Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, I stopnia

nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie, stacjonarne, I stopnia (S1-PRK-NJO-A-WoS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, polski

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW) prowadzi trzyletnie studia nauczycielskie I stopnia na kierunku "nauczanie języków obcych", specjalność główna: nauczanie języka angielskiego, specjalność druga: nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w systemie stacjonarnym.

Program studiów na kierunku "nauczanie języków obcych" to jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów.

Student studiów I stopnia na kierunku "nauczanie języków obcych" kształci się w zakresie nauczania języka angielskiego oraz języka francuskiego lub języka niemieckiego w przedszkolu oraz na I i II etapie edukacyjnym lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie na II etapie edukacyjnym i zdobywa umiejętności potrzebne do nauczania tych przedmiotów w odpowiednich grupach wiekowych. Kształcenie na kierunku "nauczanie języków obcych" obejmuje przygotowanie:

 1. merytoryczne do nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
 2. psychologiczno-pedagogiczne
 3. dydaktyczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu
 4. dydaktyczne do nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka angielskiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które przygotowują do zawodu oraz przedmioty podstawowe i uzupełniające, w skład których wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka angielskiego. W ramach studiów realizowana jest obowiązkowa druga specjalność nauczycielska, przygotowująca do nauczania drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”. Program studiów w zakresie tych przedmiotów obejmuje: praktyczną naukę języka francuskiego/niemieckiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (w tym praktyki pedagogiczne, które przygotowują do zawodu oraz blok przedmiotów podstawowych i uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów francusko-/niemiecko-języcznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego/niemieckiego. Praktyki studenckie student odbywa w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach językowych, placówkach kulturalno-oświatowych oraz opcjonalnie w ramach programu Erasmus+. Oferta seminariów dyplomowych na I stopniu studiów obejmuje seminaria prowadzone w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku "nauczanie języków obcych" może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela języka obcego w prywatnych szkołach językowych, prowadzić edukację językową w ramach własnej działalności gospodarczej oraz lekcje indywidualne.

Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela na I i II etapie edukacyjnym w szkołach publicznych absolwent powinien ukończyć studia II stopnia w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kandydaci powinni być świadomi, że praca w zawodzie nauczyciela języka obcego wymaga biegłości językowej na poziomie C1 do C2. Ponadto w pracy nauczyciela kluczowe są tzw. umięjętności miękkie i kompetencje takie jak:

 • komunikowanie się z osobami w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu i z różnych kręgów kulturowych i społecznych,
 • współpraca w grupie,
 • wygłaszanie wystąpień publicznych,
 • wyraźna i zrozumiała wymowa,
 • konstruowanie spójnych i poprawnych tekstów pisanych,
 • empatia,
 • tolerancja,
 • cierpliwość,
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zdolności przywódcze,
 • zdolności organizacyjne,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Absolwent studiów w CKNJOiEE UW posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • terminologię w zakresie: językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa angielskiego/niemieckiego/francuskiego obszaru językowego,
 • szczegółową dydaktykę przedmiotową, zorientowaną na zastosowanie w nauczaniu studiowanego języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • pedagogikę i psychologię zorientowane na zastosowanie w nauczaniu języka w szkołach podstawowych oraz przedszkolach,
 • naukę języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, jeśli wybrał jako drugi przedmiot naukę języka francuskiego lub niemieckiego,
 • wiedzę o społeczeństwie, jeśli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • podstawę programową odnoszącą się do nauczania języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych,
 • społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji edukacyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • techniki, programy i aplikacje technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) niezbędne w pracy nauczyciela,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, działania placówek oświatowych oraz ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności posiada:

 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
 • zbliżoną do rodzimej znajomość języka francuskiego lub języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), jeżeli wybrał nauczanie języka francuskiego lub nauczanie języka niemieckiego,
 • bardzo dobrą znajomość języka obcego na poziomie min. B1 wg ESOKJ, jeżeli wybrał nauczanie przedmiotu "wiedza o społeczeństwie",
 • umiejętność zastosowania języka angielskiego oraz wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznego obszaru językowego, a także języka francuskiego lub języka niemieckiego lub wiedzy o społeczeństwie – opcjonalnie - w nauczaniu w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach,
 • umiejętność stosowania narzędzi, programów i aplikacji technologii informacyjno-komunikacyjnej w dydaktyce języka obcego,
 • umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,
 • posiada kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, takie jak kreatywność, otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
 • świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy,
 • współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Aktualny plan studiów znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Ksawerów, przy al. Niepodległości 22 w przedziale od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i są prowadzone w przeważającej części w języku angielskim lub w języku dodatkowej specjalności.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w specjalności nauczania języka angielskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

-

Efekty kształcenia

Wiedza – absolwent zna i rozumie:
- w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych oraz z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, właściwych dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie, zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim eta-pie edukacyjnym i wiedzy o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym
- metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie
- w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
- w znacznym stopniu odbiorców (podmioty) edukacji, oraz metody diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług edukacyjnych
- podstawę programową dotyczącą treści nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym oraz wiedzy o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym i typowe trudności uczniów związane z ich opanowaniem
- narzędzia i techniki pracy wspomaganej cyfrowo, zdalnej lub wymiany wirtualnej
Umiejętności – absolwent potrafi:
- samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych oraz projekty związane z nauczaniem wiedzy o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym
- diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania
- obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania
- wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
- porozumiewać się w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku polskim i obcym
- posługiwać się językiem angielskim na poziomie C1 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej i drugim językiem obcym na poziomie B1 ESOKJ
- wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych, oraz z nauczaniem wiedzy o społeczeństwie
- pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych
- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z naucza-niem języków obcych oraz z nauczaniem wiedzy o społeczeństwie korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (ICT) w języku polskim i obcym
- animować prace nad rozwojem uczestników procesów dydaktycznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie i odpowiedzialnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych
Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:
- dokonania refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia
- ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata
- prowadzić komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym
- prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela
- podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości
i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych
- dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/