Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka > Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka, stacjonarne, drugiego stopnia

Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-KMAA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Koncepcja kształcenia na kierunku „Komunikacja międzykulturowa” zakłada zdobycie przez studenta wiedzy na temat teorii dotyczących kultur i komunikacji, a także wiedzy na temat wybranych aspektów konkretnych kultur. Istotą realizacji tego programu studiów jest szerokie przedstawienie zagadnienia dialogu międzykulturowego, zależności pomiędzy kulturami oraz zachodzących pomiędzy nimi procesów. Studia przygotowują studenta do połączenia wiedzy i praktyki w pracy na rzecz uświadamiania i nauczania innych sposobu rozwiązania problemów wynikających z różnic kulturowych.

Program studiów kierunku komunikacja międzykulturowa reprezentuje humanistykę o mocno interdyscyplinarnym charakterze. Mimo, że dominującą dyscypliną reprezentowaną przez oferowane w programie studiów zajęcia jest nauka o kulturze i religii, to znalazły się w nim również zajęcia przyporządkowane innym dyscyplinom nauk humanistycznych, tj. literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia czy filozofia.

Celem kształcenia w ramach kierunku komunikacja międzykulturowa jest przygotowanie specjalistów, znających zasady funkcjonowania w świecie i środowisku wielokulturowym. Będą oni potrafili minimalizować problemy wynikające z różnorodności kultur oraz będą twórczo wykorzystywać różnice kulturowe m.in. w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi.

W trakcie studiów każdy student ma możliwość nauki w stopniu podstawowym (poziom A1) dwóch języków orientalnych (japoński/arabski). Nauka obu języków służy uświadomieniu różnic kulturowych, które zostaną ukazane przez język jako system komunikacji ukształtowany w konkretnej kulturze.

Wiedza będzie przekazywana w formie wykładów i utrwalana w ramach zajęć seminaryjnych i konwersatoriów. Inne zajęcia natomiast (przeważnie w formie warsztatów, również praktyk), pozwolą na zdobycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Zajęcia warsztatowe mają uwrażliwić studentów na kwestie różnorodności kultur, nauczyć umiejętności określenia obszarów, gdzie uwarunkowania kulturowe mogą zadecydować o możliwościach wzajemnego zrozumienia (to jest komunikacji), a także uczyć metod porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur. W ramach tych zajęć podnoszone są kompetencje przydatne w kontaktach personalnych — oferują naukę odpowiedniego przedstawiania wizerunku własnej kultury i osoby w komunikacji z innymi.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, przede wszystkim wykładowców Wydziału Orientalistycznego, którzy prowadzą badania w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, kultury masowej, popularnej i kultury kulinarnej. Wielu z nich jest jedynymi w Polsce specjalistami badającymi zagadnienia związane z tym obszarem geograficznym czy kulturowym.

Realizacja programu studiów komunikacja międzykulturowa pozwala jego uczestnikom na osiągniecie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego. Wartością dodaną dla uczestników tych studiów jest uwrażliwienie na wagę komunikacji międzykulturowej w budowaniu silnego, sprawiedliwego i tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego, jak również uświadomienie sobie możliwości wzbogacenia własnej kultury o inne wzorce i idee, dzięki którym umacnia się także poczucie wartości rodzimych postaw i zachowań.

Na potrzeby realizacji programu studiów Wydział Orientalistyczny dysponuje dobrze wyposażonymi i przygotowanymi salami na terenie Kampusu Głównego przy Karkowskim Przedmieściu. Program studiów przewiduje obok zajęć merytorycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia etc.) również realizację raz w miesiącu dwudniowego bloku warsztatów do wyboru. Tygodniowy plan przewiduje zajęcia w godzinach porannych i popołudniowych w dni robocze.

Program przewiduje również obowiązek odbycia praktyk, które mają przygotować studenta do przyszłej pracy zawodowej. Praktyki, służące zastosowaniu nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji, mogą być realizowane w instytucjach upowszechniania kultury m.in. muzeach, w domach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w urzędach administracji państwowej czy polskich placówkach dyplomatycznych w krajach Azji i Afryki, a także w wielokulturowych zespołach pracowniczych firm i korporacji.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.orient.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Ukończenie kierunku komunikacja międzykulturowa gwarantuje zdobycie:

  • uniwersalnego klucza wiedzy międzykulturowej,
  • umiejętności prowadzenia szkoleń w zakresie zależności pomiędzy kulturami,
  • wiedzy na temat uwarunkowań niezbędnych do prowadzenia konstruktywnej komunikacji
  • wiedzy na temat specyficznych cech komunikacyjnych społeczeństw pozaeuropejskich,
  • umiejętności współpracy niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych,
  • umiejętności zarządzania zespołem wielokulturowym

Zdobyta na studiach wiedza może być wykorzystana w pracy w dyplomacji, biznesie, w służbach państwowych, w szeroko pojętej edukacji (między innymi do prowadzenia szkoleń dla urzędników, do pracy z dziećmi i młodzieżą, w domach kultury czy organizacjach pozarządowych lub agendach instytucji międzynarodowych) oraz w sferze upowszechniania kultury. Nabyte w trakcie studiów kompetencje społeczne gwarantują w pracy zawodowej sprawne poruszanie się w zróżnicowanym kulturowo środowisku oraz umiejętność minimalizowania zagrożeń związanych z nieporozumieniami kulturowymi.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku - Komunikacja międzykulturowa — Azja i Afryka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku orientalistyka - Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka, absolwent:

ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z zakresu językoznawstwa lub historii lub zagadnień społeczno-politycznych lub komunikacji międzykulturowej
ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o wybranych problemach kultur Azji i Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej
zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu języków w przestrzeni społecznej i kulturowej z odniesieniem do wybranego języka orientalnego/afrykańskiego
ma obszerną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych wybranego regionu Azji lub Afryki w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację
społeczną i interkulturową
ma wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w wybranym języku Azji lub Afryki
ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym i społecznym wybranego regionu
zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) dotyczącą komunikacji międzykulturowej
zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania różnych metod komunikacyjnych
ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki komunikacji międzykulturowej dotyczącej kultur Azji i Afryki i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie
ma wiedzę o języku wybranych regionów Azji i Afryki
ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury wybranego regionu Azji i Afryki
2. wymiar punktów ECTS: 120, liczba semestrów: 4

3. program nie jest oparty na standardach

4. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru - 84 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia - minimum 109 ECTS

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) –
w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne
lub nauki społeczne - Minimum 5

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego - Nie dotyczy

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego - 67 ECTS

5. Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych - 30 g., 3 ECTS, samodzielne wyszukanie miejsca odbywania praktyk zawodowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/