Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others > Religions in Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others, stacjonarne, drugiego stopnia

Religions in Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-RAABI)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Limit miejsc: 20, w tym: 10 miejsc w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 10 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Kierunek Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others, to unikalny i innowacyjny programu studiów II stopnia, który umożliwia zapoznanie się z najważniejszymi pan-azjatyckimi religiami Wschodu. Pozwala na zrozumienie doktryn religijnych, które od wieków tworzą podstawę moralności, zasad prawnych i szeroko rozumianego kontekstu kulturowego, dostarcza niezbędnej badawczej perspektywy porównawczej i umożliwia upowszechnienie wyników badań nad religiami Azji i Afryki.

Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone w j. angielskim mają charakter interdyscyplinarny i stanowią unikatowe w skali kraju połączenie perspektywy religioznawczej i orientalistycznej w zakresie dyscypliny nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny realizowany jest na Wydziale Orientalistycznym UW, który szczyci się 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach Azji i Afryki. Główny nacisk położony jest na zagadnienia związane z buddyzmem i islamem, ukazane na tle innych religii i w kontekście oddziaływania na społeczeństwo. Dodatkowo, dla głębszego poznania i zrozumienia religii azjatyckich studenci uczą się jednego z języków religii – tybetańskiego lub arabskiego, dzięki czemu mają szansę lepiej poznać terminologię religijną.

W trakcie zajęć studenci poznają metodologię religioznawczą oraz wiedzę w zakresie doktryn religijnych buddyzmu i islamu a także w skrócie wielu innych religii Azji i Afryki (starożytnego Egiptu i Wschodu Starożytnego, hinduizmu, judaizmu, taoizmu, konfucjanizmu, szintoizmu, szamanizmu, alewizmu, karaimizmu itp.), historii ich upowszechnienia, najważniejszych postaci, odłamów, literatury religijnej, sztuki i symboliki, terminologii, współczesnych problemów i upowszechnieniu tych religii na zachodzie. Wiele miejsca w programie studiów poświęconego jest na omówienie funkcjonowania religii w społeczeństwie: implikacji dla prawa stosowanego w konkretnych regionach Azji i Afryki w związku z praktykowanymi na ich terenie religiami; praktyk, rytuałów oraz zakazów religijnych, konfliktów religijnych i kwestii spornych wynikłych na tle religijnym, przykładów stosunków międzyreligijnych i dialogu międzyreligijnego.

Program przewiduje możliwość uzyskania wsparcia mentorskiego (tutoringu) przez uczestników studiów (indywidualne konsultacje, współpraca i realizacja projektów badawczych wspólnie z uznanymi autorytetami międzynarodowymi). Unikatowym elementem programu dydaktycznego jest cykl warsztatów prowadzonych przy udziale wyznawców omawianych religii, którego celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy przekazanej w czasie zajęć i uczenie nawiązywania bezpośredniego dialogu z przedstawicielami różnych religii pomagającego we wzajemnym zrozumieniu oraz podnoszeniu kompetencji uczestników studiów w zakresie komunikacji międzykulturowej i religijnej, odczytywaniu pojęć i symboli religijnych, rozwiązywaniu konfliktów o podłożu religijnym, zjednywaniu partnerów biznesowych itp.

Studia kształcą kompetencje przygotowujące do podjęcia samodzielnych badań przez absolwentów w Szkole Doktorskiej,

Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi studiów kierunku „Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others” na podjęcie badań w zakresie ogólnych zagadnień dotyczących religii Azji i Afryki w perspektywie porównawczej, oraz na właściwe interpretowanie i wypowiadania się na temat zjawisk społecznych o podłożu religijnym. Absolwent otrzyma przygotowanie metodologiczne w zakresie prowadzenia badań religioznawczych, także w zespołach międzynarodowych oraz znajomość realiów kulturowych badanych obszarów. Będzie dobrze przygotowany do edukowania społeczeństwa na temat różnorodności religijnej, kohabitacji wyznawców różnych systemów wiary oraz ich wpływu na rozwój cywilizacyjny. Dzięki zdobytym w trakcie studiów wiedzy i umiejętnościom absolwent będzie gotowy do pełnienia różnych ról w społeczeństwie globalnym, pracując na rzecz zrozumienia odmienności religijnej i jej istotnej roli w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa i świata. Zdobyta wiedza przygotuje absolwenta do świadomego podejścia do odmienności światopoglądowej, a nabyte umiejętności pozwolą na swobodne działanie na rzecz kształtowania zrozumienia i wzajemnego poszanowania społecznego.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w sektorach gospodarki, których działalność skupia się na sferze relacji międzykulturowych i międzyreligijnych, a w których istotną rolę odgrywa świadome podejście do odmienności światopoglądowej i znajomość kontekstu światopoglądowo-kulturowego. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu Absolwent będzie gotowy do innowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku wielokulturowym i różnorodnym światopoglądowo, np. w instytucjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych. Nabyte umiejętności w zakresie zrównoważonego zarządzania wielowyznaniowym i wielokulturowym zespołem ludzi ułatwią znalezienie zatrudnienia na globalnym rynku pracy, między innymi w organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem globalnych i lokalnych konfliktów na tle światopoglądowym. Wiedza zdobyta podczas studiów pomoże absolwentowi znaleźć pracę w sektorze analityczno-doradczym, a także w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku - Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia:

- absolwent zna i rozumie słownictwo i struktury gramatyczne wybranego języka orientalnego w stopniu wynikającym ze zindywidualizowanego poziomu znajomości języka (od A1 do C1)

- absolwent ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu badań religioznawczych

- absolwent zna i rozumie podstawy światopoglądu buddyjskiego i ma orientację w zakresie różnic regionalnych buddyzmu w Indiach, Tybecie i Mongolii, Chinach, Japonii i Korei oraz na Zachodzie

- absolwent zna i rozumie podstawy światopoglądu muzułmańskiego i ma orientację w zakresie różnic regionalnych obrządków muzułmańskich oraz sytuacji islamu na Zachodzie

- absolwent zna i rozumie podstawy religii rozpowszechnionych w Azji i Afryce (religie Starożytnego Egiptu i Wschodu Starożytnego, judaizm, chrześcijaństwo, hinduizm, zoroastryzm, shintoizm, szamanizm itp.)

- absolwent ma wiedzę w zakresie literatury sakralnej poznawanych religii Azji i Afryki

- absolwent ma orientację w zakresie wpływu religii na społeczeństwo, w szczególności w zakresie prawa, konfliktów na tle religijnym, dialogu międzyreligijnego, obrzędów i praktyk religijnych, sztuki i symboli religijnych

- absolwent zna i rozumie terminologię religijną w zakresie islamu i buddyzmu

- absolwent ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki islamu i buddyzmu

-absolwent zna i rozumie metody badań w zakresie nauk o kulturze i religii

- absolwent zna zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania zjawisk o charakterze religijnym

- absolwent zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej

- absolwent zna i rozumie metody badań z użyciem technologii informacyjno komunikacyjnych

- absolwent potrafi posługiwać się językiem arabskim lub tybetańskim (lub innym orientalnym) na poziomie A1

- absolwent potrafi zastosować wiedzę z zakresu religioznawstwa w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową opartą na innym światopoglądzie w sytuacjach profesjonalnych

- absolwent potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny religii, w tym pojęciami emicznymi z zakresu buddyzmu i islamu, w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami omawianych nurtów religijnych

- absolwent potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny religii, w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami

- absolwent potrafi czytać, analizować i interpretować wybrane teksty sakralne Azji i Afryki, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

- absolwent potrafi analizować i oceniać wpływ religii na społeczeństwo, w szczególności w zakresie prawa, konfliktów na tle religijnym, dialogu międzyreligijnego, obrzędów i praktyk religijnych, sztuki i symboli religijnych

- absolwent potrafi analizować terminologię arabską związaną z islamem

- absolwent potrafi analizować terminologię buddyjską na przykładzie j. sanskryckiego, tybetańskiego, chińskiego, koreańskiego i japońskiego

- absolwent potrafi stosować szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki islamu i/lub buddyzmu do konkretnych przykładów

- absolwent potrafi stosować metody badań w zakresie nauk o kulturze i religii

- absolwent potrafi stosować metody analizy, interpretacji i wartościowania zjawisk o charakterze religijnym

- absolwent potrafi sformułować pytania badawcze pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła i opracowania adekwatne do badanego problemu, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych

- absolwent posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku angielskim na poziomie co najmniej B2+

- absolwent potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych oraz potrafi stosować zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej

- Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej

- absolwent jest gotów do uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- absolwent jest gotów do aktywnego współdziałania i pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych

- absolwent jest gotów do aktywnego nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur

- absolwent jest gotów do określania celów i sposobów ich osiągania w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

- absolwent jest gotów do prowadzenia dialogu o odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych

- absolwent jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za przekazywanie wiedzy o religii, ze szczególnym uwzględnieniem buddyzmu i islamu

- absolwent, doceniając wartość własnej tradycji i spuścizny kulturowej, jest gotów do wzbogacenia ich o wiedzę na temat odmiennych światopoglądów religijnych z regionów Azji i Afryk

- absolwent gotów jest do działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzyreligijnej, współpracy kulturalnej i gospodarczej

- absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy z zastosowaniem wiedzy w zakresie odmienności religijnej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/