Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka – hebraistyka > Orientalistyka - hebraistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka - hebraistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-OR-HE)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: hebrajski, polski

Kierunek orientalistyka – hebraistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku hebrajskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – hebraistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej Państwa Izrael i judaizmu. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy w Izraelu.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów kultury izraelskiej i żydowskiej oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem hebrajskim. Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz sztuki izraelskiej i żydowskiej oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka hebrajskiego.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – hebraistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia także kształcenie nowej kadry w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych. Realizacja programu studiów orientalistyka – hebraistyka pozwala na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia oraz świadomości społecznej, na które składają się – tak dziś potrzebne – zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych, oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz izraelskiego i żydowskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – hebraistyka na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury izraelskiej i żydowskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze izraelskiej i żydowskiej. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury izraelskiej i żydowskiej, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz nauki o sztuce.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Izraelem sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia kulturowo-społeczne tego państwa. Kontakty polityczne i dyplomatyczne wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury izraelskiej i żydowskiej, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – hebraistyka. Ponadto Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.hebraistyka.uw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności hebraistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka - hebraistyka, absolwent:

- posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu studiów nad kulturą

- zna i rozumie podstawowe nurty i pojęcia filozoficzne oraz rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury

- ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych (literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub historii) niezbędnych dla
rozumienia wybranych aspektów kultury

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Orientu/Afryki; potrafi nazwać i
scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/teksty literackie/piśmiennictwo wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych regionów Orientu/Afryki w zakresie środowiska
naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe wybranego regionu Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej
i współczesnej sytuacji wybranego regionu Orientu/Afryki

- ma obszerną wiedzę o języku/językach Orientu/Afryki (jego/ich strukturze, historii, piśmie)

- ma świadomość złożonej natury wybranego języka orientalnego/afrykańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii danego regionu Orientu/Afryki

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka orientalnego/afrykańskiego na język polski

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu Orientu/Afryki

- zna stan badań w zakresie wybranej problematyki wybranego regionu Orientu/Afryki

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą
oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji wybranych regionów Orientu/Afryki

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru - 62 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących
zajęcia - minimum160 ECTS

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych
do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne - minimum 5 ECTS

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego - nie dotyczy

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego - 158 ECTS

5. Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/