Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Orientalistyka – afrykanistyka > Orientalistyka - afrykanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Orientalistyka - afrykanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-OR-AF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Kierunek orientalistyka – afrykanistyka ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku hausa, suahili i amharskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – afrykanistyka. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej języków i kultur Afryki. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez native-speakerów. Dodatkowo w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności językowych student mam możliwość ubiegania się o staż językowy lub naukowy wybranych krajach afrykańskich.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów wybranych kultur Afryki oraz zdobycie umiejętności posługiwania się co najmniej językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili). Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz sztuki świata kultur Afryki oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka amharskiego, hausa lub suahili.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – afrykanistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia także kształcenie nowej kadry w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych. Realizacja programu studiów orientalistyka – afrykanistyka pozwala na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia oraz świadomości społecznej, na które składają się – tak dziś potrzebne – zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych, oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz afrykańskiego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – afrykanistyka na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultur i języków Afryki. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturach i językach Afryki. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące wybranych kultur afrykańskich, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz nauki o sztuce.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Afryką sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających języki oraz realia kulturowo-społeczne państw tego regionu. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z krajami afrykańskimi wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i kultury, którymi są Absolwenci kierunku orientalistyka – afrykanistyka. Ponadto Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W ramach tegorocznej rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Orientalistyka - afrykanistyka prowadzony jest nabór do grupy z językiem amharskim.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej:www.afrykanistyka.uw.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku orientalistyka w specjalności afrykanistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka - afrykanistyka absolwent:

- posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu studiów nad kulturą

- zna i rozumie podstawowe nurty i pojęcia filozoficzne oraz rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury

- ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych (literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub historii) niezbędnych dla
rozumienia wybranych aspektów kultury

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Orientu/Afryki; potrafi nazwać i
scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/teksty literackie/piśmiennictwo wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce wybranych regionów Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych regionów Orientu/Afryki w zakresie środowiska
naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

- potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe wybranego regionu Orientu/Afryki

- ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej
i współczesnej sytuacji wybranego regionu Orientu/Afryki

- ma obszerną wiedzę o języku/językach Orientu/Afryki (jego/ich strukturze, historii, piśmie)

- ma świadomość złożonej natury wybranego języka orientalnego/afrykańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii danego
regionu Orientu/Afryki

- ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

- ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z wybranego języka orientalnego/afrykańskiego na język polski

- ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu Orientu/Afryki

- zna stan badań w zakresie wybranej problematyki wybranego regionu Orientu/Afryki

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie
studiów nad kulturą oraz literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii i religioznawstwa i historii

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji wybranych regionów Orientu/Afryki

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

2. wymiar punktów ECTS: 180, liczba semestrów: 6

3. program nie jest oparty na standardach

4. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru - 62 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia - minimum160 ECTS

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) –
w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub
nauki społeczne - minimum 5 ECTS

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego - nie dotyczy

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego - 158 ECTS

5. Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - nie dotyczy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/