Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Logistyka i administrowanie w mediach > Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-LAM)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Studia skierowane są̨ do osób zainteresowanych zapleczem organizacyjnym i technologicznym mediów. Przygotowują specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem tzw. Nowych Mediów, a wśród nich internetu, wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych. W szczególności chodzi o wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, zarządzania mediami, reklamy i marketingu oraz zastosowań technologii informacyjnych w mediach.

Kierunek logistyka i administrowanie w mediach przygotowuje studentów do zarządzania mediami za pomocą metod i technik inżynierskich. W szczególności uczymy posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzaniem: koszty, finanse, kapitał, kadry.

Podstawą programu kształcenia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach, takie jak na przykład: ekonomia przedsiębiorstwa mediowego. Kształcenie w ramach studiów będzie miało charakter interdyscyplinarny.

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym: organizacja pracy menadżera, edytory multimediów, propedeutyka zarządzania, reklama online, analiza statystyczna w badaniach społecznych, nowoczesna organizacja i procesy zarządzania firmą mediową.

Zdecydowana większość przedmiotów obowiązkowych w programie studiów ma profil praktyczny. Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów uczenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów w wymiarze godzinowym wskazanym w programie studiów. Celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywają się w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwenci studiów zdobywają praktyczne umiejętności obsługi kamer, stołów mikserskich i profesjonalnego wykorzystania sprzętu informatycznego – w tym urządzeń mobilnych oraz specjalistycznego oprogramowania. Ponadto zdobywają wiedzę w zakresie: funkcjonowania mediów, PR, zarządzania firmą medialną, w tym problemów infrastruktury, bezpieczeństwa, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
1) Wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, zorientowanych na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, gospodarczej, medialnej.
2) Budowę i funkcje systemów społecznych , w kontekście tworzenia rozwiązań o charakterze systemowym, w zakresie mediów.
3) Wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach; wiedzę na temat zarządzania projektami internetowymi.
4) Techniki i sposoby badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy.
5) Podstawowe i innowacyjne metody oraz narzędzia w badaniach społecznych w tym opinii publicznej i w nowych technologiach.
6) Wiedzę o przekazach medialnych - ich specyfice, technologii, różnorodności, wydźwięku, efektywności.
7) Wiedzę o projektowaniu i wykonywaniu zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach mediowych.
8) Wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności.
9) Modele komunikacji i komunikowania społecznego
10) Zasady etyki i prawa związane z tworzeniem i przetwarzaniem różnorakich utworów dziennikarskich w tym multimedialnych.

Umiejętności: absolwent potrafi

1) Rozpoznać główne problemy struktur społeczno-ekonomicznych, politycznych i kulturowych oraz tłumaczyć zależności zachodzące między wskazanymi podsystemami.
2) Identyfikować zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej w wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturowym.
3) Oceniać, kategoryzować, prognozować zjawiska i zachowania podmiotów rynku medialnego oraz podejmować samodzielne decyzje.
4) Aplikować normy prawne i etyczne uczestniczenia, współtworzenia oraz zarządzania relacjami między poszczególnymi jednostkami, grupami i instytucjami w charakterze pracownika mediów - menedżera, dziennikarza, redaktora, specjalisty od public relations i reklamy, czy też badacza rynku mediów.
5) Identyfikować najważniejsze elementy biznesowej rzeczywistości poszczególnych podsystemów: politycznych, ekonomicznych, oraz społecznych.
6) Posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz narzędziami analitycznymi stosowanymi w zarządzaniu i przedsiębiorczości
7) Posługiwać się nowymi technologiami i nowymi mediami.
8) Porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
9) Ma umiejętności językowe w zakresie zarządzania i mediów zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
10) Zaprojektować i przeprowadzić, używając różnorodnych technik i metod badawczych, interdyscyplinarną analizę medialno-biznesowa.
11) Formułować cele i problemy badawcze związane z funkcjonowaniem systemu medialnego oraz zidentyfikować kierunki samokształcenia.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

1) Identyfikowania specyfiki relacji, zachodzących między różnymi podmiotami medialnymi, biznesowymi i instytucjami społeczno-politycznymi oraz dostrzega celowość nieustannego aktualizowania wiedzy.
2) Dostrzegania niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej szczegółowości w identyfikowania, opisywania i analizowaniu procesów i zjawisk, zachodzących w strukturach społecznych, politycznych i ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz syntezie i wnioskowaniu.
3) Zestawiania różnorodnych opinii, eksponowania wad i zalet argumentacji, przez co jest w stanie zajmować zracjonalizowane stanowisko.
4) Samodzielnego wychwytywania manipulacji informacyjnej, korzystania z poszerzonej wiedzy umożliwiającej unikanie w praktyce naruszeń etyki i prawa oraz innych przepisów związanych z pracą zawodową.
5) Zdiagnozowania priorytetów technologicznych mających na celu osiągnięcie założonych rezultatów.
6) Posługiwania się podstawowymi pojęciami i zasadami z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej
7) Kierowania pracą w zespole.
8) Rozwiązywania postawionych problemy i zadań w sposób systemowy.
9) Przyjmowania roli lidera w projektach medialnych, biznesowych, kulturalnych i politycznych.
10) Myślenia kreatywnego i podejmowania innowacyjnych działań w swoim środowisku pracy

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/