Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym > Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym, stacjonarne, drugiego stopnia

Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-PZDK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym to wspólna propozycja nowego kierunku studiów magisterskich dwóch wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

Jest to kierunek wyjątkowy w skali uczelni, regionu jak i całego kraju. Łączy w sobie treści humanistyczne, społeczne i ścisłe związane z dziedzictwem, kładąc nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi (np. GIS, analizy Big Data, digitalizacji) i metod nauczania (np. design thinking). Skierowane są one do wszystkich pasjonatów szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Studenci poznają zagadnienia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o dziedzictwie, formami i możliwościami jego ochrony, promocji i udostępniania.

Program zajęć dostarcza słuchaczom zarówno treści teoretycznych, niezbędnych do zrozumienia omawianych kwestii, jak i przekazuje praktyczną wiedzę i umiejętności, które student z łatwością będzie mógł wykorzystać w swojej dalszej karierze zawodowej. Zróżnicowane, przez co atrakcyjne, będą również formy kształcenia: od tradycyjnych wykładów i ćwiczeń, przez konwersatoria, po zajęcia warsztatowo-projektowe, zajęcia terenowe i gry miejskie.

Student w ciągu dwóch lat kształcenia będzie miał możliwość współpracy międzysektorowej z różnymi europejskimi ośrodkami naukowymi (np. The Society for Archaeological Sciences, The Association for Asian Studies, Revisionary Interpretations of the Public Enterprise czy Towarzystwem Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji), sektorem publicznym (np. Narodowy Instytut Dziedzictwa, jednostki samorządu terytorialnego) i sektorem prywatnym. Dodatkowo, część zajęć będzie prowadzona przez praktyków i ogólnopolskich specjalistów w danej dziedzinie.

Kierunek oferuje trzy specjalizacje moduły, których wybór następuje po pierwszym semestrze studiów:

  • Technologie cyfrowe w dziedzictwie kulturowym – najbardziej ścisła i informatyczna specjalizacja, w ramach której studenci poznają możliwości wykorzystywanie narzędzi IT w dziedzictwie kulturowym;
  • Zarządzanie krajobrazem kulturowym – specjalizacja z pogranicza geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, na której studenci zostaną przygotowani do przemyślanego i uporządkowanego zarządzania krajobrazem kulturowym;
  • Zarządzanie informacją o dziedzictwie kulturowym – humanistyczno-społeczna ścieżka, podczas której studenci zapoznają się z zasadami i narzędziami do skutecznego wyszukiwania, gromadzenia, opracowania i przetwarzania informacji związanej z dziedzictwem kulturowym.

Program powstał w ramach unijnego „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty i menadżera w zakresie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego). Posiada poszerzoną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z nauk społecznych i ścisłych, stanowiącą podstawę do podejmowania praktycznych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy.

Zorientowany jest na wiedzę i praktyczne umiejętności odpowiadające potrzebom rynku pracy, pozwalające na podjęcie zajęć zawodowych związanych z szeroko pojętą dziedziną dziedzictwa kulturowego, z ochroną oraz promocją dóbr kultury, a także z zakresu logistyki w tym data scientist i data engineer.

Potrafi zbierać dane, archiwizować je, przygotowywać do dalszej obróbki, a przede wszystkim analizować. Umie wdrażać takie rozwiązania technologiczne, które umożliwią przygotowanie odpowiedzi na bieżące potrzeby instytucji i organizacji związanych z popularyzacją i ochroną dziedzictwa kulturowego.

Posiada biegłość analizy Big Data, w połączeniu z umiejętnościami interpretacji wyników w kontekście glokalnych trendów społecznych, gospodarczych i politycznych związanych z szeroko pojętą dziedziną dziedzictwa kulturowego.

Zna podstawy prawne (polskie i europejskie) dotyczące ochrony dóbr kultury. Ma ukształtowane postawy twórcze (jest kreatywny), a także wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i kompetencje cyfrowe.

Zna mechanizmy oraz procedury źródeł finansowania projektów regionalnych i międzynarodowych. Zna warsztat pracy specjalisty do spraw pozyskiwania środków finansowych oraz metodologię pisania aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury.

W życiu codziennym i zawodowym kieruje się wrażliwością społeczną, posiada umiejętności negocjacyjne. Ma ukształtowaną tolerancyjną postawę wobec odmienności i różnic kulturowych.

Potrafi pracować zespołowo, a przede wszystkim zarządzać zespołem i delegować zadania. Jest przygotowany do podjęcia pracy w: jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego zajmujących się dobrami kultury i szeroko rozumianym krajobrazem kulturowym; regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką i promocją regionu; instytucjach kultury i jednostkach edukacyjnych, jak również w organizacjach pozarządowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Polityki zarządzania dziedzictwem kulturowym

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 - w pogłębionym stopniu zasady działania instytucji kultury związanych z ochroną, udostępnianiem i promocją dziedzictwa kultury
K_W02 - w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, metodologie właściwe dla nauk o komunikacji społecznej i mediach, geografii społeczno-ekonomicznej, stosowane w odniesieniu do pola badań nad dziedzictwem kultury w kraju i zagranicą
K_W03 - metody analizy i interpretacji zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego kultury polskiej i światowej
K_W04 - w pogłębionym stopniu historię powstania i funkcjonowania instytucji dziedzictwa kulturowego w kraju i zagranicą
K_W05 - w pogłębionym stopniu podstawy prawne ochrony, finansowania i promocji dziedzictwa kulturowego
K_W06 - w pogłębionym stopniu ma wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju kultury i mediów, strukturach instytucji społecznych i rozumie ich społeczne, polityczne, ekonomiczne i technologiczne uwarunkowania
K_W07 - w pogłębionym stopniu ma wiedzę z zakresu upowszechniania dziedzictwa kulturowego, metod i warunków animacji życia kulturalnego i zarządzania kulturą
K_W08 - w pogłębionym stopniu zna ekonomiczne, prawne, etyczne i terapeutyczne aspekty dziedzictwa kulturowego
K_W09 - w pogłębionym stopniu zna treści dotyczące projektowania i wykonywania zadań, norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach dziedzictwa kulturowego
K_W10 - w pogłębionym stopniu zna zasady przedsiębiorczości i innowacyjności
K_W11 - w pogłębionym stopniu zna zasady dotyczące przekazów medialnych – ich specyfiki, technologii, różnorodności, efektywności
K_W12 - w pogłębionym stopniu zna podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w badaniach społecznych, w tym opinii publicznej i w nowych technologiach
K_W13 - w pogłębionym stopniu zna zasady wpływu czynników ekonomicznych, politycznych i społecznych na krajobraz kulturowy
K_W14 - w pogłębionym stopniu zna zasady zarządzania projektami cyfrowymi
K_W15 - w pogłębionym stopniu zna modele komunikacji i komunikowania społecznego

Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i elektronicznych) oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy własne
K_U02 - rozpoznaje różne rodzaje wytworów kultury i potrafi przeprowadzić ich krytyczną analizę, interpretację oraz określić ich znaczenie, a także oddziaływanie społeczne
K_U03 - integrować wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych oraz ich zastosowania w typowych i niestandardowych sytuacjach profesjonalnych
K_U04 - formułować i wyrażać własne poglądy i idee w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych
K_U05 - posiada umiejętności językowe w zakresie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
K_U06 - zaplanować, kierować pracą zespołu i porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych
K_U07 - popularyzować specjalistyczną wiedzę (np. prowadzić debatę)
K_U08 - porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych z niespecjalistami (użytkownikami faktycznymi i potencjalnymi), w języku polskim i języku obcym.
K_U09 - korzystać z szerokiej wiedzy na temat nowych mediów, mediów społecznościowych, mediów cyfrowych, Web 2.0 /3.0 oraz wykorzystywać w praktyce specjalistyczne oprogramowanie
K_U10 - ocenić koncepcje polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz estetyczne, porównując ich walory poznawcze i efektywność w analizie zjawisk kulturowych
K_U11 - potrafi pisać rozbudowane teksty na podstawie samodzielnego doboru literatury oraz posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym
K_U12 - uznać samokształcenie za standard oraz umiejętność niezbędną do pozostania aktywnym na rynku pracy
K_U13 - dobierać założenia i procedury metodologiczne do wskazanych zadań badawczych

Kompetencje społeczne: absolwent
K_K01 - zdaje sobie sprawę z różnorodności środowisk, światopoglądów i kręgów kulturowych, przyjmuje postawę tolerancji i partnerskiego dialogu, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K02 - charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności za stan materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego
K_K03 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z dziedzictwem kulturowym, jego promocją i ochroną
K_K04 - ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski i Świata, jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym zglobalizowanym świecie
K_K05 - systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się wydarzeniami kulturalnymi oraz potrafi wykazać się refleksją na ten temat
K_K06 - wykazuje zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z kultywowaniem, ochroną, promocją dziedzictwa kulturowego

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/