Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies > Oriental Studies - Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies (in English), stacjonarne, drugiego stopnia

Oriental Studies - Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies (in English), stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-OR-IAMTS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, mongolski, polski, tybetański

Kierunek orientalistyka – mongolistyka i tybetologia ma charakter unikatowy i chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii, to jak każde studia humanistyczne mają charakter mocno interdyscyplinarny. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na Wydziale Orientalistycznym od prawie 90 lat naucza się na najwyższym poziomie kultury i języków orientalnych/afrykańskich, w tym języka mongolskiego i tybetańskiego, czego potwierdzeniem było stworzenie kierunku unikatowego orientalistyka – mongolistyka i tybetologia. Został on oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej regionu Azji Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Mongolii i Tybetu. Wykładowcy są specjalistami — wielu z nich jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy w Mongolii.

Studia II stopnia kierunek orientalistyka – mongolistyka i tybetologia umożliwiają kontynuację nauki poprzez pogłębioną analizę zjawisk kulturowych oraz naukę języka mongolskiego i tybetańskiego. Wysokie wyspecjalizowanie uczestnika tych studiów jest odpowiedzią na współczesne potrzeby społeczne, a nawet i gospodarcze, co znajduje swoje potwierdzenie w zakładanych efektach kształcenia. Program oferuje zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu i metodologii studiów mongolistycznych i tybetologicznych, ale również dostarcza poszerzonej praktycznej wiedzy na temat kultur Azji i Afryki w perspektywie porównawczej, co przekłada się na umiejętności i kompetencje poznawczo-hermeneutyczne niezwykle potrzebne współcześnie w zglobalizowanym świecie. Student pozna i zrozumie wartość odmienności kulturowej, jak również będzie mieć możliwość dostrzeżenia wartości własnej kultury na tle innych kultur. Nauczanie w języku angielskim umożliwia szerszy dostęp do dydaktyki na uczelniach zagranicznych w ramach programów wymiany mobilności studentów. Umiędzynarodowienie studiów mongolistyczno-tybetologicznych da możliwość obycia i prawidłowego funkcjonowania studentów w wielokulturowym środowisku naukowym i studenckim.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – mongolistyki i tybetologii, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia kształcenie nowej kadry, w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych, która to kadra przyczyni się do opracowania nowych metodologii i aparatu pojęciowego służącego jak najlepszemu wzajemnemu zrozumieniu.

Realizacja programu studiów orientalistyka – mongolistyka i tybetologia pozwala jego uczestnikom na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz mongolskiego i tybetańskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – mongolistyka i tybetologia na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury mongolskiej i tybetańskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze mongolskiej i tybetańskie. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury mongolskiej i tybetańskiej, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii oraz literaturoznawstwa.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze ze światem kultury mongolskiej i tybetańskiej sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne państw tego regionu. Kontakty polityczne i dyplomatyczne wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury mongolskiej i tybetańskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – mongolistyka i tybetologia. Dzięki zdobytemu wykształceniu absolwenci studiów II stopnia będą mogli podjąć studia III stopnia, zdobywać granty badawcze, włączać się w prace międzynarodowych instytucji zajmujących się różnego rodzaju relacjami z Mongolią oraz Tybetańczykami, współpracować z głównymi ośrodkami orientalistycznymi w świecie, a także z ośrodkami z krajów Azji i Afryki.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.siap.uw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku orientalistyka - Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies (in English)

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku orientalistyka - Azja Środkowa: mongolistyka i tybetologia, absolwent:

- Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauki o kulturze i religii

- Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu literatury, języka oraz kultury i religii) w perspektywie porównawczej

- Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu

- Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu

- Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie

- Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauk o kulturze i religii

- Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu

- Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Mongolii i Tybetu

- Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania we współczesnym i klasycznym języku mongolskim, współczesnym i klasycznym języku tybetańskim

- Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Mongolii i Tybetu w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

- Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej

2. wymiar punktów ECTS: 120, liczba semestrów: 4

3. program nie jest oparty na standardach

4. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru - 53 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych
osób prowadzących zajęcia - min. 111 ECTS

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne - min. 5 ECTS

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego - Nie dotyczy

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego - 81 ECTS

5. Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - Nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/