Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-MAT)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Matematyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia na kierunku matematyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju matematyki i ich zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują matematykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka studenci doskonalą umiejętność dowodzenia twierdzeń, formułowania i weryfikacji hipotez, a także komunikatywnego i ścisłego formułowania oraz redagowania treści matematycznych, także po angielsku. Studenci uczą się budować zaawansowane modele matematyczne dla celów zastosowań pozamatematycznych. Zdobywają także rozszerzoną wiedzę z zakresu klasycznych teorii i działów matematyki objętych I etapem studiów oraz bardziej zaawansowaną wiedzę m.in. z analizy zespolonej, geometrii i topologii, algebry i teorii liczb, logiki, teorii przestrzeni Banacha i Hilberta wraz z analizą funkcjonalną, równań różniczkowych cząstkowych, metod stochastycznych i statystyki matematycznej, matematyki obliczeniowej i metod numerycznych.

Studia mają bardzo indywidualny charakter. Są oferowane następujące specjalności związane z oferowanymi seminariami magisterskimi i powiązane z trendami na rynku pracy: matematyka ogólna, matematyka stosowana, metody matematyczne w finansach oraz metody matematyczne w ubezpieczeniach. Kwalifikacja na specjalności odbywa się na podstawie wyników rekrutacji. W ramach niektórych z tych specjalności istnieje możliwość wyboru kilku ścieżek, różniących się od siebie zestawem przedmiotów obowiązkowych. Istnieje także możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Już od pierwszego roku studenci są objęci indywidualną opieką osób prowadzących seminaria magisterskie. Sprzyja to włączaniu studentów do badań prowadzonych na uczelni i zapewnia dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności naukowo-badawczej i podjęcia studiów doktoranckich.

Matematyk XXI wieku to doskonale wykształcony specjalista, potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Pracodawcy uważają, że matematyk z wykształconymi umiejętnościami analitycznego i syntetycznego myślenia, to dobry pracownik, którego warto zatrudniać. Dlatego absolwenci matematyki znajdują zatrudnienie w sektorze finansowym jako analitycy, zdają egzaminy aktuarialne pozwalające na pracę w firmach ubezpieczeniowych, pracują również w przemyśle, np. jako statystycy lub analitycy danych.

Studia dają także możliwość rozwoju zainteresowań w bardzo szerokim spektrum różnych dziedzin matematyki czystej i stosowanej. Nasi pracownicy prowadzą badania na poziomie światowym współpracując z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Główne specjalności matematyczne reprezentowane na MIMUW to w kolejności alfabetycznej: algebra, analiza matematyczna, analiza numeryczna, biomatematyka, geometria algebraiczna, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, statystyka, systemy decyzyjne, topologia, układy dynamiczne.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z matematyki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka w załączniku nr 90 (załączniki II st.) do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019r., poz. 128 z późn. zm.)
Udoskonalił nabytą na studiach I stopnia umiejętność dowodzenia twierdzeń, formułowania i weryfikacji hipotez, a także komunikatywnego i ścisłego formułowania oraz redagowania treści matematycznych, także po angielsku. Pogłębił wiedzę z zakresu klasycznych teorii i działów matematyki ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanej wiedzy z wybranej obszernej gałęzi matematyki współczesnej, obliczeniowej, finansowej lub ubezpieczeniowej. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności także w zastosowaniach niezwiązanych ze studiowaną dyscypliną, na przykład w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, w biologii, fizyce lub finansach.

Więcej szczegółów w programie studiów dostępnym na stronach: https://monitor.uw.edu.pl oraz www.mimuw.edu.pl

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok matematykiECTSwykćwsemsem_mgrzal
Przedmioty fakultatywne/monograficzne148240240
Seminarium monograficzne2660
Seminarium magisterskie3660
Razem:602402406060

1 - Osiem przedmiotów z grupy fakultatywne/monograficzne dla matematyki, każdy po 6 ECTS.

2 - Seminarium z grupy Seminaria monograficzne na matematyce.

3 - Seminarium z grupy Seminaria magisterskie na matematyce

Drugi rok matematykiECTSwykćwsemsem_mgrzal
Przedmioty fakultatywne/monograficzne124120120
Seminarium monograficzne2660
Seminarium magisterskie3660
Przedmioty ogólnouniwersyteckie4, 5660zo
Praca magisterska18
Razem:601801206060

1 - Cztery przedmioty z grupy fakultatywne/monograficzne dla matematyki, każdy po 6 ECTS.

2 - Seminarium z grupy Seminaria monograficzne na matematyce.

3 - Seminarium z grupy Seminaria magisterskie na matematyce

4 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

5 - Łącznie w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Wymagania względem seminariów magisterskich i przedmiotów obowiązkowych dla poszczególnych programów i specjalizacji znajdują się w tabelach poniżej.

Program: Matematyka ogólna

Program: Matematyka stosowana

Program: Metody matematyczne w finansach

Program: Metody matematyczne w ubezpieczeniach

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/