Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej > Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia

Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-KUESW)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc: 60, w tym: 30 miejsc w I turze, w rekrutacji czerwcowo-lipcowej oraz 30 miejsc w II turze, w rekrutacji sierpniowo-wrześniowej.

Studia II stopnia łączą fundament teoretyczny, prezentujący teorię i metodologię badań nad kulturą oraz koncepcje regionu, z wymiarem praktycznym, obejmującym wiedzę o dziejach i współczesności kultur Europy Środkowo-Wschodniej, problematykę relacji interkulturowych i naukę języków krajów regionu. Zgodnie z takim profilem kształcenia, kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii.

O oryginalności kierunku decyduje możliwość samodzielnego wyboru zakresu tematycznego studiów oraz połączenie wiedzy o kulturze krajów regionu z praktyczną nauką języka. Studenci mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Czechy i Słowacja, Litwa i kraje bałtyckie, Niemcy i Austria, Rosja, Ukraina). Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów na kolejnych poziomach zaawansowania. Bloki poświęcone kulturze krajów regionu obejmują m.in. kontekst interkulturowy, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów i relacji międzynarodowych w granicach regionu i w perspektywie globalnej, problematykę narodu, religii i tożsamości, a także zagadnienia związane z rozwojem i funkcjonowaniem mediów w wybranych przez studenta krajach (piśmiennictwo i druk, audiowizualność, nowe media). Dopełnieniem ścieżek są zajęcia poświęcone profilowanej pod kątem specyfiki regionu teorii i metodologii badań nad kulturą, swoistości regionu i jego miejscu w kulturze europejskiej. Istotne miejsce w programie zajmują warsztaty kompetencji miękkich. Cały program odwołuje się do koncepcji „wyobraźni antropologicznej” jako metody postrzegania i rozumienia zjawisk i procesów kształtujących odrębność i uniwersalność kultur regionu.

Od roku akademickiego 2022/2023 studenci mają również fakultatywną możliwość wzięcia udziału w programie studiów dwustronnych realizowanych wspólnie z Uniwersytetem Poczdamskim (Niemcy), kończących się uzyskaniem podwójnego (polskiego i niemieckiego) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia. Wybór ścieżki Międzynarodowe Studia Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Białoruś, Ukraina) wiąże się z wyjazdem na stypendium i uczestnictwem w zajęciach na trzecim semestrze studiów w uczelni partnerskiej.

Integralną częścią programu studiów magisterskich jest studium terenowe, a więc wyjazd o charakterze naukowym i warsztatowym do znaczących miejskich i prowincjonalnych ośrodków kultury w Polsce i w krajach regionu (przykładowo: Wilno, Grodno, Lwów, Ośrodek Pogranicze w Sejnach). Studenci mogą też wyjeżdżać na studia częściowe w ramach programu Erasmus oraz korzystać z dofinansowania na badania własne.

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów studiów magisterskich pozwalają im zarówno na kontynuowanie nauki na kolejnych studiach magisterskich lub na studiach doktoranckich, przede wszystkich na kierunkach przyporządkowanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych – a w ramach tych dziedzin również na prowadzenie badań naukowych w instytucjach akademickich i pozaakademickich – jak i na podjęcie pracy zawodowej.

Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowani do profesjonalnego podejmowania kwestii wielokulturowości i różnic kulturowych w regionie, znaleźć mogą zatrudnienie w sektorach takich jak: branża medialna i szerzej, opiniotwórcza (media tradycyjne i portale internetowe, w tym społecznościowe), służba publiczna (z możliwością pracy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych w ramach organizacji partnerskich i sojuszniczych - Unia Europejska, NATO, ONZ), instytucje kultury oraz organizacje samorządowe i pozarządowe. Z tej perspektywy znajomość całego regionu, który jest definiowany politycznie, kulturowo i gospodarczo na mapie świata, jest bardziej poszukiwana niż znajomość (nawet gruntowna, filologiczna) jednego kraju. Absolwenci kulturoznawstwa Euify;"ropy Środkowo-Wschodniej nabywają umiejętności przydatnych również w branży turystycznej, handlowej i marketingowej, gdzie mogą pracować jako specjaliści do tworzenia strategii marketingowych w regionie, zdolni do przełożenia specyfiki regionu na język reklamy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w okolicy Kampusu Głównego na Powiślu, w nowym budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów II stopnia student:
- dysponuje pogłębioną wiedzą dotyczącą regionu (dwóch wybranych państw), ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury w regionie; charakteryzuje szczegółowo wybrane zagadnienia szeroko pojętego życia kulturalnego; dokonuje krytycznej analizy wydarzeń kulturowych, historycznych, politycznych, społecznych, literackich itd. w państwach regionu
- posiada usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu terminologii i metodologii nauk o kulturze z uwzględnieniem perspektywy historycznej Europy Środkowo- Wschodniej (kierunki, teksty, badacze z zakresu nauk o kulturze) i specyfiki rozwoju tych nauk w krajach regionu
- analizuje, interpretuje oraz wartościuje skutki wydarzeń historycznych dla rozwoju literatury krajów regionu
- ma szczegółową wiedzę odnośnie różnorodności kierunków, stylów, tendencji każdego z etapów rozwoju języka i literatury, kultury i sztuki przynajmniej dwóch krajów regionu
- zna na poziomie rozszerzonym wydarzenia historyczne i polityczno-kulturalne w wybranych krajach regionu, wymienia i szczegółowo charakteryzuje działalność jednostek, które wpłynęły na losy narodów
- szczegółowo charakteryzuje przemiany polityczno-narodowościowe i procesy religijno-kulturowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej od starożytności do XX wieku
- ma pogłębioną wiedzę szczegółową na temat współczesności Białorusi, Litwy, Niemiec i Austrii Polski, Rosji i Ukrainy od połowy XX wieku do chwili obecnej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii politycznych, etnicznych, militarnych i religijnych
- interpretuje i krytycznie analizuje, stosując oryginalne podejścia, powiązania między dziejami regionu a współczesną kulturą i literaturą państw regionu
- posiada umiejętności językowe w zakresie trzech języków obcych — jednego na poziomie B2+ i dwóch wybranych krajów regionu na poziomie B.2 (dla studentów kontynuujących naukę na specjalności) lub na poziomie B.l (dla studentów rozpoczynających naukę na specjalności)

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/