Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika nauczycielska > Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Pedagogika nauczycielska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-PRK-PEN)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Program studiów oferuje różnorodne treści, służące kształceniu i rozwojowi kadry nauczycielskiej na wysokim poziomie świadomości zawodowej i obywatelskiej. Studia stwarzają warunki do efektywnej i nowatorskiej aktywności pedagogicznej, opartej na wiedzy i umiejętnościach, niezbędnych do podejmowania działań dydaktycznych i wychowawczych, wspierających rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, a także przygotowują do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci. W kształceniu na tym kierunku szczególne znaczenie ma wymiar specjalnościowy: moduły specjalnościowe obok specjalistycznej wiedzy zawierają zintegrowane z zajęciami warsztatowymi praktyki i stanowią przygotowanie studentów do przyszłej działalności pedagogicznej oraz badawczej.

Lista specjalności:

  • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Zasaday kwalifikacji na specjalnośći:
Na specjalność: Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną mogą ubiegać się o przyjęcie jedynie absolwenci studiów I stopnia w zakresie pedagogiki (edukacji) przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Minimalna liczba osób do uruchomienia specjalności: 20.

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do zawodu nauczyciela jest elementem programu studiów.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu zamieszkania, również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

  • Pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Absolwenci są wyposażeni w kompetencje zawodowe, pozwalające wspomagać rozwój indywidualny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiadają umiejętności umożliwiające podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych, wspierających rozwój dzieci oraz profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, a także są przygotowani do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym na rzecz dzieci oraz realizowania działań diagnostycznych i terapeutycznych w sytuacjach zakłócających przebieg rozwoju i edukacji. Są przygotowani przede wszystkim do pracy jako nauczyciele w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej oraz w świetlicach szkolnych, do pracy jako pedagodzy szkolni, a także w organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika nauczycielska uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika nauczycielska w zakresie pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów, w tym efekty uczenia się zdefiniowane dla obowiązkowej specjalności. Absolwent:
zna i rozumie pojęcia metodologii badań edukacyjnych i zasady wykorzystania różnych metod badawczych w praktyce;
zna i rozumie funkcjonowanie różnorodnych instytucji edukacyjnych, ich misje, cele, funkcje oraz zasady organizacji, zapewniające dzieciom osiąganie sukcesów w uczeniu się;
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania i realizacji sytuacji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia, obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego;
potrafi samodzielnie i w wyniku pracy zespołowej zdobywać wiedzę oraz poszerzać umiejętności profesjonalne, niezbędne do projektowania cyklu zajęć w pracy z dziećmi;
jest gotów do podejmowania działań pedagogicznych i terapeutycznych, będących efektem refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami;
jest gotów do współpracy w zespole nauczycieli i ekspertów, podczas rozwiązywania ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, polegającej na wspieraniu innych i korzystaniu ze wsparcia;
zna i rozumie współczesne modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej istniejące w Polsce i na świecie oraz główne kierunki zmian we wczesnej edukacji;
zna i rozumie podstawowe problemy związane z adaptacją dzieci w środowisku przedszkolnym i szkolnym, wynikające ze zróżnicowanych możliwości i doświadczeń rozwojowych oraz zasady dostosowania do nich oddziaływań edukacyjnych;
zna i rozumie główne pojęcia z obszaru edukacji włączającej i zasady wprowadzania inkluzji w przedszkolu i szkole;
potrafi zaprojektować sytuacje edukacyjne z zakresu różnych dydaktyk szczegółowych i kształcenia zintegrowanego, które sprzyjają prowadzeniu aktywności badawczej przez dzieci oraz ich samodzielności poznawczej i twórczości, a także ułatwiają realizację działań pedagogicznych, wspierających edukację włączającą i inkluzywną;
jest gotów do systematycznego dokumentowania przebiegu swojej pracy, rzetelnego i odpowiedzialnego przygotowywania się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i realizowania zadań wychowawczych w przedszkolu i w szkole, a także projektowania swoich oddziaływań pedagogicznych i terapeutycznych, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych i etycznych.
Kompetencje: wg standardów kształcenia nauczycieli

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/