Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego > Orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego - stacjonarne, drugiego stopnia

Orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego - stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-OR-KWS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku orientalistyka w specjalności kultura Wschodu Starożytnego - asyriologia
Magisterium na kierunku orientalistyka w specjalności kultura Wschodu Starożytnego - hetytologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku orientalistyka - kultura Wschodu Starożytnego, absolwent:
- ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i religioznawstwa lub historii
- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej
- ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury wybranego regionu Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
- ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku/językach wybranych regionów Orientu/Afryki
- ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki krajów Orientu/Afryki i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie
- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury krajów Orientu/Afryki właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii
- zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) wybranych krajów Orientu/Afryki
- ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu Orientu/Afryki
- ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w wybranym języku orientalnym/afrykańskim
(współczesnym i/lub klasycznym/martwym)
- ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych wybranego regionu Orientu/Afryki
w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową
- zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej

2. wymiar punktów ECTS: 120, liczba semestrów: 4
3. program nie jest oparty na standardach

4. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru - 103 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia - minimum 112 ECTS

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) –
w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne
lub nauki społeczne - Minimum 5

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego - Nie dotyczy

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego - 86 ECTS

5. Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - Nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/