ECTS z zakresu nauk podstawowych: 132
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: w zależności od ścieżki specjalizacyjnej od 10 do 16
Liczba punktów ECTS z przedmiotów do wyboru: 71

Praktyki
Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych)
zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów
kształcenia i z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w
wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie, tj. 120 godzin za co otrzymuje 4 punkty ECTS i ocenę. Po odbyciu praktyk student uzyskuje następujące kompetencje:
- jest gotowy do uczenia się w nowym środowisku organizacyjnym,
- potrafi tworzyć zespoły zawodowe i aktywnie w nich uczestniczyć,
- potrafi wskazać i zdefiniować działania, służące rozwiązaniu zadań zawodowych
- potrafi nawiązywać kontakty, przekonywać do wejścia w interakcję społeczną oraz prowadzić interakcje społeczne w sytuacji badawczej,
- potrafi aktualizować wiedzę i umiejętności do zadań zawodowych,
- potrafi tworzyć projekty i prezentować je,
- potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/