Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Machine Learning > Machine Learning, stacjonarne, drugiego stopnia

Machine Learning, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-ML)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia na kierunku Machine Learning (uczenie maszynowe) zostały utworzone w związku z dynamicznie rosnącym zainteresowaniem technikami informatycznymi z tego obszaru tematycznego. Studia te zostały zaprojektowane na bazie dobrze funkcjonujących i ukształtowanych długoletnią tradycją praktyk stosowanych na kierunku informatyka prowadzonego w ramach dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Świeżo opracowany program kształcenia został przygotowany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju informatyki w obszarze uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz ich zastosowań w gospodarce. Treści są dostosowane zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych szczególnie uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów drugiego stopnia podstawowy nacisk kładzie się na naukę twórczego rozwiązywania problemów, umiejętności budowania uogólnień i stawiania pytań. Absolwenci studiów II stopnia nabywają dużą sprawność nie tylko w posługiwaniu się wybranymi technologiami informatycznymi z zakresu uczenia maszynowego, ale potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności także w zastosowaniach niezwiązanych ze studiowaną dyscypliną, na przykład w interdyscyplinarnych zespołach badawczych. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w zawodach wymagających znacznej wiedzy z zakresu uczenia maszynowego, potrzebnej do radzenia sobie ze stojącymi wobec rozwiązań komputerowych współczesnymi wyzwaniami. Jednocześnie studenci są włączani do badań prowadzonych na uczelni, co umożliwia dobre przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności naukowo-badawczej i podjęcia studiów doktoranckich.

Studia II stopnia na kierunku Machine Learning (uczenie maszynowe) umożliwiają przyszłym absolwentom zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie technik stosowanych w uczeniu maszynowym, w tym w zakresie: statystycznych metod uczenia maszynowego, głębokich sieci neuronowych, uczenia ze wzmocnieniem oraz wyjaśniania wyników uzyskanych w wyniku procedur uczenia maszynowego. Znają też podstawowe dziedziny zastosowań uczenia maszynowego takie jak rozpoznawanie obrazów, sterowanie urządzeniami autonomicznymi czy przetwarzanie języka naturalnego. Dzięki temu absolwenci są przygotowani do projektowania, nadzorowania i krytycznej analizy projektów informatycznych z istotnymi komponentami związanymi z uczeniem maszynowym, do pełnienia ról eksperckich w zakresie uczenia maszynowego i bycia liderem poza światem uniwersyteckim. Absolwent studiów magisterskich Machine Learning (uczenie maszynowe) ma wiedzę i umiejętności pozwalające mu podjąć studia III stopnia w dziedzinie informatyki.

Zdecydowana większość zajęć odbywa się w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, na Kampusie Ochota, przy ul. Banacha 2. Zajęcia programistyczne odbywają się w nowoczesnych laboratoriach komputerowych.

Kierunek Machine Learning został utworzony w ramach projektu Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych, stanowiącego częśćProgramu Polska Cyfrowa, czerpiącego  środki m.in. z funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozpoczęcie studiów na tym kierunku wiąże się z przystąpieniem do projektu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Machine Learning

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów drugiego stopnia na kierunku Machine Learning w załączniku do uchwały nr 38 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie programu studiów na kierunku studiów Machine Learning (Monitor UW z 2021r., poz. 75).

Po ukończeniu studiów student:
• jest gotowy do realizowania społecznych zobowiązań, inspirowania i organizowania aktywności służących otoczeniu społecznemu,
• wykazuje dogłębne rozumienie dziedzin matematyki koniecznych do studiowania uczenia maszynowego (rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, analizy wielu zmiennych oraz algebry liniowej);
• ma ugruntowaną w teorii i dobrze uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych technik uczenia maszynowego oraz metodologii wykonywanych w tej dziedzinie konstrukcji oraz badań;
• zna wykorzystywane w uczeniu maszynowym techniki przetwarzania wielkoskalowego;
• ma ugruntowaną w teorii i dobrze uporządkowaną wiedzę na temat sterowania robotami, w szczególności z zakresu kinematyki ruchu, planowania przemieszczania się oraz orientacji w przestrzeni;
• ma ugruntowaną w teorii i dobrze uporządkowaną wiedzę z zakresu klasyfikacji obrazów oraz wykrywania obiektów;
• zna metodykę, tematy, techniki i narzędzia stosowane w przetwarzaniu języka naturalnego;
• potrafi implementować własne algorytmy oraz używać istniejące biblioteki procedur uczenia ze wzmocnieniem;
• potrafi przetwarzać duże zbiory danych;
• potrafi stosować metody opracowane na potrzeby badań nad strukturami wykorzystywanymi w uczeniu maszynowym, a także wykorzystywać te metody do analizy danych ze wskazanej dziedziny.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/