Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Publikowanie współczesne > Publikowanie współczesne, stacjonarne , pierwszego stopnia

Publikowanie współczesne, stacjonarne , pierwszego stopnia (S1-PW)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia na kierunku „Publikowanie współczesne” są odpowiedzią na wyzwania stojące przed pracownikami systemu wydawniczego. Wynikają one z dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i technologii cyfrowych. Studia mają na celu przygotowanie absolwentów pod względem merytorycznym i organizacyjnym do wykonywania cenionych na nowoczesnym rynku pracy profesji związanych z gwałtownie rozwijającym się rynkiem wydawniczym oraz - w szerszym ujęciu - tworzeniem i upowszechnianiem informacji. Współczesna praktyka edytorska wymaga nowych umiejętności i specjalizacji związanych z funkcjonowaniem i kreowaniem rynku książki, od tworzenia publikacji różnego typu tradycyjnych i cyfrowych, przez ich dystrybucję i przechowywanie, po propagowanie i kształtowanie czytelnictwa.

Kształcenie na kierunku „Publikowanie współczesne” obejmuje wiedzę z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach (obszaru bibliologii i informatologii) oraz nauk humanistycznych m.in. dotyczącą: zagadnień związanych z procesami projektowania, produkcji i recepcji społecznej funkcji i kultury książek oraz innych typów publikacji. Program studiów koncentruje się na: funkcjonalności; kategoriach estetycznych; edytorskim ukształtowaniu poszczególnych typów publikacji oraz graficznym wyposażeniu publikacji; problemach druku i publikowania cyfrowego; nowych formach książki i typach publikacji, a także zjawiskach i tendencjach zmian współczesnego rynku książki, w tym przemianach organizacyjnych w instytucjach zajmujących się publikowaniem. Program przewiduje także przedmioty umożliwiające studentom zdobycie niezbędnych na współczesnym rynku pracy kompetencji i umiejętności praktycznych, np. znajomość programów użytkowych oraz profesjonalnych, z którego korzystają obecnie wydawcy. Po pierwszym i drugim roku studiów przewidziano po 60 godzin praktyk studenckich.

Kwalifikacje zdobyte przez absolwenta kierunku „Publikowanie współczesne” pozwolą mu rozumieć zarówno tradycyjny, jak i cyfrowy proces wydawniczy, jego poszczególne etapy, wraz z ich otoczeniem społecznym, kulturowym, ekonomicznym i technicznym rozpatrywanym w kontekście historycznym i współczesnym. Orientacja w problematyce współczesnego rynku książki jako elementu składowego systemu książki, obejmującego problemy tworzenia (prace edytorskie, redakcyjne, drukarskie, ilustratorskie), rozpowszechniania (np. działalność księgarska) i promocji różnych typów publikacji pozwolą mu podjąć pracę w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych, portalach internetowych, instytucjach nauki i kultury, księgarniach internetowych i tradycyjnych, strukturach sprzedaży sieciowej i bezpośredniej oficyn, czy działach wydawniczych różnego typu podmiotów. Oprócz tego w trakcie studiów organizowane są wyjazdy terenowe m.in. do: drukarni, firm księgarskich i dystrybucyjnych; wyjścia na zajęcia do BUW oraz innych instytucji kultury; warsztaty typograficzne.

Absolwent studiów powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym, a także rozumieć swoją rolę, jako pracownika systemu książki. Ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat edytorstwa jako subdyscypliny bibliologii i informatologii. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji działających na rynku książki, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod i narzędzi badawczych. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych jak i innych odbiorców. Rozumie powiązania między książką (szerzej informacją), jej instytucjami a czytelnikami - odbiorcami, co jest niezbędne dla prawidłowej organizacji obiegu książki i informacji w społeczeństwie informacyjnym. Potrafi funkcjonować we współczesnej infrastrukturze rynku książki.

Posiada umiejętności przygotowania różnego typu estetycznych i funkcjonalnych publikacji papierowych i cyfrowych w języku polskim i obcym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wydawniczych Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z rynkiem książki oraz w szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach naukowych i badawczo-rozwojowych. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz kulturowego zjednoczonej Europy.

Absolwent rozumie znaczenie dla poszanowania własności intelektualnej w zakresie rynku książki, ma świadomość odpowiedzialności za posiadane i udostępniane informacje, dzięki której buduje wysoki etos pracy w zawodzie wydawcy, edytora i redaktora lub innego pracownika rynku książki, a także postrzega ją jako element ochrony i wzbogacenia dziedzictwa kulturowego. Jest gotów do samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności w zakresie nowoczesnych procesów wydawniczych oraz kształtowania własnej kariery zawodowej.

Szczegółowy program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku publikowanie współczesne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
1) specyfikę przedmiotową i metodologiczną edytorstwa jako subdyscypliny bibliologii i informatologii
2) terminologię ogólną i szczegółową z zakresu edytorstwa bibliologicznego i księgoznawstwa i dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku studiów
3) metody i teorie badawcze stosowane w edytorstwie bibliologicznym i księgoznawstwie w ujęciu historycznym i współczesnym; zna historię rozwoju edytorstwa na przestrzeni wieków, jego rolę w kulturze i nauce
4) wybrane metody i teorie badawcze stosowane w dyscyplinach pokrewnych właściwych dla kierunku studiów w ujęciu historycznym i współczesnym
5) metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych z obszaru bibliologii i informatologii a w szczególności edytorstwa oraz innych dyscyplin właściwych dla kierunku studiów
6) zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
7) zasady działania systemów i instytucji działających na rynku książki w obszarze tradycyjnym jak i cyfrowym

Umiejętności: absolwent potrafi
1) właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji z zakresu edytorstwa bibliologicznego i księgoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku studiów.
2) formułować i analizować problemy badawcze, dobierać właściwe metody i narzędzia ich rozwiązania, w tym technik informacyjno-komunikacyjnych, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu edytorstwa bibliologicznego i księgoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych właściwych dla kierunku studiów
3) przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację instytucji, obiektów i usług rynku książki uwzględniając specyfikę potrzeb i uwarunkowań obsługiwanego przez nie środowiska, z zastosowaniem typowych metod pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym
4) przedstawić merytoryczną argumentację z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, prezentować wyniki badań, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania w zakresie bibliologii i informatologii, a w szczególności edytorstwa bibliologicznego, w języku polskim
5) przedstawić merytoryczną argumentację, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, prezentować wyniki badań, formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania w zakresie bibliologii i informatologii a w szczególności edytorstwa bibliologicznego w języku obcym na poziomie B2
6) popularyzować wiedzę o instytucjach i obiektach związanych z rynkiem książki, ich zasobach i usługach
7) planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole
8) uczestniczyć w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role
9) samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
1) krytycznej oceny wiedzy własnej na temat funkcjonowania rynku książki szczególnie w aspekcie edytorstwa bibliologicznego
2) aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego
3) identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu wydawcy
4) uczestnictwa w życiu kulturalnym jako czytelnik lub współtwórca różnego rodzaju publikacji

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/