Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Logistyka i administrowanie w mediach > Logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne, drugiego stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-LAM-L)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza
• Posiada rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjach systemów społecznych zorientowaną na tworzenie rozwiązań o charakterze systemowym, w zakresie mediów.
• Posiada wiedzę o projektowaniu i wykonywaniu zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach mediowych
• Posiada wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach. Posiada wiedzę na temat zarządzanie projektami internetowymi.
• Posiada wiedzę na temat technik i sposobów badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy.
• Posiada wiedzę o przekazach medialnych - ich specyfice, technologii, różnorodności, wydźwięku, efektywności.
Umiejętności
• Potrafi identyfikować zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej w wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturowym.
• Potrafi oceniać, kategoryzować, prognozować zjawiska i zachowania podmiotów rynku medialnego oraz podejmować samodzielne decyzje.
• Potrafi posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz narzędziami analitycznymi stosowanymi w zarządzaniu i przedsiębiorczości.
• Potrafi posługiwać się nowymi technologiami i nowymi mediami.
• Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
Inne kompetencje
• Dostrzega niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej szczegółowości w identyfikowania, opisywania i analizowaniu procesów i zjawisk, zachodzących w strukturach społecznych, politycznych i ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz syntezie i wnioskowaniu.
• Potrafi zestawiać różnorodne opinie, eksponować wady i zalety argumentacji przez co jest w stanie zajmować zracjonalizowane stanowisko.
• Potrafi myśleć kreatywnie i podejmować innowacyjne działania w swoim środowisku pracy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/