Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Logistyka i administrowanie w mediach > Logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne, pierwszego stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-LAM)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia na kierunku „logistyka i administrowanie w mediach” skierowane są̨ do osób zainteresowanych funkcjonowaniem mediów zarówno od strony organizacyjnej, jak i technologicznej. Przygotowują specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem nowych mediów, a wśród nich internetu oraz radiowych i telewizyjnych przekazów cyfrowych, a także mediów tradycyjnych – wydawnictw, gazet i periodyków. Wiedza przekazywana w trakcie studiów dotyczy m.in. ekonomiki mediów, zarządzania mediami, reklamy i marketingu oraz zastosowań technologii informacyjnych w mediach.

Wiedza i umiejętności zdobywane na tym kierunku przygotowują studentów do zarządzania mediami za pomocą metod i technik inżynierskich. W szczególności uczymy posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzaniem: kosztami, finansami, kapitałem i kadrą.

Podstawą programu kształcenia na kierunku logistyka i administrowanie w mediach są przedmioty obowiązkowe m.in. takie jak: matematyka, podstawy prawa, IT (informatyka), ekonomia, zarządzanie, statystyka, zarządzanie ryzykiem, inżynieria systemów i analizy systemowej, technologie informacyjne mediów, zarządzanie projektami internetowymi, projektowanie procesów, usługi komercyjne w sieci, finanse i rachunkowość, zarządzanie produkcją, usługami i łańcuchem dostaw.

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym m.in. takie jak: public relations, zarządzanie kryzysowe w logistyce, edytory mediów, marketing w mediach, projektowanie procesów w marketingu, logistyka obsługi klienta, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych, usługi mobilne w nowych mediach.

Program na kierunku logistyka i administrowanie w mediach może być realizowany w ramach dwóch specjalizacji:

  • logistyka i marketing w mediach,
  • zarządzanie i technologie mediów.

Specjalizację studenci wybierają pod koniec czwartego semestru. Informacje dotyczące kwalifikacji na specjalizacje znajdują się na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w zakładce Studenci. Na wskazanych specjalizacjach obowiązuje minimalny limit wynoszący 24 osoby.

Do piątego semestru dla wszystkich specjalizacji przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze podstawowym, wprowadzający studentów w tematykę związaną z systemami i regulacjami prawnymi dotyczącymi mediów oraz technologii informacyjnych. Natomiast każda ze specjalizacji zawiera odrębny blok modułów o charakterze specjalizacyjnym i warsztatowym.

Zdecydowana większość przedmiotów obowiązkowych w programie studiów ma profil praktyczny. Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów kształcenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Dokładny program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów w wymiarze godzinowym wskazanym w programie studiów. Celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywają się w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz w instytucjach zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwenci studiów dysponują umiejętnościami niezbędnymi w każdej instytucji medialnej w zakresie logistyki. Ich wiedza obejmuje wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw tradycyjnych (gazet i periodyków) i online, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobywają podstawową wiedzę konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, opracowania i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę potrzebną do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.

Ponadto absolwenci kierunku logistyka i administrowanie w mediach zdobędą wiedzę w zakresie: funkcjonowania mediów, PR, zarządzania firmą medialną, w tym problemów infrastruktury, bezpieczeństwa, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 - Posiada wiedzę o badaniach statystycznych, przestrzeni probabilistycznych, prawdopodobieństwie, własnościach prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwach warunkowych i niezależność zdarzeń oraz prawdopodobieństwach całkowitych.
K_W02 - Posiada wiedzę o podstawowych zagadnieniach fizyki klasycznej i współczesnej oraz ukazanie związku między fizyką materiałów półprzewodnikowych i magnetycznych a współczesną elektroniką i techniką medialną.
K_W03 - Posiada podstawową wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów – zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych oraz dostateczną wiedzę do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.
K_W04 - Posiada wiedzę na temat podstawowych standardów etycznych i ich znaczenia dla praktyki zawodu dziennikarza
K_W05 - Zna rynek i jego elementy, podstawy teorii zachowań konsumentów. Posiada wiedzę na temat tworzenia i podział dochodu narodowego w gospodarce rynkowej; zna rynek zatrudnienia i bezrobocia; wie jak zdobyć pomoc publiczną dla firm ze środków Unii Europejskiej.
K_W06 - Posiada wiedzę ogólną na temat marketingu, a szczególnie marketingu społecznego i marketingu relacji dysponuje również wiedzą specjalistyczną z zakresu zachowania konsumenta na rynku, systemu badań rynkowych i marketingowych, zarządzania zintegrowanym procesem komunikacji marketingowej oraz e-biznesu.
K_W07 - Posiada wiedzę o aktach normatywnych, regulujących funkcjonowanie systemu medialnego
K_W08 - Zna materiał normatywny wyznaczający ramy prawne komunikowania w zawodzie dziennikarza i pracownika public relations oraz zawodach pokrewnych. Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne dokonanie analizy materiału prasowego (tekstu oraz materiału audiowizualnego) z punktu widzenia legalności.
K_W09 - Zna strategie logistyczne i ich wpływ na kształtowanie się systemów społecznych i gospodarczych, modele łańcuchów dostaw, zasady współpracy w łańcuchu dostaw, pojęcie logistyka a marketing, funkcje zapasów, zadania gospodarki magazynowej,
K_W10 - Pozsiada wiedzę o infrastrukturze, technice i technologii procesów logistycznych, budowlach magazynowych, urządzeniach technicznych w systemach logistycznych oraz temat problemów logistyki zaopatrzenia, zasad działania systemu kanban, zadania logistyki zaopatrzenia.
K_W11 - Posiada wiedzę o istocie i zadaniach logistyki produkcji, klasycznych organizacjach produkcji oraz systemach produkcyjnych w ujęciu logistycznym.
K_W12 - Zna funkcje i zadania dystrybucji jej kanały i strategie. Posiada wiedzę o infrastrukturze logistycznej jako podstawy efektywnego przepływu towarów.
K_W13 - Posiada wiedzę o międzynarodowych zagadnieniach prawnych, standardach dotyczących finansów i rachunkowości oraz mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych a w szczególności giełd papierów wartościowych.
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 - Posiada umiejętność zastosowań aparatu matematycznego do wybranych zadań opisanych formalnie, w szczególności algorytmizację niektórych przedsięwzięć i ich zapis matematyczny.
K_U02 - Posiada umiejętności zastosowania aparatu statystycznego do wybranych zadań opisanych formalnie, w szczególności szacunek ryzyka/powodzenia przedsięwzięć i ich zapis językiem statystycznym
K_U03 - Posiada umiejętności zastosowań pojęć z zakresu fizyki do wybranych zadań związanych z mediami, w szczególności problematyka zapisu, gromadzenia i transmisji informacji oraz jej dystrybucji za pośrednictwem dostępnych nośników informacji.
K_U04 - Posiada umiejętności rozpoznania i analizowania badanych systemów działania, a także stosuje metodologię systemową w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości
K_U05 - Posiada umiejętność projektowania, tworzenia i zarządzania programami marketingowymi. Potrafi samodzielnie zaplanować wykorzystanie różnych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa z rynkiem
K_U06 - Potrafi analizować różne akty prawne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu medialnego
K_U07 - Umie autoryzować tekst oraz umie pisać teksty krytyczne mieszczące się w granicach legalności i odpowiedzi na krytykę prasową
K_U08 - Rozróżnia i potrafi stosować standardy i zasady istniejące w obowiązujących kodeksach etycznych
K_U09 - Potrafi wyodrębniać sekwencje poszczególnych czynności od chwili złożenia zamówienia na dany produkt/usługę do momentu dostarczenia go użytkownikowi finalnemu, a także posiada umiejętność sterowania i regulacji tymi czynnościami
K_U10 - Posiada umiejętność rozpoznawania zadania i funkcji logistyki we współczesnych systemach społeczno-gospodarczych, logistycznych modeli obsługi globalnych łańcuchów dostaw.
K_U11 - Potrafi określić główne elementy infrastruktury logistycznej, stosować podstawową wiedzę techniczno – technologiczną o procesach logistycznych, opisać i analizować podstawowe procesy w technologii transportu.
K_U12 - Posiada umiejętność wykorzystywania i identyfikacji metod ilościowych w zarządzaniu zasobami materiałowymi. Potrafi stosować metody kształtowania zapasów.
K_U13 - Potrafi wykorzystać metody ilościowe w zarządzaniu produkcyjnymi zasobami materiałowymi, tworzyć harmonogramy produkcji.
K_U14 - Umie samodzielnie dokonać analizy zachowań w konkretnych sytuacjach związanych z komunikowaniem z punktu widzenia zgodności z prawem oraz samodzielnie sporządzić podstawowe pisma procesowe.
K_U15 - Umie zidentyfikować i charakteryzować formy zarządzania jakością w logistyce oraz stosować podstawowe metody i techniki w zarządzaniu jakością procesów logistycznych. Posiada także umiejętność analizowania struktury i strategii w handlu.
K_U16 - Posiada umiejętności posługiwania się przepisami prawa finansowego, rachunkowości, podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi w podejmowaniu decyzji finansowych oraz rozliczania się podatkowo. Potrafi stosować narzędzia niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych.
K_U17 - Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień publicznych w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i języki obcym
K_U18 - Ma umiejętności językowe w zakresie medioznawstwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 - Przygotowany jest do sformalizowanych uzgodnień i wymiany poglądów w zakresie dotyczącym statystycznych opisów zjawisk oraz fizycznych opisów związanych z technologiami nowych mediów.
K_K02 - Umacnia w sobie patrzenie na otoczenie poprzez pryzmat przyczynowości, celowości oraz wywoływanych przez systemy skutków
K_K03 - Samodzielne prowadzenie analiz matematycznych oraz statystycznych i wyciąganie z nich wniosków
K_K04 - Posiada świadomość uwarunkowań i zmian w teorii i praktyce marketingu. Zdobyte na zajęciach umiejętności pozwalają mu aktywną postawę na rynku na rynku pracy, zwłaszcza z rynku mediów elektronicznych i nowych mediów.
K_K05 - Ma świadomość istniejących uwarunkowań prawnych obrotu gospodarczego oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowań podejmowanych wbrew prawu.
K_K06 - Ma większą świadomość konsekwencji swoich czynów i ma świadomość odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory
K_K07 - Docenia znaczenie praktyki realizacyjnej w procesach wytwórczych oraz usługowych
K_K08 - Student potrafi myśleć przestrzenne, posiada zdolność pracy w zespole,

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/