Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Publikowanie współczesne > Publikowanie współczesne, stacjonarne, drugiego stopnia

Publikowanie współczesne, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-PW)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia drugiego stopnia na kierunku „Publikowanie współczesne” są kierowane dla osób, które w już znanym sobie obszarze chciałyby rozwinąć specyficzne kompetencje niezbędne do prowadzenia działań wydawniczych, księgarskich i innych potrzebnych do pracy na rynku książki (zarówno w sferze tradycyjnej jak i cyfrowej), czyli absolwentów kierunków humanistycznych, społecznych, jak i z zakresu nauk ścisłych. Zapotrzebowanie na specjalistów rynku książki związane jest z gwałtownym rozwojem nowych technologii, zmianami społecznymi, kulturowymi i ekonomicznymi. Pojawiają się nowe profesje związane z rynkiem wydawniczym oraz – w szerszym ujęciu – tworzeniem i upowszechnianiem informacji. W najbliższej przyszłości zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu będzie stale wzrastać. Wynika to z coraz większej konieczności dostosowywania działań instytucji i firm związanych z szeroko rozumianym piśmiennictwem do nowoczesnych form komunikacji.

Dla kandydatów studiów I stopnia na kierunku publikowanie współczesnego studia II stopnia poszerzą już posiadaną wiedzę i kompetencje do poziomu kierowniczego lub badawczego. Dla kandydatów studiów I stopnia innego kierunku stanowić będą rozszerzenie poziome kompetencji.

Kształcenie na studia drugiego stopnia na kierunku „Publikowanie współczesne” o profilu ogólnoakademickim zakłada poszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących prowadzenia podmiotów rynku wydawniczego oraz prowadzenia badań w obszarze edytorstwa bibliologicznego.

Program studiów przede wszystkim ma pozwolić na:

  1. rozwój wrażliwości badawczej i samodzielność badawczą studentów, a także doskonalenie umiejętności warsztatowych przejawiających się w teoretycznym poznawaniu oraz praktycznym wykorzystaniu metod i narzędzi z zakresu nauki o komunikacji i mediach;
  2. pogłębienie kompetencji i doskonalenie umiejętności, które wraz ze zdobytą wiedzą predystynują studentów do obejmowania w przyszłości stanowisk kierowniczych w instytucjach, firmach i organizacjach mających wpływ na kształtowanie rynku książki, a także prowadzenia własnej firmy wydawniczej, księgarskiej lub innej działającej w obrębie rynku książki.

Stąd większość przedmiotów ma charakter lub kończy się projektem badawczym lub projektami, a niektóre z nich poprowadzą wysokiej klasy menagerowie z największych firm wydawniczych i księgarskich.

Treści programowe oferowane są w trzech głównych blokach tematycznych:

  1. Problemy i metody badawcze nauki o komunikacji społecznej i mediach – nałożony nacisk na rozwój wrażliwości badawczej i samodzielność badawczą studentów, a także doskonalenie umiejętności warsztatowych przejawiających się w teoretycznym poznawaniu oraz wykorzystaniu metod i narzędzi z zakresu nauki o komunikacji i mediach; przedmioty w tym bloku mają charakter lub kończą się projektem badawczym;
  2. Istota i pogranicza edytorstwa bibliologicznego – nacisk na różnorodność proponowanych zagadnień odzwierciedlających szeroką tematykę edytorstwa bibliologicznego;
  3. Praktyka funkcjonowania rynku wydawniczo-księgarskiego – nacisk na pogłębienie kompetencji i doskonalenie umiejętności, które wraz ze zdobytą wiedzą predystynują studentów do obejmowania w przyszłości stanowisk kierowniczych w instytucjach, firmach i organizacjach mających wpływ na kształtowanie rynku książki, a także prowadzenia własnej firmy wydawniczej, księgarskiej lub innej działającej w obrębie rynku książki.

Wiele przedmiotów ma charakter opcjonalny. Program przewiduje tylko 920 godz., a na studiach niestacjonarnych 575 godz.

Kwalifikacje zdobyte przez absolwenta studiów II stopnia na kierunku „Publikowanie współczesne” obejmują kompleksową i systemową wiedzę na temat współczesnego rynku książki od problemów tworzenia (prace edytorskie, redakcyjne, drukarskie, ilustratorskie), przez rozpowszechnianie (np. działalność księgarska), po kwestie informacyjne i propagandowe (prace pracowników informacji) itd., co pozwoli absolwentom na kompetentne i sprawne funkcjonowanie w systemie książki. Podczas studiów uzyskają oni świadomość złożoności powiązań między książką (a także szerzej – publikacjami różnego rodzaju), jej instytucjami i ostatecznymi odbiorcami. Wiedza ta jest niezbędna dla prawidłowej organizacji i kształtowania obiegu książki (także informacji) w społeczeństwie.

Absolwenci będą przygotowani do badania, analizowania i przekształcania rynku książki, a tym samym maja szansę uzyskać realny wpływ na pewien niezwykle ważny segment gospodarki.

Absolwent studiów II stopnia będzie rozumiał zarówno tradycyjny, jak i cyfrowy proces wydawniczy oraz jego poszczególne etapy wraz z ich otoczeniem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i technicznym rozpatrywanym w kontekście historycznym i współczesnym. Absolwent będzie przygotowany do pracy na rynku wydawniczym, w tym na poziomie zarządzania podmiotami wydawniczymi lub działami/ projektami wydawniczymi w instytucjach i organizacjach różnego typu (komercyjnych, kulturalnych, edukacyjnych); prowadzenia własnej firmy wydawniczej, a także przygotowany do pracy badawczej dotyczącej rynku wydawniczego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku publikowanie współczesne

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
1) miejsce nauk o komunikacji społecznej i mediach w systemie nauk jako dyscypliny badającej współczesne środowisko informacyjne oraz system obiegu informacji w społeczeństwie; a także ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną
2) miejsce edytorstwa bibliologicznego jako pola badawczego bibliologii i informatologii będącej subdyscypliną nauk o komunikacji społecznej i mediach, a także powiązania edytorstwa bibliologicznego z innymi dyscyplinami naukowymi pozwalające na przyjęcie interdyscyplinarnej perspektywy badawczej
3) metody, narzędzia i techniki badawcze stosowane w naukach społecznych, w tym szczególnie w zakresie edytorstwa bibliologicznego
4) specjalistyczną terminologię polską i obcą stosowaną w naukach o komunikacji społecznej i mediach (w szczególności w zakresie edytorstwa bibliologicznego), rozumie jej źródła oraz zastosowania w dyscyplinie własnej oraz dziedzinach pokrewnych
5) historię, dorobek i perspektywy rozwoju kultury piśmienniczej i czytelniczej
6) funkcjonowanie współczesnego rynku wydawniczego, zróżnicowanie ról i zadań jego uczestników (autorów, instytucji wydawniczych, księgarskich, dystrybucyjnych, odbiorców) oraz rządzące nimi prawidłowości
7) zróżnicowanie formalne i treściowe publikacji, jego wpływ na przebieg i efekty komunikacji społecznej
8) znaczenie społeczne, kulturowe i cywilizacyjne komunikacji bibliologicznej
9) otoczenie społeczne, polityczne i gospodarcze podmiotów rynku książki oraz o ich wpływ na instytucje produkcji, dystrybucji i odbioru publikacji
10) potrzeby i zachowania odbiorców, w tym szczególnie uczestników komunikacji piśmienniczej
11) cyfrowość jako zadanie i wyzwanie dla współczesnego rynku wydawniczego
12) uwarunkowania i regulacje prawne, w tym szczególnie prawno-autorskie oraz ochrony własności intelektualnej, właściwe dla działalności wydawniczo-księgarskiej
13) teorie i zasady organizacji i zarządzania (w tym marketingu) specyficzne dla rynku wydawniczego
14) zasady i normy etyczne właściwe dla podmiotów działających na współczesnym rynku wydawniczym

Umiejętności: absolwent potrafi
1) formułować i rozwiązywać problemy badawcze i/lub stawiać hipotezy w obszarze badawczym edytorstwa bibliologicznego
2) korzystać ze źródeł informacji odpowiednich dla problematyki, właściwych pod względem formalnym i treściowym dla badań w obszarze edytorstwa bibliologicznego, bibliologii i informatologii oraz nauk pokrewnych
3) dobierać, stosować i projektować narzędzia odpowiednie dla problemów badawczych z obszaru edytorstwa bibliologicznego
4) rozpoznać, a następnie przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów piśmienniczych tradycyjnych i cyfrowych w celu określenia ich znaczenia, oddziaływania społecznego, kulturowego i cywilizacyjnego
5) dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk związanych ze społecznym funkcjonowaniem piśmiennictwa tradycyjnego i cyfrowego oraz procesów zachodzących na współczesnym rynku wydawniczym, określić ich genezę oraz przewidywać skutki
6) posiada umiejętności z zakresu praktyki wydawniczej, w tym posługiwania się specjalistycznymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w procesach wydawniczych, ocenić funkcjonalność i estetykę różnych rodzajów publikacji tradycyjnych i cyfrowych, korzystać z kanałów komunikacji właściwych dla rynku wydawniczo-księgarskiego
7) przygotować i zarządzać grupowym projektem wydawniczym (w tym takim, który prowadzi do powstania publikacji tradycyjnej i cyfrowej) lub księgarskim oraz dokonać oceny takiego projektu
8) posiada umiejętności w zakresie zarządzania firmą z branży wydawniczej oraz działalności marketingowej i promocyjnej na jej rzecz
9) przeprowadzić merytoryczną debatę na temat zagadnień związanych z naukami o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności edytorstwa bibliologicznego, z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii oraz nowoczesnych technik i narzędzi komunikacyjnych
10) rzeczowo przedstawiać swoje poglądy, obiektywnie oceniać poglądy interlokutorów, formułować wnioski oraz proponować własne rozwiązania na podstawie zdobytej wiedzy z zakresy nauk o komunikacji społecznej i mediach, szczególnie edytorstwa bibliologicznego
11) przygotować prace pisemne w języku polskim z wykorzystaniem różnego rodzaju źródeł i ujęć teoretycznych, opatrzone aparatem naukowym z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach
12) opracować teksty w języku polskim, zgodne z zasadami języka polskiego oraz wymaganiami komunikacji biznesowej i marketingowej, a także słownictwem specjalistycznym branży wydawniczo-księgarskiej
13) Posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w szczególności terminologią specjalistyczną, w tym posiada umiejętność porozumiewania się ze specjalistami w swojej dziedzinie
14) samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o komunikowaniu społecznym i mediach, w szczególności edytorstwa bibliologicznego i wykorzystywać je w pracy zawodowej
15) współpracować w zespole projektowym i/lub badawczym, pełniąc w nim różne role, w tym kierowniczą
16) stosować zasady etyczne, w tym etyki zawodowej, prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
1) krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz jej rozwijania, doskonalenia i korzystania z różnego rodzaju źródeł informacji przy rozwiązywaniu problemów badawczych i/lub zawodowych; twórczego szukania rozwiązań problemów poznawczych i praktycznych, w tym wykorzystując opinie ekspertów zawartych m.in. w źródłach właściwych dla rynku wydawniczo-księgarskiego
2) wyznaczania celów i kierunków własnego rozwoju osobistego i zawodowego; inspirowania innych do samorozwoju i organizowania procesu uczenia innych osób
3) pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych ról, szczególnie kierowniczych
4) uczestnictwa w różnego rodzaju działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa piśmienniczego i/lub promocji czytelnictwa
5) aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach, stowarzyszeniach i instytucjach działających na rzecz środowiska społecznego, w tym szczególnie rynku wydawniczo-księgarskiego
6) kreowania działań i procesów zmierzających do rozwoju czytelnictwa, a także sprzyjających zmian na rynku wydawniczo-księgarskim
7) identyfikowania problemów etycznych związanych z rynkiem wydawniczo-księgarskim; rozstrzygania dylematów związanych z ich wykonywaniem; dbania o zachowanie etosu pracy; przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej; przestrzegania prawa autorskiego oraz zasad związanych z ochroną własności intelektualnej

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/