Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Muzykologia > Muzykologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Muzykologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-MZ)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Oferta dydaktyczna Instytutu Muzykologii odzwierciedla szerokie spektrum subdyscyplin muzykologii. Głównym celem procesu kształcenia jest wyposażenie studenta w rozległą i spójną wiedzę historyczno-muzyczną obejmującą czasy od starożytności do współczesności. Pozwala to absolwentom studiów na odnalezienie się w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Dwa główne obszary przedmiotowe studiów obejmują muzykę klasyczną i rozrywkową (która staje się w ostatnich latach coraz istotniejszym przedmiotem zainteresowania muzykologii na świecie) oraz ludową i tradycyjną (kultur pozaeuropejskich). Integralnym celem procesu kształcenia jest wytworzenie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk historycznych w kontekście społecznym i kulturowym. Jednym z istotniejszych celów kształcenia jest nabycie przez studentów umiejętności analizy różnorodnych technicznych aspektów dzieła muzycznego. Aby umożliwić osiągnięcie tego celu wszystkim studentom, w tym również coraz liczniejszym, którzy nie posiadają żadnego wykształcenia muzycznego, do programu studiów wprowadzony został przedmiot pozwalający nadrobić braki w przygotowaniu praktycznym, a tym samym zrównujący szanse studentów na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów procesu kształcenia. W dziedzinie muzykologii systematycznej celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy w zakresie psychologii i antropologii muzyki. Jednym z ważnych celów procesu kształcenia jest opanowanie umiejętności pisania tekstów, zarówno fachowych, jak i popularyzujących wiedzę o muzyce.

Przewidywane możliwości zatrudnienia (wskazane na podstawie badania losu absolwentów): instytucje kultury, takie jak np. rozgłośnie radiowe (szczególnie Program II Polskiego Radia), stacje telewizyjne, prasa, firmy fonograficzne, domy kultury, filharmonie i analogiczne instytucje, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, biblioteki muzyczne, sklepy muzyczne.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia muzykologiczne II stopnia, studia II stopnia na innych kierunkach (zwłaszcza humanistycznych) zgodnie z zainteresowaniami studentów, studia podyplomowe.

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 180

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru: 76

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 145

Wymiar praktyk: 60 godzin za 2 ECTS.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z muzykologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

I. Wiedza – absolwent:
- ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu różnych subdyscyplin muzykologii;
- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnorodnych wytworów kultury muzycznej stosowane w wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych;
- rozumie specyfikę języka muzycznego, jego złożoność, a także historyczną i kulturową zmienność jego znaczeń; ma świadomość istnienia w różnych kulturach różnorodnych koncepcji dotyczących istoty muzyki, jej języka, znaczeń i funkcji;
- posiada podstawową wiedzę na temat głównych kierunków rozwoju muzykologii oraz jej najważniejszych i najnowszych osiągnięć.
II. Umiejętności – absolwent:
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu wszystkich subdyscyplin muzykologii z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów;
- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące: posługiwanie się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór paradygmatów, metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych występujących na gruncie różnych subdyscyplin muzykologii;
- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury muzycznej oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod umożliwiających określenie ich znaczeń, oddziaływania społecznego, a także miejsca w procesie społeczno-kulturowym;
- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków w odniesieniu do zagadnień z zakresu muzykologii;
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
III. Kompetencje społeczne – absolwent:
- jest gotowy do brania odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kultury muzycznej ludzkości;
- ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności z zakresu różnych subdyscyplin muzykologii oraz rozumie potrzebę kształcenia się po ukończeniu studiów, aby móc odpowiedzialnie wypełniać zobowiązania społeczne.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/