Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia,stacjonarne, pierwszego stopnia

Socjologia,stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SC)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia I stopnia, prowadzone w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie nauki socjologiczne, trwają 6 semestrów i mają wartość 180 punktów ECTS. Program studiów składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz modułów tematycznych („Media i komunikacja”, „Problemy społeczne i sprawy publiczne”, „Polityka i demokracja”, „Zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata”). Decyzję o wyborze modułu student podejmuje na II roku studiów. Studia I stopnia mają profil ogólnoakademicki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ukończenie studiów w ramach modułu zostaje poświadczone w suplemencie do dyplomu.

Pierwszy rok studiów to ogólne wprowadzenie do świata zainteresowań i pojęć socjologii (wstęp do socjologii, współczesne społeczeństwo polskie), podstawy warsztatu socjologa (wprowadzenie do statystyki), poznanie najważniejszych tekstów przedstawicieli klasycznych teorii socjologicznych, ale też zdobycie wiedzy z dziedzin pokrewnych socjologii (antropologia społeczna, filozofia, historia społeczna, ekonomia). Ponadto rozwijane są kompetencje analitycznego myślenia, niezbędne w pracy naukowej i badawczej na kursach z techniki pracy naukowej i logiki.

Drugi rok studiów to bliższe poznanie warsztatu badawczego – warsztaty statystyczne oraz metody badań ilościowych i jakościowych. Na zajęciach z metod badań studenci sami realizują projekty badawczy od momentu postawienia pytań badawczych, poprzez dobór próby, zbieranie danych, przygotowanie ich do analizy po samą analizę zakończoną raportem i prezentacją. Badając interesujący ich obszar życia społecznego, rozwijają analityczne oraz krytyczne myślenie, zdobywają też bardzo cenną umiejętność współpracy w zespole.

Drugi rok to również pogłębienie wiedzy teoretycznej – „Współczesne Teorie Socjologiczne” to kurs złożony z wykładu i ćwiczeń, który pokazuje, jak myśl społeczna rozwijała się w czasach nam bliższych i uczy dostrzegania związków między różnymi koncepcjami teoretycznymi i praktyką badań społecznych. Z kolei zajęcia „Instytucje, procesy, systemy”, „Problemy społeczne” oraz „Media i komunikacja” pozwalają bliżej poznać różne obszary problemowe socjologii.

Na trzecim roku zdobyte wcześniej umiejętności warsztatowe i wiedza teoretyczna rozwijane są w ramach jednego z oferowanych modułów – na wykładzie z socjologii szczegółowej zdobywa się wiedzę o wybranym obszarze życia społecznego i teoriach, które można zastosować do jego analizy, a na seminarium badawczym i licencjackim stosuje się te umiejętności w praktyce prowadząc badania oraz pisząc pracę licencjacką. Na module jest też szeroki wybór, powiązanych ze sobą problemowo, zajęć fakultatywnych, które przynoszą dodatkową wiedzę i pozwalają rozwinąć zainteresowania.

Wszystkie zajęcia, z wyjątkiem lektoratów i wf (wybieranych samodzielnie przez studenta z oferty UW), odbywają się w budynku Wydziału Socjologii na Karowej 18.

Studia I stopnia przygotowują absolwenta do wykonywania pracy socjologa przede wszystkim jako wykonawcy badań społecznych, analityka danych i aktywnego uczestnika życia społecznego. Atutem licencjatu na Karowej jest unikalny warsztat metodologiczny i analityczny, budowany na gruncie szerokiego wykształcenia teoretycznego i doskonalony podczas licznych zajęć praktycznych i warsztatowych. Dzięki temu absolwenci studiów licencjackich otrzymują wiedzę, która stwarza im doskonały start na rynku pracy, a zarazem otwiera drogę do dalszego rozwoju w ramach studiów magisterskich i doktoranckich.

Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie Wydziału Socjologii.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku socjologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne
K_W02 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych
K_W03 posiada elementarną wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami
K_W04 posiada podstawową wiedzę strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach
K_W05 jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz istnienia nierówności społecznych, a także ich wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie grup społecznych
K_W06 posiada podstawową wiedzę na temat narzędzi i celów polityki społecznej
K_W07 posiada podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach
K_W08 rozumie społeczną naturę relacji łączących jednostki, grupy i instytucje społeczne
K_W09 posiada podstawową wiedzę na temat mechanizmów dynamiki grupy społecznej oraz obustronnych zależności między grupą a jednostką
K_W10 posiada podstawową wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym Polski i współczesnego świata
K_W11 posiada podstawową wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego
K_W12 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych
K_W13 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej P6S_WK
K_W14 wie jak zaplanować i zrealizować proste ilościowe i jakościowe badanie empiryczne
K_W15 posiada podstawową, stosowalną w praktyce wiedzę na temat opisu i wnioskowania statystycznego
K_W16 posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zagranicznych, międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych
K_W17 posiada podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne
K_W18 posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki oraz jej relacji z innymi instytucjami społecznymi
K_W19 posiada podstawową wiedzę na temat polityki oraz uczestnictwa społeczeństwa w sferze publicznej
K_W20 posiada podstawową wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także rozumie na czym polegają te procesy
K_W21 jest świadom procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych
K_W22 posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie
K_W23 posiada podstawową wiedzę o historii dyscypliny i jej twórcach
K_W24 zna podstawowe założenia i twierdzenia głównych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 umie rejestrować i prowadzić obserwację zjawisk społecznych w sposób metodologicznie poprawny
K_U02 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego
K_U03 potrafi samodzielnie znaleźć informacje i materiały niezbędne do przeprowadzenia prostych analiz socjologicznych, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami P6S_UW
K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach
K_U05 potrafi dokonać prostej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach
K_U06 umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej
K_U07 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę akademicką w praktyce społecznej
K_U08 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu podstawowych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych
K_U09 potrafi zinterpretować proste zjawiska społeczne przy użyciu podstawowych metod statystycznych
K_U10 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego podstawowych funkcji
K_U11 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy sformułować ogólną ocenę działania podjętego w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych
K_U12 umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa
K_U13 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 jest gotów skutecznie współpracować z członkami zespołu zadaniowego
K_K02 jest gotów do dzielenia się posiadaną wiedzą socjologiczną
K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać i syntetyzować informacje na temat zjawisk społecznych
K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy
K_K05 umie dokonać krytycznej analizy źródeł, w tym pozyskanych w Internecie
K_K06 potrafi pracować samodzielnie lub zespołowo w ramach organizacji prywatnych i publicznych
K_K07 umie prezentować wyniki swojej pracy badawczej, również z wykorzystaniem nowych technologii
K_K08 posiada potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
K_K09 zna i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad poszanowania własności intelektualnej
K_K10 szanuje godność osób uczestniczących w procesie badawczym (respondentów, informatorów, rozmówców i innych uczestników tego procesu)
Efekty dla POWI
K_W25 zna treść wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy
K_W26 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
K_U14 potrafi stosować się do zasad wynikających z odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/