Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Socjologia cyfrowa > Socjologia cyfrowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Socjologia cyfrowa, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-SCC)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Socjologia cyfrowa to wysokospecjalistyczne studia II stopnia (z obszaru nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne), których głównym celem jest kształcenie badaczy społecznych swobodnie poruszających się w świecie cyfrowym. Program studiów ukierunkowany jest na rozwinięcie umiejętności posługiwania się narzędziami cyfrowymi i ich zastosowania w analizie zjawisk społecznych oraz umiejętności wizualizowania i komunikowania wyników analiz. Równie ważne jest nabycie pogłębionego rozumienia szczególnego charakteru zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach, jak również poznanie zagrożeń (w tym etycznych) związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem różnego typu danych. Ponadto, studia „Socjologia cyfrowa” wyposażą studentów w cenione przez pracodawców kompetencje miękkie związane z komunikacją, w tym międzydziedzinową (IT/nauki społeczne) oraz umiejętność zarządzania projektami i przyjmowania zróżnicowanych ról w zespole zadaniowym.

Studia trwają 4 semestry i mają wartość 120 ECTS.

Absolwent kierunku będzie osobą, która głęboko rozumie procesy i problemy społeczne, dobrze orientuje się w najnowszych trendach metodologii badań społecznych i marketingowych, ale też potrafi posługiwać się językiem świata nowych technologii oraz rozumie architekturę świata cyfrowego i umie wykorzystywać w badaniach różnorodne narzędzia cyfrowe. Absolwent będzie miał pogłębioną wiedzę metodologiczną w zakresie: świadomego wyboru źródeł danych i odpowiednich metod, wnioskowania, projektowania badań, rozumienia procesu powstawania danych, ich krytycznej i refleksyjnej analizy oraz wizualizowania i komunikowania wyników analiz w sposób zrozumiały dla osób, które nie mają wysokich kompetencji w tej dziedzinie. Jednocześnie będzie świadom wyzwań, jakie za tym idą - m.in. będzie rozumieć zagrożenia wynikające z używania nowych technologii, ograniczenia wykorzystywania dużych zbiorów danych, rosnące znaczenie kształtowania danych i samego świata cyfrowego przez algorytmy, kwestie ochrony danych osobowych czy kwestie etyczne związane z tematyką cyfrowych metod badań społecznych.

Przykładowe obszary działań absolwentów nowego kierunku studiów:

  • analizy społeczeństwa cyfrowego, badania powiązań między zmianą technologiczną a zmianą społeczną
  • badania społeczne i marketingowe z wykorzystaniem metod cyfrowych (instytuty badawcze, konsulting, działy badawcze)
  • obszar nowych mediów (badanie potrzeb użytkowników, nawiązywanie relacji z odbiorcą, projektowanie zindywidualizowanych treści cyfrowych)
  • e-marketing (targetowanie reklam; weryfikacja efektywności kampanii reklamowych, tworzenie/korzystanie z sieci influencerów)
  • projektowanie, przygotowywanie i wdrażanie aplikacji mobilnych
  • zarządzanie narzędziami do e-administracji: komunikacji z obywatelami, zarządzaniem procesami konsultacji społecznych, zbieraniem i przetwarzaniem danych uzyskanych od służb publicznych
  • polityka publiczna (zarządzanie danymi dotyczącymi obywateli, kwestia demokratycznego nadzoru nad technologiami)

Studia dają również dobre przygotowanie do podjęcia studiów doktoranckich oraz pracy naukowej.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Socjologii na Karowej 18.

Szczegółowy program studiów wraz z planem zajęć dostępne są na stronie Wydziału Socjologii.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku socjologia cyfrowa

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań
socjologicznych odnoszących się do socjologii cyfrowej
K_W04 rozumie szczególny charakter zmian zachodzących we współczesnych społeczeństwach w związku
z rozwojem nowych technologii
K_W05 rozumie funkcjonujące w świecie cyfrowym mechanizmy i źródła danych, jakie można
wykorzystywać albo wygenerować
K_W06 rozumienie zagrożenia wynikającego z używania nowych technologii i wykorzystywania dużych zbiorów danych
K_W07 zna podstawy prawa związanego z ochroną danych osobowych, wykorzystaniem nowych technologii, patentami
K_W08 posiada pogłębioną wiedzę o mechanizmach komunikacji cyfrowej
K_W09 posiada pogłębioną wiedzę o więziach społecznych w środowisku cyfrowym K_W10 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do technologii informacyjnych i algorytmów
K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o technologiach informacyjnych i algorytmach jako narzędziach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie
K_W12 rozumie założenia metodologiczne stojące za wybranymi metodami zbierania i analizy danych cyfrowych
K_W13 posiada pogłębioną wiedzę na temat praktycznych aspektów prowadzenia projektów badawczych i społecznych związanych z tematyką cyfrowości
Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego
14
K_W14 rozumie specyfikę relacji społecznych w małej grupie i dynamikę podstawowych procesów grupowych
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 potrafi samodzielnie zaplanować i prowadzić badania społeczne z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi przystosowanych lub stworzonych specjalnie na potrzeby świata cyfrowego
K_U02 potrafi analizować dane ilościowe i jakościowe o charakterze cyfrowym
K_U03 ma podstawowe umiejętności informatyczne pozwalające na poruszanie się w świecie cyfrowym i ułatwiające komunikację międzydziedzinową
K_U04 ma zaawansowane umiejętności komunikacyjne obejmujące komunikację międzydziedzinową (nauki społeczne/IT)
K_U05 potrafi przygotować prezentację wybranego zagadnienia lub badania w języku polskim i w języku obcym na poziomie B2+
K_U06 potrafi posługiwać się kategoriami teoretycznymi do opisu i analizy procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach
K_U07 potrafi wyszukiwać, gromadzić i przygotować do analizy za pomocą wybranych narzędzi dane dotyczące określonych zjawisk społecznych
K_U08 potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu zadaniowego
K_U09 ma motywację do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności dzięki postawie otwartej na konieczność uczenia się przez całe życie
Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego
15
K_U10 potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji zastosowania technologii informacyjnych i algorytmów we współczesnych społeczeństwach
K_U11 samodzielnie wyszukuje informacje o narzędziach służących analizie danych cyfrowych i
dokształca się w zakresie korzystania z nich
K_U12 potrafi posługiwać się danym programem komputerowym do analizy danych cyfrowych korzystając z jego zaawansowanych funkcji
K_U13 potrafi wykorzystywać wybrane programy i aplikacje służące do współpracy w zespole oraz zarządzania zespołem
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 jest świadom dylematów etycznych związanych z wykorzystaniem danych cyfrowych K_K02 potrafi dokonać krytycznej analizy procesów społecznych zachodzących w środowisku cyfrowym
K_K03 potrafi krytycznie selekcjonować dane cyfrowe umożliwiające opracowanie wybranego problemu badawczego
K_K04 jest gotów do przyjmowania wiedzy ekspertów i krytycznego odnoszenia się do zdobytych wiadomości
K_K05 jest gotów do pracy zespołowej i współpracy również międzydziedzinowej w ramach wykonywanych zadań
K_K06 potrafi dokonać krytycznej oceny własnej pracy (badawczej, wykonanych analiz) K_K07 potrafi inicjować i czynnie uczestniczyć w działaniach publicznych Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego
16
K_K08 posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania wybranych podmiotów gospodarczych
działajacych w świecie cyfrowym i ich relacji z innymi instytucjami społecznymi

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/