Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Psychologia > Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie

Psychologia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie (NWJ-PS)

Jednolite magisterskie
Niestacjonarne (wieczorowe), 5-letnie
Język: polski

Cechy programu

Studia na kierunku Psychologia nastawione są na uniwersalne wykształcenie zgodnie ze strategią kształcenia ogólnoakademickiego. Jednocześnie program naszych studiów zapewnia osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do wymagań zmieniającego się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwijające otwartość na różne idee, uczące poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Program studiów na kierunku Psychologia charakteryzuje się względną elastycznością, co oznacza, że studenci w określonych granicach mogą kształtować swój własny grafik zajęć oraz swój własny profil kształcenia. Zapewnia to system swobodnej rejestracji na zajęcia oraz wybór zajęć nieobowiązkowych dotyczących różnych obszarów psychologii.

Lista specjalizacji

Specjalizacje to bloki zajęć lub ścieżki kształcenia ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej. Oferujemy następujące specjalizacje:

  • Neuropsychologia kliniczna
  • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
  • Psychoterapia
  • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
  • Psychologia sądowa
  • Psychologia biznesu
  • Psychologia wychowawcza stosowana
  • Wspieranie rozwoju osobowości
  • Psychologia organizacji i pracy
  • Social Research Specialization

Nabór na specjalizacje realizowany jest pod koniec III roku studiów. Większość specjalizacji ma dzisiaj ograniczony limit studentów, co oznacza, że na zakwalifikowanie się mogą liczyć studenci z najlepszymi średnimi ocen. Uczestnicy specjalizacji Psychologia wychowawcza mają możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Ważne informacje

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Psychologii na ul. Stawki 5/7. Zajęcia odbywają się w ciągu całego dnia od 8:30 do 21:00. Staramy się zapewnić komplet zajęć dla studentów pracujących – po godzinie 16-tej dublowane są wszystkie zajęcia obligatoryjne oraz większość zajęć nieobligatoryjnych. Poza ograniczeniami w początkowej fazie zapisów na zajęcia wszystkie grupy są dostępne dla wszystkich studentów niezależnie od trybu studiowania (stacjonarne/niestacjonarne). Na miejscu jest biblioteka i czytelnia oraz dwie pracownie komputerowe dostępne dla wszystkich poza godzinami zajęć.

Program zajęć i podstawowe zasady studiowania można znaleźć na naszej stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/

Sylwetka absolwenta

Celem studiów na kierunku "Psychologia" jest przygotowanie przyszłych absolwentów do opisywania i wyjaśniania złożonych mechanizmów funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie, w perspektywie intrapsychicznej i interpersonalnej. Program kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu psychologii akademickiej i umożliwia dalszy rozwój zawodowy absolwentów zarówno w obszarze prowadzenia badań naukowych, jak i działań aplikacyjnych.

W toku realizacji programu kształcenia studenci uzyskują gruntowną i rzetelną wiedzę na temat różnych podejść teoretycznych wyjaśniających zachowanie człowieka a także uczą się nowoczesnych metod badawczych i obliczeniowych.

Ponadto studenci nabywają praktycznych umiejętności psychologicznych i interpersonalnych, jak również uczą się jak planować badania empiryczne oraz analizować i interpretować, a następnie przedstawiać ich wyniki. Ważnym celem kształcenia jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz zdolności do refleksji nad analizowanymi zjawiskami i procesami, a także potrzeby ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji profesjonalnych.

Ponadto ważnym zadaniem w kształceniu przyszłych psychologów jest rozwijanie kompetencji interpersonalnych, zdolności do współpracy w zespole oraz umiejętności zastosowania wiedzy psychologicznej w codziennym życiu.

Absolwenci kierunku "Psychologia" otrzymują tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych, itp. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku psychologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął następujące efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:
a) Wiedza:
• Zna specyfikę języka naukowego psychologii. Ma pogłębioną wiedzę na temat różnic w zakresie metod i pojęć stosowanych w psychologii i naukach pokrewnych. Zna historię rozwoju myśli psychologicznej.
• Rozumie pojęcie metody naukowej w kontekście psychologii.
• Zna metody statystyczne mające zastosowanie we współczesnych badaniach psychologicznych.
• Ma pogłębioną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw i mechanizmów warunkujących zachowanie, w tym z anatomii i fizjologii układu nerwowego, etologii, genetyki i psychofizjologii.
• Umie scharakteryzować rozwój człowieka w poszczególnych fazach życia oraz w zakresie podstawowych sfer funkcjonowania.
• Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania poznawczego oraz afektywnego człowieka, a także zna strukturę osobowości z uwzględnieniem różnych podejść teoretycznych.
• Zna i rozumie mechanizmy oraz prawidłowości dotyczące funkcjonowania człowieka w kontekście społecznym.
• Potrafi zidentyfikować objawy zaburzeń psychicznych, zna ich uwarunkowania oraz metody oddziaływań na osoby doświadczające danych zaburzeń.
b) Umiejętności:
• Umie nawiązać i podtrzymać kontakt z inną osobą lub grupą osób, aktywnie słuchać i udzielać informacji zwrotnych.
• Planuje postępowanie diagnostyczne, potrafi zastosować odpowiednie metody diagnozy psychologicznej oraz zakomunikować uzyskane wyniki.
• Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące zaprojektowanie i przeprowadzenie badań naukowych.
• Potrafi ocenić etyczny aspekt działań podejmowanych na gruncie zawodowym.

c) Kompetencje społeczne:
• Jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, edukacji, grupy społecznej, wyznania i kultury.
• Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do podejmowania lub wspierania działań innowacyjnych oraz przedsiębiorczych.
• Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę psychologiczną w działaniach na rzecz innych ludzi. Potrafi pracować w zespole.
• Potrafi zainicjować, przygotować i poprowadzić dyskusję, uczestnicząc w niej w sposób konstruktywny.
• Rozumie konieczność ciągłego uczenia się i uaktualniania posiadanej wiedzy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/