Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzykologia > Muzykologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Muzykologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-MZ)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Założeniem całego procesu dydaktycznego na drugim etapie studiów jest stymulowanie studentów do samodzielnych poszukiwań badawczych, inspirowanie ich do podejmowania odważnych eksperymentów intelektualnych, kształtowanie krytycyzmu, zachęcanie do formułowania indywidualnych wniosków, uwrażliwianie na możliwość postrzegania każdego przedmiotu badań w szerokiej perspektywie humanistycznej. Tak sformułowane cele dobrze przygotowują absolwentów studiów II stopnia do kontynuowania procesu kształcenia na studiach III stopnia i studiach podyplomowych różnych specjalności.

Ogólnoakademickie studia muzykologiczne pozwalają również ich uczestnikom dobrze odnajdywać się na rynku pracy w bardzo różnych sytuacjach zawodowych. Studenci mają również możliwość poszerzania swoich kompetencji zawodowych uczestnicząc w zajęciach tworzących odrębne specjalizacje: nauczycielską i redaktorską.

Przewidywane możliwości zatrudnienia (wskazane na podstawie badania losu absolwentów): Instytut Sztuki PAN, instytucje kultury, takie jak np. rozgłośnie radiowe (szczególnie Program II Polskiego Radia), stacje telewizyjne, prasa, firmy fonograficzne, domy kultury, teatry operowe (np. Teatr Wielki – Opera Narodowa) filharmonie (np. Filharmonia Narodowa) i analogiczne instytucje (np. Sinfonia Varsovia), Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Instytut Adama Mickiewicza, Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Centrum Informacji Muzycznej, szkolnictwo muzyczne, biblioteki muzyczne (np. Oddział Zbiorów Muzycznych BUW, Biblioteka Narodowa), sklepy muzyczne, oraz inne.

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 120

Liczba punktów ECTS związana z profilem ogólnoakademickim: 89(+ ewentualnie wybrane zajęcia fakultatywne)

Liczba punktów ECTS dla modułów zajęć do wyboru: 96

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 89(+ ewentualnie wybrane zajęcia fakultatywne).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z muzykologii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

I. Wiedza – absolwent:
- ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej muzykologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;
- ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i subdyscyplin naukowych muzykologii;
- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury muzycznej właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i subdyscyplin naukowych muzykologii.
II. Umiejętności – absolwent:
- posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i subdyscyplin naukowych muzykologii;
- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych subdyscyplin muzykologii;
- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury muzycznej stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia muzykologii, w celu określenia ich znaczeń, odziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym;
- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań;
- posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury muzycznej na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych;
- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.
III. Kompetencje społeczne – absolwent:
- jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/