Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia międzykierunkowe MISMaP > Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-MSMP)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Rekrutacja na semestr letni.

Przyjęcie na studia będzie możliwe pod warunkiem uruchomienia kierunku przez właściwy wydział.

Limity miejsc na poszczególne kierunki:

  • chemia stosowana – 2;
  • chemia medyczna – 2;
  • chemia – 2;
  • geologia stosowana – 2.

Czas trwania: 1,5 roku (chemia stosowana, chemia medyczna) lub 2 lata (chemia, geologia stosowana).

Rekrutacja w ramach MISMaP prowadzona jest tylko na kierunki Chemia stosowana, Chemia medyczna, Chemia oraz Geologia stosowana.


Kolegium MISMaP kształci studentów interdyscyplinarnych w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych. Studenci Kolegium odznaczają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

  • zakres ogólny obejmuje szeroko pojęte nauki matematyczno-przyrodnicze i społeczne, osiągany jest przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony jest w suplemencie do dyplomu,
  • zakres szczegółowy zagwarantowany jest przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie kierunku podstawowego, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru i kierunku studiów. Zakres szczegółowy poświadczony jest dyplomem ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, czyli osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane efektami kierunkowymi.

Studia w Kolegium MISMaP kształtują postawę samodzielności i odpowiedzialności, co wynika z ich trybu indywidualnego: student, wspólnie ze swoim opiekunem (tutorem) ustala swoje cele edukacyjne i je realizuje pod opieką tutora. Dzięki temu student Kolegium MISMaP jest lepiej niż studenci standardowi przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.

Absolwent Kolegium posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umieć prowadzić rozumowanie matematyczne, być przygotowanym do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich). Odznacza się umiejętnością samodzielnego stawiania problemów badawczych, trafnego doboru i zastosowania interdyscyplinarnej metodologii w ich rozwiązywaniu, odpowiedniego planowania indywidualnego rozwoju naukowego oraz tworzenia projektów badawczych. Absolwent ma postawę gotowości do pogłębiania dotychczasowej wiedzy oraz doskonalenia wiedzy w ramach kształcenia ustawicznego. Posiada kompetencje stanowiące o wysokim potencjale zatrudnialności: otwartość, odpowiedzialność, samodyscyplinę, umiejętność tworzenia i realizowania projektów, gotowość samodoskonalenia i współpracy.

Więcej informacji na stronie Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kier. fizyka w ramach MISMaP w zakresie fiz. cząst. elementarn. i oddziaływ. fundament
Magisterium na kier. fizyka w ramach MISMaP, w zakr. optyki fourierowskiej i przetwarzania informacji
Magisterium na kier. geologia w ramach MISMaP w zakr. geologii stratygraficznej i poszukiwawczej
Magisterium na kier. ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakr. biologicznych podstaw ochr. środowisk
Magisterium na kierunku astronomia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku bioetyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii komórki i organizmu
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii molekularnej
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii środowiska
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie ekologii
Magisterium na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii ogólnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biologii molekularnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biotechnologii medycznej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie biotechnologii molekularnej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie komórek macierzystych w biologii i medycynie
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie mikrobiologii stosowanej
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie molekularnego podłoża i terapii chorób cywilizacyjnych
Magisterium na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP w zakresie ochrony różnorodności biologicznej
Magisterium na kierunku chemia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku chemia medyczna w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie biofizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie dydaktyki i popularyzacji fizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki ciała stałego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki jądra atomowego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki komputerowej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki materii skondensowanej i przyrządów półprzewodnikowych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki medycznej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki medycznej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki środowiska
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie fizyki teoretycznej
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie geofizyki, fizyka atmosfery
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie geofizyki, fizyka litosfery
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod jądrowych fizyki ciała stałego
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie metod matematycznych fizyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie modelowania matematycznego i komputerowych procesów fizycznych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie optyki
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie rentgenowskich badań strukturalnych
Magisterium na kierunku fizyka w ramach MISMaP, w zakresie spektroskopii jądrowej
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoekologii i geomorfologii
Magisterium na kierunku geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii inżynierskiej w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie geologii środowiskowejw ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie hydrogeologii i w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia stosowana w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geochemii, mineralogii i petrologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii inżynierskiej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii klimatycznej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii stratygraficznej i sedymentologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie geologii złożowej i gospodarczej
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie hydrogeologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie ochrony środowiska
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie paleontologii
Magisterium na kierunku geologia w ramach MISMaP w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej
Magisterium na kierunku informatyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku matematyka w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakresie monitoringu i rekultywacji środowiska
Magisterium na kierunku Physics (Studies in English) w ramach MISMaP
Magisterium na kierunku socjologia w ramach MISMaP
Magisterium z fizyki w ramach MISMaP, w trybie Studiów Indywidualnych
Magisterskie, kognitywistyka w ramach MISMaP

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętności organizowania własnej pracy. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności, a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Jest nastawiony na ustawiczne samokształcenie.

Efekty kształcenia

Program autorski przygotowany zgodnie z Uchwałą nr 94 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 08 września 2023 r w sprawie określenia sposobu organizacji studiów w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego
Indywidualny program studiów studenta Kolegium MISMaP powinien być programem przynajmniej dwu-kierunkowym, tzn.
powinien zawierać przedmioty kierunkowe na kierunku podstawowym oraz na przynajmniej jednym
kierunku dodatkowym dostępnym na wydziałach partycypujących
w Kolegium MISMaP (innych niż wydział prowadzący kierunek podstawowy).
Wymagania programowe dla studentów Kolegium MISMaP wystarczające do uzyskania tytułu
zawodowego licencjata lub magistra w zakresie kierunku podstawowego są określone uchwałą Rady
Wydziału prowadzącego dany kierunek podstawowy, zamieszczoną na stronie http://www.mismap.uw.edu.pl
- Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka.
- Zna podstawowe pojęcia matematyki wyższej i rozumie znaczenie matematyki jako fundamentu nauk ścisłych.
- Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętność organizowania własnej pracy.
- Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.
- Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
- Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności ( co najmniej jednej: matematyki, informatyki, fizyki, astronomii, chemii, biologii, biotechnologii, geologii poszukiwawczej , geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, geografii, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, kognitywistyki, filozofii, socjologii, psychologii), a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym.
- Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanego opracowania pisemnego (referatu, rozprawy) zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki, oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych podobnych badań.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/