Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie języków obcych > Nauczanie języków obcych - j.angielski, dod. j.niemiecki, stacjonarne, drugiego stopnia

Nauczanie języków obcych - j.angielski, dod. j.niemiecki, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-NJO-A-N)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, niemiecki, polski

Limit miejsc: 80, w tym: 50 miejsc w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 30 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CKNJOiEE UW) prowadzi dwuletnie studia nauczycielskie II stopnia na kierunku „nauczanie języków obcych”, specjalność główna: nauczanie języka angielskiego, specjalność druga: nauczanie języka francuskiego/nauczanie języka niemieckiego/nauczanie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie - w systemie stacjonarnym.

Program studiów na kierunku „nauczanie języków obcych” to jedyny w Polsce akademicki program kształcenia nauczycieli języków obcych o profilu praktycznym, przygotowujący równolegle i dający uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów.

Student studiów II stopnia na kierunku nauczanie języków obcych kształci się w zakresie nauczania języka angielskiego oraz języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie na III etapie edukacyjnym i zdobywa umiejętności potrzebne do nauczania tych przedmiotów w tej grupie wiekowej. Kształcenie na kierunku „nauczanie języków obcych” obejmuje przygotowanie:

 1. merytoryczne do nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
 2. psychologiczno-pedagogiczne
 3. dydaktyczne w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu
 4. dydaktyczne do nauczania języka angielskiego i drugiego przedmiotu: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie

Studia II stopnia na kierunku nauczanie języków obcych rozwijają spektrum kompetencji XXI wieku: przedsiębiorczość, umiejętność elastycznego działania w kontekście zmieniających się instytucji i rynku - lokalnie i globalnie, krytyczną analizę i myślenie, refleksyjność, rozwiązywanie problemów, pracę w grupie i kierowanie zespołem, kompetencje cyfrowe, translingwalność i transkulturowość, inkluzywność, komunikację interpersonalną i interkulturową, szerokie kompetencje psychologiczne, komunikacyjne, kulturowe, społeczne i świadomość obywatelską.

Program studiów II stopnia obejmuje:

 • dydaktykę przedmiotową: zasady i praktyka nauczania języka obcego: tworzenie programów nauczania; analiza dyskursu i nauczanie sprawności dyskursywnych; ocena biegłości językowej; praktyka refleksyjna; badania edukacyjne,
 • językoznawstwo dla nauczycieli języka; przyswajanie języka obcego; różnice indywidualne w uczeniu się języka; język komunikacji specjalistycznej (branżowej),
 • literaturoznawstwo i kulturoznawstwo: dobór tekstów literackich i tekstów kultury dla nauczania języka; nauczanie języka poprzez perspektywę kulturową i literacką; rozwijanie świadomości literackiej i kulturowej; perspektywy badań literackich i kulturowych dla nauczycieli języka obcego,
 • pedagogikę i psychologię: pedagogika z elementami andragogiki; socjologia edukacji; psychologia kształcenia,
 • nabycie umiejętności prowadzenia badań nad edukacją: rozwijanie akademickich sprawności językowych; metody badawcze; stosowanie i prowadzenie badań w dydaktyce.

Oferta seminariów dyplomowych na II stopniu studiów obejmuje seminaria prowadzone w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku „nauczanie języków obcych” zdobywa państwowe uprawnienia zawodowe do nauczania języka angielskiego oraz drugiego przedmiotu - języka francuskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, także w języku angielskim w klasach dwujęzycznych, na wszystkich etapach edukacyjnych w zgodzie z Nową Podstawą Programową 2020/2021 oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku „nauczanie języków obcych” może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego oraz: języka francuskiego lub języka niemieckiego lub Wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych (I i II etap edukacyjny), liceach, technikach i szkołach branżowych (III etap edukacyjny), przedszkolach, w tym w oddziałach i szkołach dwujęzycznych, szkołach językowych, w szkołach wyższych i w placówkach edukacji dorosłych. Może również prowadzić edukację językową w ramach własnej działalności gospodarczej oraz lekcje indywidualne. Posiada także unikalne w polskim systemie kształcenia kompetencje i kwalifikacje do nauczania języka/języków specjalności studiów w szkołach wyższych jako nauczyciel akademicki.

Kandydaci powinni być świadomi, że praca w zawodzie nauczyciela języka obcego wymaga biegłości językowej na poziomie C1 do C2. Ponadto, w pracy nauczyciela kluczowe są tzw. umiejętności miękkie i kompetencje takie jak:

 • komunikowanie się z osobami w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu i z różnych kręgów kulturowych i społecznych,
 • współpraca w grupie,
 • wygłaszanie wystąpień publicznych,
 • wyraźna i zrozumiała wymowa,
 • konstruowanie spójnych i poprawnych tekstów pisanych, współpraca w grupie, empatia,
 • tolerancja,
 • cierpliwość,
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zdolności przywódcze,
 • zdolności organizacyjne,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres oraz umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • dobra kondycja psycho-fizyczna.

Absolwent studiów w CKNJOiEE UW posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • innowacyjne koncepcje zintegrowanego kształcenia w zakresie języków oraz przedmiotów językowych,
 • metody badawcze stosowane w dydaktyce i edukacji,
 • w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, ich prawidłowości i zakłócenia,
 • znaczenie społeczeństwa różnojęzycznego, wielokulturowego, tolerancyjnego,
 • w pogłębionym stopniu narzędzia i techniki pracy wspomaganej cyfrowo, zdalnej lub wymiany wirtualnej,
 • podstawę programową języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego, ew. wiedzy o społeczeństwie na trzecim etapie edukacyjnym oraz uwarunkowania kształcenia językowego w szkole wyższej.

W zakresie umiejętności:

 • prowadzi komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym,
 • wykorzystuje badania naukowe nad dydaktyką do wprowadzania innowacyjnych metod nauczania,
 • dokonuje oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków obcych i ew. przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
 • posługuje się zaawansowanymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej,
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę – formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy oraz w sposób innowacyjny wykonuje zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi,
 • planuje tok i program kształcenia językowego dostosowanego do pełnego spektrum odbiorców w otoczeniu społecznym, różnych obszarów dziedzin życia gospodarczego, naukowego i społecznego,
 • stosuje metody zintegrowanego kształcenia w zakresie języków obcych i przedmiotów niejęzykowych,
 • formułuje i testuje hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi,
 • porozumiewa się w języku polskim i obcym, prowadzi debatę z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim,
 • wykorzystuje pogłębione umiejętności organizacyjne by planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym, w szkole wyższej i w edukacji dorosłych, opcjonalnie z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na trzecim etapie edukacyjnym
 • inicjuje działania wspierające rozwój różnojęzycznego, wielokulturowego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Absolwent jest gotów do:

 • wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
 • podejmowania działań edukacyjnych i wychowawczych w kontekście międzynarodowym i funkcjonowania na globalnym rynku pracy.

Aktualny plan studiów znajduje się na stronie Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej.

Zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Ksawerów, przy al. Niepodległości 22 w przedziale od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 i są prowadzone w przeważającej części w języku angielskim lub w języku dodatkowej specjalności.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku nauczanie języków obcych w specjalności nauczanie języka angielskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie języka niemieckiego

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza – absolwent zna i rozumie:
- w pogłębionym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym, nauczania dorosłych i na poziomie szkoły wyższej
- niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, właściwą dla nauczania języków obcych
- opartą na badaniach edukacyjnych metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych, szkołach wyższych i placówkach związanych z nauczaniem języków obcych
- w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych
- opartą na badaniach edukacyjnych metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej
- w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku polskim, angielskim i niemieckim, ich prawidłowości i zakłócenia
- znaczenie społeczeństwa wielokulturowego, tolerancyjnego, wielojęzycznego
- podstawę programową języka angielskiego i niemieckiego na trzecim etapie edukacyjnym oraz uwarunkowania kształcenia językowego w szkole wyższej
- w pogłębionym stopniu narzędzia i techniki pracy wspomaganej cyfrowo, zdalnej lub wymiany wirtualnej
Umiejętności – absolwent potrafi:
- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w języku polskim, angielskim i niemieckim
- samodzielnie planować i realizować, także przy użyciu technik informacyjno-komunikacyjnych, typowe i innowacyjne projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkoły licealnej, branżowej, wyższej oraz w kształceniu dorosłych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych
- dokonać oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków obcych; diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania
- stosować założenia i wymagania podstawy programowej dla języka angielskiego i niemieckiego dla trzeciego etapu edukacyjnego oraz wymagania kształcenia językowego w szkole wyższej
- wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu krytycznego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
- posługiwać się zaawansowanymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań
praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej
- formułować i testować hipotezy w celu dokonania krytycznej analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających zmian w przyszłym działaniu
- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez
przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi
- planować tok i program kształcenia językowego dostosowanego do pełnego spektrum od-biorców w otoczeniu społecznym, różnych obszarów dziedzin życia gospodarczego, naukowego i społecznego
- komunikować się na tematy specjalistyczne i argumentować merytorycznie w języku polskim, angielskim i niemieckim z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski
- w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku polskim, angielskim i niemieckim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów
- posługiwać się językiem angielskim i językiem niemieckim na poziomie C1+ ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej
- wykorzystując pogłębione umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym, w szkole wyższej i w edukacji dorosłych
- pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych, umie kierować pracą zespołu
- animować prace nad rozwojem uczestników procesów dydaktycznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie i odpowiedzialnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych
Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:
- dokonania krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
- ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata
- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, budowania społeczeństwa obywatelskiego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
- prowadzenia komunikacji interpersonalnej i interkulturowej z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalny
- prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela
- podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku szkolnym, pozaszkolnym i akademickim będąc przekonanym o ich sensie, wartości
i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych
- podejmowania działań edukacyjnych i wychowawczych w kontekście międzynarodowym i funkcjonowania na globalnym rynku pracy
- porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej; rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i tworzenie dobrej
atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią
- dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela, jak również rozwijania jego dorobku
i podtrzymywania etosu zawodu nauczyciela

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/