Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Cognitive Science (S2-PRK-COG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Kierunek: Cognitive Science

Dziedziny: 1. nauki społeczne, 2. nauki humanistyczne, 3. nauki ścisłe i przyrodnicze, 4. nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Dyscypliny: psychologia, filozofia, językoznawstwo, informatyka, matematyka, nauki medyczne.

Cechy programu

Studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunku Cognitive Science są kontynuacją studiów pierwszego stopnia na kierunku Kognitywistyka, prowadzonych (w języku polskim) przez Uniwersytet Warszawski. Treści programowe studiów pierwszego stopnia stanowią podstawę dalszego rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu kognitywistyki i nauk pokrewnych studentów na studiach magisterskich. Równocześnie program jest tak skonstruowany, by mogli się na nim odnaleźć także absolwenci innych kierunków pod warunkiem uzupełnienia ewentualnych różnic kompetencyjnych.

Program studiów drugiego stopnia z Cognitive Science jest w porównaniu do programu studiów licencjackich znacząco bardziej zaawansowany, a także węższy. Skupia się na dwóch obszarach (w postaci dwóch "ścieżek tematycznych") badań empirycznych prowadzonych w kognitywistyce i naukach pokrewnych. Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną ze ścieżek, której program staje się dla nich obligatoryjny.

  1. W ramach ścieżki neurokognitywistycznej studenci zyskują pogłębioną wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu mózgowych (i szerzej — biologicznych) podstaw procesów umysłowych, posługiwania się nowoczesnymi technikami badania aktywności mózgu oraz planowania i analizy badań z ich użyciem. Poznają też sposoby wykorzystania nowych technologii do usprawniania funkcjonowania poznawczego ludzi, np. wspierania rozwoju i edukacji, diagnozy i rehabilitacji.
  2. W ramach ścieżki modelarsko-obliczeniowej studenci zyskują pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw i metod modelowania procesów umysłowych, językowych i społecznych. Nacisk położony jest na samo zachowanie człowieka i jego wytwory oraz na środowiskowe i kulturowe, a nie tylko neuronalne, czynniki je determinujące: stąd wyeksponowanie w tej ścieżce języka naturalnego i jego przetwarzania. Tworzenie modeli obliczeniowych wyjaśniających zjawiska poznawcze i społeczne (np. podejmowanie decyzji), drążenie i analiza danych, przetwarzanie języka naturalnego to umiejętności, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest coraz większe.

Obligatoryjne zajęcia wprowadzające (26% ECTS) oraz wybór jednej z dwóch ścieżek (13% ECTS) zapewnia uzyskanie niezbędnego minimum umiejętności, w jakie powinien być wyposażony współczesny kognitywista. Równocześnie zachowana jest duża plastyczność i swoboda w kształtowaniu przez studentów własnego toku studiów (ponad 50% ECTS), pozwalająca również zainteresowanym studentom na pełne lub częściowe zrealizowanie obu ścieżek.

Szczególnie istotną cechą programu Cognitive Science jest to, że niezależnie od wybranej ścieżki kształcenie przebiega w ścisłym związku z prowadzonymi przez partycypujące zespoły badaniami oraz we współpracy z firmami oferującymi praktyki, a studenci — realnie uczestnicząc w pracach wybranych przez siebie zespołów i firm zewnętrznych (26% ECTS) — zyskują praktyczne doświadczenie.

Inną unikalną cechą programu studiów jest indywidualne podejście do studentów poprzez wprowadzenie opieki tutora od pierwszego roku. Jego rola polega na przeanalizowaniu dotychczasowego doświadczenia studenta i doborze odpowiednich zajęć „wyrównawczych”, a także innych indywidualnych form aktywności (lektury, kursy internetowe), które pozwolą w pierwszym roku studiów nadrobić ewentualne braki.

Ważne informacje

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Psychologii na ul. Stawki 5/7 oraz w kampusie „Ochota”. Za realizację studiów odpowiadają Wydział Psychologii oraz Instytut Filozofii UW, ale kursy prowadzą również pracownicy Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Centrum Nowych Technologii, Wydziału Neofilologii i Polskiej Akademii Nauk.

Program zajęć i podstawowe zasady studiowania można znaleźć na naszej stronie: http://cogsci.uw.edu.pl/

Sylwetka absolwenta

Program studiów Cognitive Science kładzie nacisk na przekazanie studentom praktycznego doświadczenia. Poprzez realny udział w pracach zespołów badawczych i poprzez praktyki zawodowe w firmach z sektora B+R studenci mają okazję zdobyć doświadczenie w prowadzeniu badań, stosowaniu adekwatnych metod, technik badawczych i nowych technologii. Studia magisterskie na kierunku Cognitive Science dają możliwość nabycia cennych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, jak tworzenie modeli obliczeniowych wyjaśniających zjawiska poznawcze i społeczne (np. podejmowanie decyzji), drążenie i analiza danych (data mining), przetwarzanie języka naturalnego, tworzenie technologii edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wspierających rozwój, czy wspomagających osoby niepełnosprawne.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Kognitywistyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął następujące efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:
a) Wiedza:
• Ma pogłębioną wiedzę o miejscu kognitywistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z filozofią, psychologią, językoznawstwem oraz naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją i modelowaniem procesów poznawczych.
• Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą najnowszych nurtów badań z zakresu kognitywistyki oraz nauk pokrewnych, psychologii, filozofii, językoznawstwa oraz nauk zajmujących się sztuczną inteligencją i modelowaniem procesów poznawczych.
• Ma wiedzę w zakresie zaawansowanych metod statystycznych stosowanych w badaniach w kognitywistyce oraz zna wybrane narzędzia statystyczne.
• Zna w stopniu średniozaawansowanym przynajmniej jeden język programowania wykorzystywany w badaniach w kognitywistyce oraz w naukach pokrewnych.
• Ma pogłębioną wiedzę na temat neurofizjologicznych, neurobiologicznych oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań procesów poznawczych człowieka.
• Zna zasady działania aparatury badawczej stosowanej w kognitywistyce i naukach pokrewnych (inżynieria biomedyczna, biocybernetyka).
• Zna wybrane paradygmaty badawcze stosowane w psychologii poznawczej, rozwojowej, społecznej oraz neuropsychologii, z których korzysta kognitywistyka, a także zna specjalistyczną terminologię stosowaną w tych dyscyplinach.
• Ma wiedzę dotyczącą zasad etycznych i uznanych procedur postępowania podczas prowadzenia badań naukowych.
• Zna kwestie etyczne i prawne związane z korzystaniem z własności intelektualnej oraz z przechowywaniem i przetwarzaniem danych.

b) Umiejętności:
• Potrafi krytycznie przeanalizować i ocenić propozycję teoretyczną z zakresu kognitywistyki, psychologii, filozofii, neurofizjologii, językoznawstwa lub matematyki. Potrafi przeanalizować i ocenić badanie empiryczne oraz wyciągane z niego wnioski.
• Umie samodzielnie i we współpracy z innymi zaprojektować i przeprowadzić badanie naukowe z zakresu kognitywistyki, psychologii, matematyki, neurofizjologii lub językoznawstwa (sformułować problem badawczy, pytania lub hipotezy, dokonać ich operacjonalizacji i zweryfikować przy użyciu właściwych metod).
• Potrafi opracować i przeanalizować dane opisujące zjawiska kognitywistyczne z pomocą znanych mu technologii informacyjno-komunikacyjnych (wybranych języków programowania) oraz z pomocą zaawansowanych metod statystycznych.
• Potrafi modelować wybrane aspekty działania umysłu lub procesów poznawczych wykorzystując do tego adekwatne narzędzia informatyczne oraz matematyczne.
• Potrafi przedstawić wybrane zagadnienia i wyniki badań w formie pisemnego raportu z właściwymi standardami edytorskimi oraz w formie ustnego wystąpienia z adekwatnym wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.
• Umie dyskutować o wybranych zagadnieniach kognitywistycznych z zakresu psychologii, filozofii, językoznawstwa, matematyki, neurofizjologii lub neurobiologii ze specjalistami różnych dziedzin.
• Potrafi znajdować niezbędne informacje z zakresu kognitywistyki, psychologii, filozofii, językoznawstwa, matematyki, neurofizjologii lub neurobiologii w literaturze fachowej, korzysta z baz danych i innych źródeł.
• Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.
• Potrafi kierować pracą interdyscyplinarnego zespołu badawczego.

c) Kompetencje społeczne:
• Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
• Potrafi współdziałać z innymi osobami oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role.
• Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
• Jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i respektuje tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, poziomu edukacji, grupy społecznej wyznania i kultury.
• Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie poprzez systematyczne zapoznawanie się z publikacjami w czasopismach naukowych i popularnonaukowych z zakresu różnych dyscyplin. Poszukuje nowych metod i źródeł w celu uzupełnienia swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/