Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lingwistyka stosowana > Lingwistyka stosowana, stacjonarne, pierwszego stopnia

Lingwistyka stosowana, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-LS-1)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, polski język migowy, polski, rosyjski, szwedzki, włoski

Kierunek lingwistyka stosowana przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo (dyscyplina wiodąca) oraz literaturoznawstwo. Studia na kierunku lingwistyka stosowana umożliwiają studiowanie dwóch języków obcych: pierwszego (tzw. język B) i drugiego (tzw. język C).

Kierunek lingwistyka stosowana jest prowadzony przez dwie jednostki: IKSI (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej) oraz ILS (Instytut Lingwistyki Stosowanej). Oba Instytuty mieszczą się w budynku przy ulicy Dobrej 55, który jest siedzibą Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

Na kierunku realizowane są następujące specjalności - począwszy od semestru drugiego:

Przekład i technologie tłumaczeniowe – w językach:

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, Polski Język Migowy (PJM) – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy; język japoński, szwedzki i PJM studiowane są od podstaw;

Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne – w językach:

 • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, niemiecki, niemiecki od podstaw, rosyjski, rosyjski od podstaw, włoski, włoski od podstaw – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Opcjonalna specjalność nauczycielska realizowana jest w jednym z języków (B albo C) bądź w dwóch językach (B i C):

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Wybór tej specjalności – jako dodatkowej – student deklaruje po przyjęciu na kierunek.

Kandydat wybiera specjalność po wpisie na listę studentów. W przypadku, gdy liczba chętnych na daną specjalność przewyższa liczbę oferowanych miejsc (dotyczy to języków, w których oferowane są obie specjalności tj. sześciu kombinacji: j. angielski – j. niemiecki, j. angielski – j. rosyjski, j. niemiecki – j. angielski, j. niemiecki – j. rosyjski, j. rosyjski – j. angielski, j. rosyjski – j. niemiecki), o możliwości zapisu decyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacji na studia.

W ramach kierunku lingwistyka stosowana student doskonali znajomość dwóch języków obcych, uczestnicząc w zajęciach z kształtowania kompetencji komunikacyjnych, z fonetyki, gramatyki opisowej oraz kontrastywnej, a także podczas innych zajęć prowadzonych w studiowanych językach.

Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych i wykładów z translatoryki, a kompetencję kulturową podczas zajęć z literatury i wiedzy o kulturze i historii krajów studiowanych języków.

Kompetencje badawcze student rozwija w ramach wykładów z językoznawstwa, w tym m.in. leksykografii, terminologii, translatoryki, w ramach wykładów z literaturoznawstwa, a także w ramach przedmiotów fakultatywnych pogłębiających wiedzę z zakresu wymienionych wyżej dziedzin, proseminariów i seminariów przygotowujących do napisania pracy licencjackiej.

W ramach opcjonalnej specjalności nauczycielskiej student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych w ramach przedmiotów metodycznych i pedagogicznych.

Wielkim atutem studiów na kierunku lingwistyka stosowana jest mobilność studentów. Polega ona na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku lingwistyka stosowana stały się konstytutywnym elementem studiów. Wyraźna tendencja wzrostowa zaznacza się także wśród studentów przyjeżdżających na studia na kierunku lingwistyka stosowana w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu kierunek lingwistyka stosowana wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia podstawowych badań naukowych z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej na specjalności przekład i technologie tłumaczeniowe :

 • zna podstawy przekładu pisemnego w wymiarze teoretycznym i stosuje je w wymiarze praktycznym – w zakresie obu studiowanych języków (odpowiednio: podstawy przekładu migowego w przypadku PJM);
 • potrafi zastosować narzędzia analizy dyskursu na potrzeby przekładu,
 • potrafi dokonać przekładu pisemnego w ramach obu studiowanych języków i języka polskiego,
 • zna podstawy przekładu ustnego w stopniu pozwalającym na dalszą specjalizację, posiada umiejętność przekładu konsekutywnego krótkich wypowiedzi bez notacji,
 • zna podstawy przekładu audiowizualnego,
 • posiada umiejętność przekładu z zastosowaniem różnorodnych technologii cyfrowych, a także z zastosowaniem narzędzi CAT.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne :

 • potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. ekonomiczną, prawną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o niskim i średnim stopniu nasycenia terminologią fachową, wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • posiada wiedzę o strukturze różnego rodzaju słowników oraz zna zasady tworzenia słowników terminologicznych,
 • potrafi wyszukiwać i krytycznie oceniać formy ekwiwalentne w słownikach terminologicznych, a także potrafi stosować w pracy tłumacza odpowiednie media.

Ponadto absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł – opcjonalną specjalność nauczycielską – rozpoczyna przygotowanie do nauczania jednego języka obcego (B albo C) bądź dwóch języków obcych (B i C) - które po kontynuacji na studiach magisterskich zapewni pełne uprawnienia do nauczania języków obcych w szkołach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język francuski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język hiszpański
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język japoński
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język niemiecki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język rosyjski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język szwedzki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i polski język migowy
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język angielski i polski język migowy oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język angielski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język hiszpański
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język japoński
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język niemiecki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język rosyjski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język szwedzki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i polski język migowy
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język francuski i polski język migowy oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język angielski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język francuski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język japoński
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język niemiecki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język rosyjski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język szwedzki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i polski język migowy
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i polski język migowy oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język hiszpański i polski język migowy oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język angielski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język francuski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język hiszpański
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język japoński
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język rosyjski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język szwedzki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i polski język migowy
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język niemiecki i polski język migowy oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język angielski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język francuski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język francuski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język hiszpański
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język hiszpański oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język japoński
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język japoński oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język niemiecki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i język szwedzki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe, język rosyjski i polski język migowy
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język rosyjski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język niemiecki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język rosyjski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język włoski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język angielski i język włoski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język angielski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język włoski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język niemiecki i język włoski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i język angielski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i język niemiecki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język rosyjski i język włoski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język angielski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język angielski oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język niemiecki
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język niemiecki oraz specjalność nauczycielska
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język rosyjski
Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, język włoski i język rosyjski oraz specjalność nauczycielska

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów, w tym efekty uczenia się zdefiniowane dla obowiązkowej specjalności przekład i technologie tłumaczeniowe.
Po ukończeniu studiów 1 stopnia absolwent:
1. zna strukturę języka jako systemu, ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk z zakresu językoznawstwa (ogólnego oraz stosowanego) oraz literaturoznawstwa w systemie nauk, a także rozumie ich specyfikę przedmiotową,
2. zna podstawową terminologię oraz posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii oraz gramatyki opisowej studiowanych dwóch języków obcych, a także gramatyki kontrastywnej (dotyczy relacji polski - jeden wybrany język obcy),
3. zna w zarysie kulturę i literaturę studiowanych języków, rozumie rolę języka w komunikacji między ludźmi i kulturami,
4. zna w stopniu zaawansowanym zasady poprawnej polszczyzny i stosuje je w praktyce,
5. ma umiejętności językowe w dwóch studiowanych językach obcych zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
6. jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role (w tym rolę mediatora językowego i kulturowego) i dbając o przestrzeganie zasad etyki zawodowej (w zależności od wybranego modułu - etyki zawodowej tłumacza lub nauczyciela),
7. zna podstawową terminologię z zakresu lingwistyki ogólnej oraz stosowanej, zwłaszcza translatoryki, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów tłumaczenia, teorii przekładu, technik i strategii tłumaczeniowych,
8. zna podstawowe zasady funkcjonowania tłumacza w ramach różnych form przedsiębiorczości (freelance, biura tłumaczy itp.) na rynku krajowym i międzynarodowym, zna podstawowe zasady współpracy z instytucjami (wydawnictwami)
9. potrafi korzystać ze źródeł, słowników, tekstów paralelnych, dokonując adekwatnej oceny ich przydatności w poszukiwaniu ekwiwalentów przekładowych,
10. potrafi dokonać spełniającego wymogi jakości profesjonalnej tłumaczenia pisemnego tekstu z języka obcego na język polski oraz z polskiego na język obcy (dotyczy to dwóch studiowanych języków),
11. posiada podstawowe umiejętności pozwalające specjalizować się w dziedzinie tłumaczenia pisemnego oraz w dziedzinie tłumaczenia ustnego z wykorzystaniem współczesnych technologii tłumaczeniowych,
12. potrafi być mediatorem w sytuacji komunikacji międzykulturowej, uwzględnia w pracy tłumacza różnice kulturowe,
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów licencjackich i uzyskania tytułu licencjata – 180
Liczba semestrów – 6

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/