Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia stosowana i antropologia społeczna > Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-SCAS)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski
 • Dziedzina: Nauki społeczne
 • Dyscyplina: Nauki socjologiczne
 • Dyscyplina wiodąca: Nauki socjologiczne

Wyróżniającą cechą programu studiów II stopnia w ISNS jest interdyscyplinarność i nacisk na praktyczne zastosowanie teorii i metod nauk społecznych. Program studiów pozwala studentom na maksymalnie swobodne i indywidualne korzystanie z bogatej puli przedmiotów obligatoryjnych zorganizowanych w czterech modułach dydaktycznych: Moduł I. Etyka –filozofia-prawo, Moduł II. Teorie socjologiczne i struktury społeczne, Moduł III. Metody badań i statystyka, Moduł IV. Socjologie szczegółowe i antropologia. Przedmioty realizowane w ramach modułów zapewniają studentom pogłębioną i poszerzoną wiedzę pozwalającą zrozumieć fakty, zjawiska i problemy społeczne oraz mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące w zakres programowy oferowanych modułów. W ramach przedmiotów obligatoryjnych studenci poznają też zaawansowany warsztat metodologiczny nauk społecznych pozwalający na praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy do prowadzenia pogłębionych badań, analiz, ekspertyz i interpretacji złożonych zjawisk społecznych, także tych, które określane są jako „fundamentalne dylematy społeczne i kulturowe”. Poza przedmiotami obligatoryjnymi studenci mają do dyspozycji rozbudowaną ofertę przedmiotów fakultatywnych i ścieżkowych, które pozwalają na pogłębione rozwijanie indywidualnych i bardziej sprofilowanych zainteresowań w ramach nauk społecznych.

Specjalizacje w ramach kierunku:

 • negocjacje i mediacje
 • współczesne miasta,
 • socjologia małżeństwa i rodziny,
 • antropologia współczesności
 • polityka społeczna w zakresie zatrudnienia,
 • socjologia i antropologia płci,
 • commonwelth and social action,
 • organizacje pozarządowe,
 • antropologia zmiany politycznej

Zajęcia odbywają się w weekendy /sobota – niedziela/ -10 zjazdów w semestrze (20 zjazdów w roku akademickim) w budynkach dydaktycznych przy ulicy Żurawiej 4 oraz Nowy Świat 67 i 69.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://www.isns.uw.edu.pl/dla-studentow.php?isns=2-st-mag-niestacjonarne

Absolwent studiów II stopnia w ISNS posiada wyspecjalizowaną wiedzę teoretyczną pozwalającą zrozumieć mechanizmy i prawidłowości zjawisk i problemów społecznych. Jego przygotowanie akademickie umożliwia mu zastosowanie do analizy zjawisk społecznych odpowiednich kategorii teoretycznych i narzędzi diagnostycznych zgodnych ze standardami współczesnego, światowego kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii społecznej.

W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi przed wszystkim: wykorzystywanie wiedzy teoretycznej i schematów heurystycznych nauk społecznych w identyfikowanie i diagnozowanie problemów i zjawisk społecznych.

Absolwent, dzięki przedmiotom warsztatowym, posiada umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej. Umie współpracować w grupowym konceptualizowaniu problemów badawczych, organizować i uczestniczyć w pracy zespołu, zaznajomiony jest ze specyfiką warunków regionalnych i lokalnych, w których realizowane są projekty i badania. Potrafi nie tylko planować i realizować, ale i promować (w formie raportów, ekspertyz, wystąpień publicznych, wykorzystywania Internetu itp.) osiągnięcia indywidualne i zespołu.

Absolwent studiów II stopnia w ISNS jest dobrze przygotowany nie tylko od strony praktyczno-warsztatowej (ankiety, wywiady, analiza dyskursu, monografie społeczności lokalnych i instytucji, pogłębione badania terenowe), ale i teoretycznej, do pracy na stanowisku wysoko wykwalifikowanego specjalisty w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo-edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową, w agendach rządowych, lokalnych oraz NGO’s zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży, w instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką, w organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia, wzory życia społecznego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów student:
- ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu socjologii i jej subdyscyplin, a także antropologii, polityki społecznej, prawa i psychologii
- Ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach i narzędziach stosowanych w socjologii. Potrafi je zanalizować i krytycznie zinterpretować ze względu na trafność i rzetelność prowadzonych badan naukowych.
- ma pogłębioną wiedzę o wartościach, leżących u podstaw wyborów aksjologicznych, normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących struktury i instytucje społeczne
- potrafi prawidłowo wyjaśniać i interpretować zjawiska społeczne, (prawne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne w kontekście problematyki socjologicznej) oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi
- potrafi wykorzystać dostępną wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizy procesów i zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych, politycznych i prawnych. Potrafi formułować własne opinie i oceny
- potrafi krytycznie zanalizować przydatność posiadanej wiedzy, niezbędnej w pracy zawodowej socjologa
- potrafi tworzyć zespoły zadaniowe i aktywnie w nich uczestniczyć w różnych rolach
- potrafi profesjonalnie podchodzić do zadań związanych z zawodem socjologa
- potrafi i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Liczba punktów ECTS: 120
Liczba semestrów: 4

Studia niestacjonarne - zaoczne drugiego stopnia nie przewidują obligatoryjnych praktyk.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/