Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Pedagogika specjalna (SJ-PRK-PDS)

Jednolite magisterskie
Stacjonarne, 5-letnie
Język: polski

Nazwa kierunku: Pedagogika specjalna, studia jednolite, stacjonarne

Opis programu studiów:

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu:

Utworzenie 5-letniego, jednolitego kierunku studiów: pedagogika specjalna jest efektem wprowadzenia w Ustawie 2.0 obowiązku kształcenia nauczycieli/pedagogów specjalnych w takim trybie. Zapis ten pozwala kształcić nauczycieli na wysokim poziomie z uwzględnieniem potrzeb współczesnego społeczeństwa i współczesnej edukacji. Wysoka jakość kształcenia specjalnego umożliwia rozwój potencjału dzieci z niepełnosprawnościami, ich lepsze przygotowanie do wyzwań współczesności, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi także ze środowisk defaworyzowanych oraz efektywne ich przygotowanie ich do społecznej integracji w kolejnych etapach edukacji. Program jest zgodny z wymaganiami kierunkowymi kształcenia pedagogów, standardami kształcenia nauczycieli i Polskimi Ramami Kwalifikacji dla nauk społecznych oraz spełnia oczekiwania pracodawców. W konstrukcji programu uwzględnione zostały aktualne i perspektywiczne potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, które są zgodne z wskazanymi przez Partnership for 21st Century Skills oraz National Council for Social Studies.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się głównie w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20) od poniedziałku do-piątku, zgodnie z kalendarzem akademickim. Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania w kontakcie z opiekunem z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału Pedagogicznego.

Sylwetka absolwenta:

Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich obecnie realizowanych formach edukacji dzieci i młodzieży ze SPE: włączającej, integracyjnej oraz przedszkolach i szkołach specjalnych. Poprzez współpracę z najlepszymi placówkami uczymy naszych studentów umiejętności praktycznych. Wspieramy ich w indywidualnym rozwoju zawodowym poprzez dostęp do najnowszych rozwiązań metodycznych i publikacji światowych. Nowy program studiów obejmuje zajęcia, które kończą się zewnętrznymi certyfikatami, cenionymi przez pracodawców, w tym: Trening Umiejętności Społecznych (TUS), Kompas Kreatywności, Polski Język Migowy.

Absolwent kierunku pedagogika specjalna dysponuje kluczowymi kompetencjami wynikającymi z ukończonego kierunku studiów oraz aktualnych potrzeb rynku, do których można zaliczyć przede wszystkim:

1. kompetencje osobiste nauczyciela, w tym umiejętności:

 • rozumienie potrzeby kształcenia przez całe życie - definiowanie zadań, ustalanie ich priorytetów, planowanie i organizowanie własnego działania, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym,
 • umiejętności współpracy w zespole, podejmowania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, projektowania działań w bliższej i dalszej perspektywie,
 • korzystanie z literatury naukowej, badawczej, również w językach obcych,
 • porozumiewanie się/biegłość w języku ojczystym i angielskim w celu wymiany doświadczeń,
 • wyszukiwanie i zarządzanie informacją - ocena, selekcja informacji, krytyczna analiza, posługiwanie się zasadami prawnymi i etycznymi dotyczącymi dostępu i przetwarzania informacji,
 • dokumentowanie doświadczeń zawodowych,

2. kompetencje dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela obejmujące:

 • nawiązywanie z dziećmi ze SPE relacji wspierających ich rozwój zgodnie z indywidualnymi potrzebami,
 • projektowanie i organizowanie procesu nauczania i uczenia się dzieci z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem nowatorskich metod, form i środków dydaktycznych, zarządzanie klasą, rozwiązywanie problemów wychowawczych, organizowanie tutoringu szkolnego,
 • kreatywność i innowacyjność - generowanie oryginalnych pomysłów edukacyjnych, dzielenie się nimi, akceptacja odmiennych sposobów myślenia i działania, zaangażowanie w innowacyjne działania,
 • elastyczność i gotowość do zmiany w związku z różnymi potrzebami i oczekiwaniami dzieci ze SPE i ich środowiska społecznego w tym rodzinnego,
 • myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych,

3. kompetencje niezbędne do funkcjonowania w instytucji edukacyjnej jako organizacji społecznej:

 • kompetencje komunikacyjne i interpersonalne - otwieranie i podtrzymywanie kontaktu, tworzenie klimatu emocjonalnego wspierającego współpracę, rozwiązywanie problemów i negocjowanie, podnoszenie motywacji w działaniu,
 • przywództwo - nabywanie cech i wartości, sprzyjających pozyskiwaniu sojuszników i tworzeniu zespołów wspólnie osiągających uzgodnione cele,
 • współpraca z innymi - umiejętność efektywnej pracy w zespołach o różnym składzie osobowym, pełnienie różnych ról, elastyczność, kompromisowość i otwartość na pomaganie innym członkom zespołu, przejmowanie odpowiedzialności za efekt wspólnej pracy,
 • kreowanie środowiska wspólnej aktywności innowacyjnej w obszarze oświaty, tworzenie i wykorzystywanie sieci służących współpracy przy realizacji celów zawodowych.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do Szkół Doktorskich.

Według ostatniej ewaluacji dyscyplin jesteśmy najlepszą pedagogiką w Warszawie.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

magister na kierunku pedagogika specjalna

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/