Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lingwistyka stosowana > Lingwistyka stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia

Lingwistyka stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-LS-2)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, rosyjski, szwedzki, włoski

Kierunek lingwistyka stosowana przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo (dyscyplina wiodąca) oraz literaturoznawstwo. Studia na kierunku lingwistyka stosowana umożliwiają studiowanie dwóch języków obcych: pierwszego (tzw. język B) i drugiego (tzw. język C).

Kierunek lingwistyka stosowana jest prowadzony przez dwie jednostki: IKSI (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej) oraz ILS (Instytut Lingwistyki Stosowanej). Oba Instytuty mieszczą się w budynku przy ulicy Dobrej 55, który jest siedzibą Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

Na kierunku realizowane są następujące specjalności:

Przekład i technologie tłumaczeniowe – w językach:

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy;

Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne – w językach:

 • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Tłumaczenia ustne – w językach:

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Wybór specjalności następuje po przyjęciu na kierunek.

Na specjalność tłumaczenia ustne obowiązuje dodatkowy sprawdzian predyspozycji w obu językach obcych, przeprowadzany po przyjęciu na kierunek.

Opcjonalna specjalność nauczycielska realizowana jest w językach: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Wybór tej specjalności – jako dodatkowej – student deklaruje po przyjęciu na kierunek. 

Specjalność realizowana jest w jednym z następujących wariantów:

 • z jednym językiem obcym (B albo C) - kontynuacja przygotowania uzyskanego na studiach pierwszego stopnia;
 • z dwoma językami obcymi (B i C) - kontynuacja przygotowania uzyskanego na studiach pierwszego stopnia;
 • z jednym językiem obcym (B albo C) - bez uprzedniego przygotowania na studiach pierwszego stopnia, całość uprawnień do nauczania jednego języka obcego w szkołach wszystkich typów.

W ramach kierunku lingwistyka stosowana student doskonali i utrwala znajomość dwóch języków obcych, uczestnicząc w ćwiczeniach z terminologii poszczególnych dziedzin, warsztatach przekładowych, a także w zajęciach językoznawczych i literaturoznawczych prowadzonych w studiowanych językach.

Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych pisemnych, w tym wspomaganych komputerowo, audiowizualnych, konsekutywnych i symultanicznych, zajęć z lokalizacji, zajęć projektowych o charakterze terminologicznym, a kompetencję kulturową podczas zajęć literaturoznawczych oraz wykładów specjalizacyjnych.

Kompetencje badawcze student rozwija w ramach wykładów i konwersatoriów z językoznawstwa, w tym m.in. metodologii badań nad przekładem, socjologii przekładu, przekładu literackiego i specjalistycznego, leksykografii specjalistycznej, lingwistyki tekstu specjalistycznego, terminologii, translatoryki, teorii przekładu ustnego i przekładu środowiskowego, przekładu uwzględniającego specjalne potrzeby (respeaking, audiodeskrypcja), w ramach wykładów z literaturoznawstwa, a także w ramach proseminariów i seminariów przygotowujących do napisania pracy magisterskiej.

W ramach opcjonalnej specjalności nauczycielskiej student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych w ramach przedmiotów metodycznych i pedagogicznych.

Program studiów magisterskich umożliwia studentowi modelowanie swojej ścieżki kształcenia. Większość oferowanych przedmiotów to zajęcia do wyboru, dzięki czemu student ma możliwość, z jednej strony, rozwijania różnych zainteresowań, a z drugiej – skupienia się na pogłębionym studiowaniu wybranej dyscypliny oraz specjalizacji.

Wielkim atutem studiów na kierunku lingwistyka stosowana jest mobilność studentów. Polega ona na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku lingwistyka stosowana stały się konstytutywnym elementem studiów. Wyraźna tendencja wzrostowa zaznacza się także wśród studentów przyjeżdżających na studia na kierunku lingwistyka stosowana w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu kierunek lingwistyka stosowana wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada zaawansowaną umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających bardzo dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia pogłębionych badań naukowych z zakresu językoznawstwa, w tym stosowanego, i literaturoznawstwa oraz realizowania projektów badawczych w tych dyscyplinach.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej na specjalności przekład i technologie tłumaczeniowe :

 • potrafi dokonać tłumaczenia pisemnego dziedzinowego o znacznym stopniu złożoności w ramach trzech studiowanych języków,
 • potrafi dokonać doboru właściwych narzędzi w procesie tłumaczenia, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak narzędzia CAT, tłumaczenie maszynowe i postedycja,
 • zna podstawy lokalizacji,
 • zna i stosuje techniki tłumaczenia audiowizualnego takie jak napisy, wersja lektorska, dubbing
 • potrafi kierować pracą zespołu w projekcie tłumaczeniowym,
 • potrafi działać na rzecz dostępności mediów dla osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie i popularyzację w społeczeństwie audiodeskrypcji, napisów międzyjęzykowych, napisów dla niesłyszących oraz tłumaczeń na język migowy.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne :

 • potrafi w zaawansowanym stopniu posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. społeczno-ekonomiczną, prawno-prawniczą, polityczną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o średnim i wysokim stopniu nasycenia terminologią fachową wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • jest przygotowany do udziału w projektach tłumaczeniowych i współpracy w projektach terminologicznych: posiada umiejętność pracy z tekstem specjalistycznym, potrafi zweryfikować i ocenić przedstawione tłumaczenie, posiada wiedzę o tworzeniu różnych zasobów terminologicznych wspomagających pracę z tekstami fachowymi.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej na specjalności tłumaczenia ustne :

 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu teorii przekładu ustnego przez dobór właściwych narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak narzędzia CAI,
 • zna środowisko pracy tłumacza ustnego i proces tłumaczenia ustnego (konferencyjnego i środowiskowego),
 • potrafi przetłumaczyć różne rodzaje tekstów/wypowiedzi ustnych z języków B i C na język rodzimy (język A) oraz z języka rodzimego (język A) na język B (i C) – konsekutywnie i symultanicznie,
 • potrafi kierować pracą zespołu tłumaczy ustnych, a w szczególności współpracować z innymi tłumaczami podczas wykonywania zadania tłumaczeniowego.

Ponadto absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł

 • opcjonalną specjalność nauczycielską – uzyskuje uprawnienia do nauczania jednego języka obcego (B albo C) bądź dwóch języków obcych (B i C) we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język francuski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język hiszpański
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język japoński
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język szwedzki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język hiszpański
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język japoński
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język szwedzki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język francuski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język japoński
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język szwedzki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język francuski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język hiszpański
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język japoński
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język szwedzki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język francuski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język hiszpański
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język japoński
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język szwedzki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język włoski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i włoski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język włoski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i włoski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i język włoski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i włoski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język francuski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język hiszpański
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język japoński
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język szwedzki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język angielski i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język hiszpański
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język japoński
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język szwedzki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język francuski i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język francuski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język japoński
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język szwedzki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język hiszpański i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język francuski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język hiszpański
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język japoński
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język rosyjski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język szwedzki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język niemiecki i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język angielski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język francuski
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język hiszpański
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język japoński
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język niemiecki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język szwedzki
Magisterium na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Tłumaczenia ustne, język rosyjski i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów, w tym efekty uczenia się zdefiniowane dla obowiązkowej specjalności przekład i technologie tłumaczeniowe.
Po ukończeniu studiów 2 stopnia absolwent:
1. rozumie rolę języka w komunikacji między ludźmi i kulturami,
2. zna i rozumie główne kierunki rozwoju i współczesne tendencje badawcze w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz główne ośrodki badawcze językoznawstwa i literaturoznawstwa,
3. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje w języku ojczystym i językach obcych,
4. potrafi posługiwać się dwoma językami obcymi (B i C) w mowie i piśmie na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
5. potrafi identyfikować charakterystyczne dla studiowanego obszaru językowego elementy kulturowe oraz interpretować przemiany społeczno-historyczne zachodzące w obrębie studiowanego obszaru językowego,
6. jest gotów do stosowania opartych na podstawach naukowych kryteriów oceny różnych rodzajów tłumaczenia
7. zna i rozumie kluczowe pojęcia związane z translatoryką i główne trendy rozwojowe we współczesnej translatoryce
8. zna i rozumie strategie i techniki tłumaczeniowe stosowane w różnych rodzajach tekstów pisemnych i audiowizualnych oraz w różnych kontekstach tłumaczeniowych
9. potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu translatoryki, by rozwiązywać złożone problemy w przekładzie przez dokonanie twórczej interpretacji tekstu źródłowego, właściwy dobór źródeł (np. branżowe słowniki, glosariusze, korpusy), oraz dokonać adekwatnej oceny funkcji przekładu i doboru strategii tłumaczeniowych właściwych dla tekstu docelowego i jego odbiorców
10. potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu translatoryki przez dobór właściwych narzędzi w procesie tłumaczenia, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych takich jak narzędzia CAT, tłumaczenie maszynowe i postedycja
11. potrafi przetłumaczyć różne rodzaje tekstów z języków B i C na język rodzimy (język A) oraz z języka rodzimego (język A) na język B (i C), rozpoznać typ tłumaczonego tekstu i przetłumaczyć go na język docelowy, dobierając odpowiednie ekwiwalenty adekwatne do danego kontekstu społecznego
12. jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej tłumacza tekstów pisemnych i audiowizualnych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i rynkowych
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów magisterskich i uzyskania tytułu magistra - 120 ECTS, Liczba semestrów - 4.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/