Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia w języku angielskim, stacjonarne, jednolite magisterskie

Psychologia w języku angielskim, stacjonarne, jednolite magisterskie (SJ-PS-ANG)

Jednolite magisterskie
Stacjonarne, 5-letnie
Język: angielski, polski

Dziedziny: nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Dyscypliny: psychologa, filozofia, nauki o zdrowiu

Cechy programu studiów

Psychologia (Psychology), to pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne prowadzone w języku angielskim. Unikalny, spersonalizowany program zajęć odbywających się w małych grupach i w międzynarodowym środowisku zapewnia możliwość zdobycia uniwersalnego wykształcenia oraz szeregu praktycznych umiejętności. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwijające otwartość na różne idee, uczące poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Program studiów na kierunku Psychologia (Psychology) charakteryzuje się względną elastycznością, co oznacza, że studenci w określonych granicach mogą kształtować swój własny grafik zajęć oraz swój własny profil kształcenia. Zapewnia to system swobodnej rejestracji na zajęcia oraz szeroki wybór zajęć nieobowiązkowych dotyczących różnych obszarów psychologii.

Więcej o programie i charakterze studiów można przeczytać na stronie wisp.uw.edu.pl

Specjalizacje

Studenci na koniec III roku studiów wybierają specjalizację spośród czterech oferowanych:

  • Psychologia kliniczna – ścieżka „Psychoterapia”
  • Psychologia kliniczna – ścieżka „Neuropsychologia i neuronauka”
  • Psychologia biznesowa
  • Eksperymentalna Psychologia Społeczna

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się głównie w budynku Wydziału Psychologii UW przy ulicy Stawki 5/7 w Warszawie, choć część zajęć specjalizacyjnych i fakultatywnych może odbywać się w instytucjach zewnętrznych, takich jak szpitale czy instytuty badawcze. Grupy zajęciowe liczą przeciętnie 20-25 osób, przy czym łącznie na na kierunku Psychologia (Psychology) studiuje nieco ponad 150 studentów z 25 różnych państw. Umożliwia to nie tylko zdobywanie wiedzy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku, ale również osobisty kontakt z wykładowcami, co daje wiele możliwości rozwoju osobistego. Wykładowcy oraz pracownicy administracyjni znają imiona studentów, co stwarza miłą i produktywną atmosferę.

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na kierunku Psychologia (Psychology) w języku angielskim jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Program kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu psychologii akademickiej i umożliwia dalszy rozwój zawodowy absolwentów zarówno w obszarze prowadzenia badań naukowych, jak i działań aplikacyjnych. Ponadto, poprzez codzienny kontakt ze studentami pochodzącymi z całego świata, absolwenci studiów prowadzonych w języku angielskim posiadają unikalne kompetencje kulturowe, coraz bardziej pożądane na międzynarodowym rynku pracy.

W toku realizacji programu kształcenia studenci uzyskują gruntowną i rzetelną wiedzę na temat różnych podejść teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka a także uczą się nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych.

Ponadto studenci nabywają praktycznych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych, jak również uczą się jak planować badania empiryczne oraz analizować i interpretować, a następnie przedstawiać ich wyniki. Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych.

Ponadto ważnym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu.

Absolwenci kierunku "Psychologia" otrzymują tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych, itp. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku psychologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął następujące efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:
a) Wiedza:
• Zna specyfikę języka naukowego psychologii. Ma pogłębioną wiedzę na temat różnic w zakresie metod i pojęć stosowanych w psychologii i naukach pokrewnych. Zna historię rozwoju myśli psychologicznej.
• Rozumie pojęcie metody naukowej w kontekście psychologii.
• Zna metody statystyczne mające zastosowanie we współczesnych badaniach psychologicznych.
• Ma pogłębioną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw i mechanizmów warunkujących zachowanie, w tym z anatomii i fizjologii układu nerwowego, etologii, genetyki i psychofizjologii.
• Umie scharakteryzować rozwój człowieka w poszczególnych fazach życia oraz w zakresie podstawowych sfer funkcjonowania.
• Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania poznawczego oraz afektywnego człowieka, a także zna strukturę osobowości z uwzględnieniem różnych podejść teoretycznych.
• Zna i rozumie mechanizmy oraz prawidłowości dotyczące funkcjonowania człowieka w kontekście społecznym.
• Potrafi zidentyfikować objawy zaburzeń psychicznych, zna ich uwarunkowania oraz metody oddziaływań na osoby doświadczające danych zaburzeń.
b) Umiejętności:
• Umie nawiązać i podtrzymać kontakt z inną osobą lub grupą osób, aktywnie słuchać i udzielać informacji zwrotnych.
• Planuje postępowanie diagnostyczne, potrafi zastosować odpowiednie metody diagnozy psychologicznej oraz zakomunikować uzyskane wyniki.
• Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące zaprojektowanie i przeprowadzenie badań naukowych.
• Potrafi ocenić etyczny aspekt działań podejmowanych na gruncie zawodowym.

c) Kompetencje społeczne:
• Jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, edukacji, grupy społecznej, wyznania i kultury.
• Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do podejmowania lub wspierania działań innowacyjnych oraz przedsiębiorczych.
• Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę psychologiczną w działaniach na rzecz innych ludzi. Potrafi pracować w zespole.
• Potrafi zainicjować, przygotować i poprowadzić dyskusję, uczestnicząc w niej w sposób konstruktywny.
• Rozumie konieczność ciągłego uczenia się i uaktualniania posiadanej wiedzy.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Biological Bases of Behaviour IIe
Basic Psychological Skills - spring sem.z
Cognitive Psychology Ie
Statistics Ie
History of Psychologye
Razem:
Pierwszy semestr drugiego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Academic Skillszo
Statistical Methods for Experimental Designzo
Psychological Testinge
Developmental Psychologye
Emotions and Motivatione
Razem:
Drugi semestr drugiego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Standard Diagnostic Methodszo
Individual Differencese
Experimental Psychologye
Personality Psychologye
Razem:
Pierwszy semestr trzeciego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Empirical Supervised Research winter sem.z
Psychopathologye
Social Psychologye
Psychological Assessment labzo
Psychological Assessment lecturee
Razem:
Drugi semestr trzeciego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Empirical Supervised Research spring sem.zo
History of Psychologye
Introduction to Guidance and Counselling Psychologye
Razem:
Pierwszy semestr czwartego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Master's Thesis - 4th year winter semesterz
Professional Ethics in Applied and Experimental Psychologye
Razem:
Drugi semestr czwartego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Master's Thesis - 4th year spring semesterz
Elective courses12
Razem:12
Pierwszy semestr piątego roku, psychologia w j. ang.ECTSwykćwkintsem_mgrzal
Master's Thesis - 5th year winter sem.545z
Razem:545

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/