Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia międzykierunkowe MISMaP > Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-MSMP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Limity miejsc na poszczególne kierunki: 

 • astronomia – 3;
 • biologia – 10;
 • biotechnologia – 10;
 • chemia – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • chemia medyczna – 5;
 • filozofia – 6;
 • fizyka – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • geografia – 15;
 • geologia poszukiwawcza - bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • geologia stosowana (studia inżynierskie) - bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • gospodarka przestrzenna – 10;
 • informatyka – 10;
 • International Studies in Philosophy – 1;
 • kognitywistyka – 8;
 • matematyka – 10;
 • ochrona środowiska – 7;
 • psychologia (Psychology) – 20;
 • socjologia – 2;

Przyjęcie na studia będzie możliwe pod warunkiem uruchomienia kierunku na danym wydziale.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier na kierunku chemia medyczna w ramach MISMaP
Inżynier na kierunku geologia stosowana w ramach MISMaP
Licencjat na kier. ochrona środowiska w ramach MISMaP w zakr. biologicznych podstaw ochr. środowiska
Licencjat na kierunku biologia w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii komórki i organizmu
Licencjat na kierunku biologia w ramach MISMaP w zakresie biologii środowiska
Licencjat na kierunku biotechnologia w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku chemia w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku filozofia w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii fizycznej stosowanej
Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej styosowanej
Licencjat na kierunku geografia w ramach MISMaP w zakresie geoinformatyki
Licencjat na kierunku geologia poszukiwawcza w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku geologia w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku gospodarka przestrzenna w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku informatyka w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku International Studies in Philosophy w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku kognitywistyka w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku matematyka w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku ochrona środowiska w ramach MISMaP
Licencjat na kierunku socjologia w ramach MISMaP
Licencjat z astronomii w ramach MISMaP
Licencjat z fizyki w ramach MISMaP
Licencjat z fizyki w ramach MISMaP, w trybie Studiów Indywidualnych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka. Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętności organizowania własnej pracy. Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności, a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym. Jest nastawiony na ustawiczne samokształcenie.

Efekty kształcenia

Program autorski przygotowany zgodnie z Uchwałą nr 94 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 08 września 2023 r w sprawie określenia sposobu organizacji studiów w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego
Indywidualny program studiów studenta Kolegium MISMaP powinien być programem przynajmniej dwu-kierunkowym, tzn.
powinien zawierać przedmioty kierunkowe na kierunku podstawowym oraz na przynajmniej jednym
kierunku dodatkowym dostępnym na wydziałach partycypujących
w Kolegium MISMaP (innych niż wydział prowadzący kierunek podstawowy).
Wymagania programowe dla studentów Kolegium MISMaP wystarczające do uzyskania tytułu
zawodowego licencjata lub magistra w zakresie kierunku podstawowego są określone uchwałą Rady
Wydziału prowadzącego dany kierunek podstawowy, zamieszczoną na stronie http://www.mismap.uw.edu.pl
- Absolwent Kolegium MISMaP posiada wykształcenie w ramach szerszych niż jedna dyscyplina akademicka.
- Zna podstawowe pojęcia matematyki wyższej i rozumie znaczenie matematyki jako fundamentu nauk ścisłych.
- Ze względu na metodykę kształcenia na studiach indywidualnych cechuje go kreatywność i samodzielność w podejmowaniu decyzji, aktywność i umiejętność organizowania własnej pracy.
- Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się.
- Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
- Jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz do samodzielnego dostrzegania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności ( co najmniej jednej: matematyki, informatyki, fizyki, astronomii, chemii, biologii, biotechnologii, geologii poszukiwawczej , geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, geografii, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, kognitywistyki, filozofii, socjologii, psychologii), a także problemów o charakterze interdyscyplinarnym.
- Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanego opracowania pisemnego (referatu, rozprawy) zawierającego opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki, oraz przeprowadzić dyskusję ich znaczenia na tle innych podobnych badań.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/