Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna > Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne, jednolite

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne, jednolite (SJ-PRK-PPiPW)

Jednolite magisterskie
Stacjonarne, 5-letnie
Język: polski
 • Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Jednolity 5-letni kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim kształci nauczycieli na wysokim poziomie, uwzględniając potrzeby współczesnego społeczeństwa i edukacji. Wysoka jakość wczesnej edukacji wspiera rozwój potencjału dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz efektywne wspomaganie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Program jest zgodny z wymaganiami kierunkowymi kształcenia pedagogów, standardami kształcenia nauczycieli i Polskimi Ramami Kwalifikacji dla nauk społecznych, a także takich, które spełniają oczekiwania pracodawców. W konstrukcji programu uwzględnione zostały aktualne i perspektywiczne potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, które są zgodne z wskazanymi przez Partnership for 21st Century Skills oraz National Council for Social Studies.

Program studiów ma charakter modułowy i zakłada ścisły związek przygotowania teoretycznego i praktycznego do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) od poniedziałku do piątku zgodnie z kalendarzem akademickim.

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania w kontakcie z opiekunem.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga szkolnego, nauczyciela świetlicy w trzech obszarach:

 • projektowania i realizowania programu własnego rozwoju zawodowego i osobistego nauczyciela,
 • wspierania rozwoju dzieci i organizowania sytuacji edukacyjno-wychowawczych sprzyjających konstruowaniu przez nie wiedzy i umiejętności w interakcjach społecznych,
 • tworzenia demokratycznej kultury przedszkola i szkoły jako nowoczesnej, autonomicznej wspólnoty, rozwijającej edukacyjne partnerstwo.

Absolwent kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna jest wyposażony w:

 1. kompetencje osobiste nauczyciela, w tym umiejętności:
 • definiowania zadań, planowania i organizowanie własnego działania z uwzględnieniem czasu na relaks i rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym;
 • współpracy w zespole, podejmowania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, projektowania działań w bliższej i dalszej perspektywie;
 • korzystania literatury naukowej, badawczej, publikowanej także w językach obcych;
 • porozumiewanie się/biegłość w języku ojczystym i angielskim w celu wymiany doświadczeń;
 • wyszukiwania i zarządzania informacją - ocena, selekcja informacji, krytyczna analiza, posługiwanie się zasadami prawnymi i etycznymi dotyczącymi dostępu i przetwarzania informacji;
 • opracowania elektronicznego Portfolio i dokumentowania doświadczeń zawodowych;
 1. kompetencje dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela obejmujące:
 • nawiązywanie relacji z dziećmi wspierających ich rozwój zgodnie z indywidualnymi potrzebami;
 • projektowanie i organizowanie procesu uczenia się dzieci z wykorzystaniem nowatorskich metod, form i środków dydaktycznych, rozwiązywanie problemów wychowawczych, organizowanie tutoringu szkolnego;
 • kreatywność i innowacyjność- generowanie oryginalnych pomysłów edukacyjnych, dzielenie się nimi, zaangażowanie w innowacyjne działania, które mogą przynieść wymierny efekt, przedsiębiorczość;
 • elastyczność i gotowość do zmiany w związku z różnymi potrzebami i oczekiwaniami dzieci i otoczenia;
 • myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 • poznanie i wykorzystanie różnych narzędzi TIK stosowanych w edukacji i zalecanych do pracy z dziećmi;
 1. kompetencje niezbędne do funkcjonowania w instytucji edukacyjnej jako organizacji społecznej;
 • współpraca z innymi- umiejętność efektywnej pracy w zespołach o różnym składzie osobowym, pełnienie różnych ról, elastyczność, kompromisowość i otwartość na pomaganie innym członkom zespołu, przejmowanie odpowiedzialności za efekt wspólnej pracy;
 • kreowanie środowiska wspólnej aktywności innowacyjnej w obszarze oświaty, tworzenie i wykorzystywanie sieci służących współpracy przy realizacji różnych, innowacyjnych celów zawodowych.

Absolwenci są wyposażeni w kompetencje zawodowe, pozwalające wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, także do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci oraz realizowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w sytuacjach zakłócających przebieg rozwoju i edukacji.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magister na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Efekty kształcenia

1. Efekty uczenia się dla programu:
Absolwent zna i rozumie:
• specyfikę roli zawodowej nauczyciela wczesnej edukacji, znaczenie planowania rozwoju osobistego i zawodowego;
• historyczne i współczesne stanowiska pedagogiczne wraz z ich rodowodami, przesłankami i następstwami oraz prowokowanymi przez nie dylematami, główne teorie dotyczące przedszkolnej i szkolnej edukacji, a także związane z nimi pojęcia;
• wpływ różnych stylów myślenia filozoficznego (w tym z zakresu etyki i estetyki) na kształtowanie się myśli pedagogicznej oraz na interpretację praktyk kształcenia i wychowania;
• pojęcia metodologii, logikę postępowania w badaniach społecznych i humanistycznych, zasady projektowania oraz prowadzenia badań diagnostycznych i ewaluacyjnych, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
• biomedyczne i psychologiczne teorie rozwoju człowieka oraz psychologiczne podstawy uczenia się i nauczania; funkcjonowanie aparatu mowy, słuchu, wzroku i prawidłowe nawyki posługiwania się nimi;
• istotne dla edukacji teorie socjologii oraz antropologii kulturowej, konsekwencje edukacyjne wynikające ze zróżnicowania środowisk życia dzieci, efektywne sposoby komunikacji społecznej oraz wyrównywania szans edukacyjnych;
• dorobek, cele i zadania pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz współczesne interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem, dotyczące dobrostanu dzieci;
• podstawy wiedzy z zakresu języka polskiego, matematyki, nauk przyrodniczych, sztuki i języka obcego oraz metodologii nauczania i uczenia się, oceniania, a także różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowania i kształcenia;
• metody projektowania i ewaluacji sytuacji wychowawczych i edukacyjnych w pracy z dziećmi w zakresie edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, artystycznej, wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, informatycznej oraz posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną;
• zagadnienie edukacji międzykulturowej, edukacji włączającej oraz zasady realizacji inkluzji oraz metody wspierania rozwoju dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;
• prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością oraz sposoby ich propagowania i egzekwowania w przedszkolu i szkole, a także zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent potrafi
• konfrontować historyczne i współczesne stanowiska pedagogiczne, uwzględniając ich rodowody, przesłanki i konsekwencje;
• wykorzystywać teorie socjologiczne i teorie z zakresu antropologii kulturowej do analizy oraz planowania procesów kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
• diagnozować dzieci/uczniów z zaburzeniami w różnych sferach rozwoju oraz dostosować programy dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne do aktualnych potrzeb indywidualnych i grupowych;
• projektować zajęcia wychowawcze i edukacyjne dla dzieci i uczniów odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, oceniać przydatność metod, środków i materiałów do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych;
• sprawnie prowadzić zajęcia edukacyjne, zarządzać procesami uczenia się i skutecznie budować motywację uczniów;
• komunikować się z osobami pochodzącymi ze zróżnicowanych środowisk kulturowych i etnicznych, z doświadczeniami migracyjnymi, w tym z dziećmi dla których język polski jest drugim językiem, wykorzystując kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne;
• rozpoznawać i efektywnie rozwiązywać problemy wychowawcze występujące we wczesnej edukacji współpracując z rodzicami, specjalistami (pedagog, psycholog, lekarz, logopeda) i instytucjami wspomagającymi; udzielać pierwszej pomocy.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 360 punktów, 10 semestrów
3. Program oparty jest na standardzie kształcenia nauczycieli: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
4. Praktyki pedagogiczne: 330 godzin
5. Kompetencje: wg standardu kształcenia nauczycieli

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/