Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Międzykulturowe studia filologiczne > międzykulturowe studia filologiczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

międzykulturowe studia filologiczne, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-MSF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: brak danych

Międzykulturowe studia filologiczne to kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie dwóch wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW z dużym naciskiem na przedmioty komparatystyczne oraz z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka dwóch wybranych obszarów językowych. Dzięki przedmiotom literaturoznawczym oraz kulturoznawczym zyskuje się narzędzia do analizy porównawczej między kulturami i literaturami różnych krajów zachodniego kręgu kulturowego.

Studia kładą też nacisk na umięjętność prowadzenia dialogu międzykulturowego, uwrażliwiają na różnice kulturowe i dzięki praktycznym przedmiotom z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji, dają także umiejętności zawodowe pożądane na rynku pracy.

Na kierunku międzykulturowe studia filologiczne realizuje się dwie spośród sześciu dostępnych ścieżek filologicznych: filologia angielskia, filologia romańska, hispanistyka, portugalistyka, germanistyka i italianistyka. Spośród powyższych opcji trzy z nich: hispanistyka, portugalistyka i italianistyka mogą być uczone od poziomu początkującego. Do pozostałych potrzebna jest znajomość języka na msf.wn.uw.edu.ploziomie matury rozszerzonej. Docelowo każda ścieżka prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym (C1).

Warto też dodać, że studia oferują trzeci język obcy w ramach zajęć lektoratowych Wydziału Neofilologii, dzięki którym można osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B1).

Dużym atutem kierunku jest możliwość łączenia dowolnych ścieżek, z zastrzeżeniem aby co najmniej jedna była na rozszerzonym poziomie językowym od początku studiów. Wybór tej ścieżki determinuje jeden z egzaminów maturalnych z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Egzamin z drugiego języka obcego na poziomie rozszerzonym uprawnia do wyboru ścieżki z tego języka bądź jednej z 3 ścieżek od poziomu początkującego: hispanistyka, portugalistyka lub italianistyka. Innymi słowy, występują różne kombinacje filologiczne, ale dzięki przedmiotom kierunkowym realizowanym po polsku zapewniona jest tożsamość kierunku.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 bądź w jego najbliższym sąsiedztwie w przypadku zajęć sportowych.

Warto też nadmienić, że cechą wszystkich ścieżek filologicznych jest oferowanie specjalistycznych zajęć autorskich do wyboru, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie swoich aktualnych badań naukowych.

W czasie studiów jest też możliwość udziału w szeregu praktyk zawodowych w instytucjach/firmach bazujących na dialogu międzykulturowym, w tym w instutucjach współpracujących z placówkami dyplomatycznymi.

Ponadto jest możliwość korzystania z oferty stypendiów zagranicznych (ERASMUS+). Dzięki 4-letnim studiom licencjackim nie tylko jest łatwiej zaplanować taki wyjazd stypendialny, ale też jest możliwość dwóch semestralnych wyjazdów do różnych krajów.

Więcej informacji o międzykulturowych studiach filologicznych można znaleźć na stronie: msf.wn.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka międzykulturowych studiów filologicznych zna biegle dwa języki obce na poziomie C1 oraz trzeci język na poziomie co najmniej B1. Posiada dobrą znajomość literatury i kultury obszarów językowych wybranych ścieżek filologicznych. Dzięki przedmiotom metodologicznym i komparatystycznym potrafi rozpoznać i analizować zjawiska kultury i literatury, rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma także wysokie kompetencje międzykulturowe - umiejętność współpracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur, a dzięki umiejętności analizy porównawczej jest przygotowany/a do kreatywnej pracy w środowisku zawodowym.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku międzykulturowe studia filologiczne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- miejsce i znaczenie nauk humanistycznych oraz wieloaspektowe powiązania literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii z dyscyplinami nauk humanistycznych,
- w sposób usystematyzowany historię literatury wybranych obszarów językowych, zjawiska z zakresu literatury i ich wielopłaszczyznowy wpływ na rozwój teorii literatury,
- specjalistyczną terminologię, metodologię, przedmiot i kierunki badań właściwe dla literaturoznawstwa i językoznawstwa wybranych obszarów językowych,
- specjalistyczną terminologię, metodologię, przedmiot i kierunki badań właściwe dla nauk o kulturze i religii,
- wielowymiarowe powiązania kulturoznawstwa z literaturoznawstwem i językoznawstwem,
- metody analizy i różnorodność interpretacji tekstów literatury i kultury w perspektywie różnych podejść i szkół w ramach literaturoznawstwa i kulturoznawstwa,
- specjalistyczną terminologię oraz metodologię z zakresu komparatystyki,
- wieloaspektowe powiązania literatury z procesami historyczno-kulturowymi,
- w zaawansowanym stopniu wybrane wydarzenia z historii kierunkowych obszarów językowych oraz istotne aspekty i realia ich kultury,
- funkcje języka w złożonych procesach komunikacji społecznej i międzykulturowej,
- podstawowe instrumenty i mechanizmy dyplomacji oraz wybrane zagadnienia korespondencji i protokołu dyplomatycznego,
- znaczenie wielokulturowości w budowaniu tożsamości jednostki i społeczności,
- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,
- podstawowe zasady BHP,
- możliwości praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

Umiejętności: absolwent potrafi

- zastosować podstawowe ujęcia teoretyczne właściwe dla literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii,
- wykorzystać w badaniach podstawowe umiejętności obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór odpowiednich metod i narzędzi, opracowanie i prezentację wyników, z poszanowaniem norm etyki naukowej i prawa autorskiego,
- rozpoznawać, analizować i interpretować różne rodzaje tekstów z wybranych obszarów językowych, umiejscowić je w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym oraz przeprowadzić ich analizę z użyciem specjalistycznej terminologii i właściwych metod,
- dokonać analizy i interpretacji tekstów literatury i kultury w podejściu komparatystycznym,
- stosować zasady korespondencji i protokołu dyplomatycznego,
- przygotować pracę pisemną z zastosowaniem metodologii właściwej dla literaturoznawstwa, językoznawstwa i/lub nauk o kulturze i religii,
- przygotować wystąpienia ustne i przedstawić własne poglądy,
- porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z wybranych dziedzin nauki,
- posługiwać się językiem kierunkowym wybranej filologii docelowo na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- posługiwać się trzecim językiem obcym docelowo na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- planować i organizować pracę własną oraz podejmować indywidualną inicjatywę,
- współdziałać w grupie, w tym w kontekście międzykulturowym,
- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł,
- realizować potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności,
- uczestnictwa w kulturze korzystając z różnych form i mediów,
- przyjęcia i promowania postawy otwartości wobec różnych kultur w duchu tolerancji i pluralizmu,
- przestrzegania zasad etyki zawodowej,
- dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/