Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia > Socjologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Socjologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-SC)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Studia II stopnia, prowadzone w obszarze nauk społecznych i dyscyplinie nauki socjologiczne, trwają 4 semestry i mają wartość 120 punktów ECTS.

Oferta dydaktyczna IS charakteryzuje się naciskiem na:

 • zapoznanie studentów ze spektrum podejść teoretycznych w socjologii, tak klasycznych, jak i współczesnych;
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia badań społecznych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym.

Program studiów zakłada realizację następujących ogólnych celów kształcenia:

 • nabycie przez absolwenta pogłębionej wiedzy z zakresu socjologii oraz pogłębionej wiedzy w ramach wybranej subdyscypliny;
 • przygotowanie do samodzielnego projektowania i realizowania projektów badawczych;
 • ukształtowanie umiejętności i kompetencji umożliwiających efektywną pracę zespołową;
 • nabycie kompetencji niezbędnych do dzielenia się nabytą wiedzą oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu społecznym i zawodowym;
 • ukształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

W trakcie I roku studenci realizują zajęcia w ramach:

  1. bloku teoretycznego, poznając główne filozoficzne i metodologiczne problemy nauk społecznych, zgłębiając kluczowe problemy badawcze i teoretyczne współczesnej socjologii oraz ćwicząc krytyczną analizę wybranych prac socjologicznych i interpretację wyników badań;
  2. bloku metodologicznego, gdzie rozwijają kompetencje badawcze (także w zakresie ewaluacji) realizując własne projekty badawcze;
  3. proseminarium, na którym przygotowywane są założenia prac magisterskich (w tym rozdział planowanej pracy bądź projekt badawczy wraz z krytycznym przeglądem literatury przedmiotu);
  4. puli zajęć o charakterze fakultatywnym skoncentrowanych na budowaniu wiedzy i umiejętności w ramach subdyscyplin socjologii lub na szczegółowych zagadnieniach badawczych; do puli zajęć fakultatywnych wchodzą także zajęcia ogólnouniwersyteckie.

Na II roku studenci realizują kolejne zajęcia z bloku teoretycznego i badawczego (poznając zaawansowane techniki analizy danych), a w ścisłej współpracy z promotorem przygotowują pracę magisterską.

Absolwenci znajdują pracę na stanowiskach związanych z wykonywaniem, prowadzeniem, zlecaniem, monitorowaniem i analizą badań społecznych oraz diagnostyką procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, w mediach i instytucjach kultury, firmach konsultacyjnych, rekrutacyjnych, PR-owych. Studia dają dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w budynku Wydziału Socjologii na ul. Karowej 18. Aktualny program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie: www.is.uw.edu.pl.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku socjologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia wybranych subdziedzin socjologii (np. socjologii rodziny, zdrowia, pracy, religii, gospodarki, edukacji, itp.)
K_W02 ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest refleksyjny i krytyczny wobec różnych stanowisk
K_W03 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach
K_W04 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych
K_W05 posiada pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i mechanizmach podtrzymywania ładu zbiorowego
K_W06 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej
K_W07 posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod i technik badań społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i obszarów zastosowania
K_W08 jest świadomy znaczenia refleksyjnego i krytycznego podejścia do wyników badań społecznych, analiz i procedur badawczych
K_W09 wie jak zaplanować i zrealizować złożone ilościowe i jakościowe badania empiryczne; ma świadomość konsekwencji metodologicznych wyborów
K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii
K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne
K_W12 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania różnego typu organizacji i zarządzania nimi
K_W13 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych
K_W14 posiada pogłębioną wiedzę na temat założeń i twierdzeń wybranych historycznych i współczesnych teorii socjologicznych
K_W15 podchodzi w sposób refleksyjny i krytyczny do wyboru określonej perspektywy teoretycznej
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych
K_U02 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym na poziomie B2+) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami
K_U03 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych
K_U04 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi oraz metodami badawczymi do opisu i analizy zmian społecznych i kulturowych we współczesnych społeczeństwach oraz ich konsekwencji
K_U05 potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych
K_U06 potrafi posługiwać się jednym dowolnym programem komputerowym służącym do analizy danych, korzystając z jego zaawansowanych funkcji
K_U07 potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz umiejętności analitycznych sformułować pogłębioną ocenę działań podjętych w celu rozwiązania konkretnych problemów społecznych
K_U08 umie zinterpretować rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa
K_U09 potrafi wskazać związek przeczytanego tekstu naukowego z problemami życia społecznego i ich badaniem
K_U10 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym na poziomie B2+, również z wykorzystaniem nowych technologii
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego
K_K02 potrafi zainicjować i czynnie uczestniczyć w projektach społecznych
K_K03 potrafi gromadzić, wyszukiwać, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje na temat zjawisk społecznych, łącznie z danymi pozyskanymi w Internecie
K_K04 potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi
K_K05 potrafi podejmować samodzielną działalność w interesie publicznym lub własnym
K_K06 poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych
K_K07 samodzielnie wyznacza kierunki własnego rozwoju i dokształcania się
K_K08 jest świadomy istnienia dylematów etycznych związanych z pracą socjologa
K_K09 jest otwarty na różne perspektywy teoretyczne i metodologiczne badań społecznych
K_K10 bierze odpowiedzialność za projektowane i wykonywane zadania

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/