Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kierunek lekarski > Kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie

Kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie (SJ-PRK-KL)

Jednolite magisterskie
Stacjonarne, 6-letnie
Język: polski

Studia na kierunku lekarskim są sześcioletnimi jednolitymi studiami magisterskimi o profilu ogólnoakademickim. Program studiów jest zgodny z aktualnymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. Kierunek lekarski wpisuje się w najlepsze praktyki kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, a wyróżniają go następujące elementy:

  • nacisk na rozwój naukowy studentów,
  • wysokie umiędzynarodowienie,
  • nowe technologie stosowane w nauczaniu i praktyce medycznej,
  • humanizacja medycyny,
  • indywidualizacja ścieżek kształcenia.

Szczególna uwaga będzie poświęcona rozwojowi naukowemu studentów i ich udziałowi w prowadzonych na uczelni projektach badawczych. Będzie to możliwe dzięki:

  • udziałowi studentów w działalności naukowo-badawczej w ramach kół naukowych, współpracy międzywydziałowej oraz własnej bazie dydaktycznej Wydziału Medycznego;
  • indywidualizacji podejścia do kształcenia studentów;
  • wdrażaniu nauczania w oparciu o wiedzę praktyczną, bezpośredni kontakt z pacjentem i zastosowaniu praktyki klinicznej od początku studiów;
  • unikalnemu na skalę krajową elementowi kształcenia, jakim będzie obowiązkowy udział każdego studenta w co najmniej jednym projekcie naukowo-badawczym w 6-letnim cyklu kształcenia.

Studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim będą prowadzone z zapewnieniem ich znaczącego umiędzynarodowienia. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki specjalistycznym lektoratom z języków obcych, zapewniających wysoką biegłość językową studentów, udziałowi nauczycieli akademickich i studentów w wymianie międzynarodowej, jak i prowadzeniu zajęć przez nauczycieli akademickich zza granicy. Szczególne możliwości rozwoju studentów w tym zakresie wynikają z udziału Uniwersytetu Warszawskiego w Sojuszu 4EU+, stanowiącego sojusz europejskich uczelni, do którego należą również: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) oraz Uniwersytet Genewski (Szwajcaria). Ponadto Uniwersytet Warszawski współpracuje z ponad 350 zagranicznymi instytucjami z ponad 70 krajów w ramach umów o współpracy bezpośredniej z uczelniami europejskimi, amerykańskimi, azjatyckimi i afrykańskimi. Wielu partnerów zagranicznych prowadzi kształcenie w dziedzinie medycyny.

Kolejny element wyróżniający na kierunku lekarskim to wykorzystanie w procesie kształcenia nowych technologii. Kształcenie będzie oparte na współpracy oraz wykorzystywaniu unikalnej i specjalistycznej bazy laboratoryjnej, dydaktycznej oraz infrastrukturalnej innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno w zakresie nauk podstawowych, przedklinicznych, jak i klinicznych. Kształcenie kliniczne realizowane będzie w nowoczesnych, warszawskich placówkach medycznych.

W procesie kształcenia, począwszy od pierwszego roku studiów, intensywnie będą wykorzystywane metody symulacji medycznych. Do dyspozycji studentów będzie specjalistyczny sprzęt przeznaczony do symulacji medycznych, a także pomieszczenia do rozwijania własnych projektów badawczych oraz samokształcenia. Co więcej, wprowadzenie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji umożliwi uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i wszechstronne przygotowanie studentów w zakresie umiejętności analitycznych oraz wykorzystywania potencjału BIG DATA, narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji w procesach leczenia pacjentów.

Wśród elementów innowacyjnych kierunku lekarskiego na UW znajdzie się również nowe podejście do kształcenia lekarzy zgodnie z ideą humanizacji medycyny, polegającej na wzmacnianiu m.in. aspektów komunikacji z pacjentem, kompleksowym podejściu do pacjenta i jego bezpieczeństwa, współpracy w zespole terapeutycznym osób z różnych grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia. Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu pozostałych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych naszej uczelni.

Niezwykle istotne będzie także indywidualne podejście do studenta, w ramach którego realizowane będą najlepsze praktyki dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. praca w małych grupach zajęciowych, sprzyjająca tworzeniu i pielęgnowaniu relacji mistrz-uczeń. Dodatkowy nacisk położony będzie na kształcenie nie tylko kompetencji kluczowych, lecz również na rozwijanie kompetencji uniwersalnych u studentów. W programie studiów przewidziano znaczną liczbę godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi zajęcia nauczycielami akademickimi. Studenci kierunku lekarskiego będą również mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć do wyboru realizowanych tak na Wydziale Medycznym, jak i na pozostałych 24 wydziałach uczelni oraz innych jednostkach w ramach unikatowej w skali kraju oferty przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Celem procesu kształcenia na kierunku lekarskim jest przygotowanie do uzyskania przez absolwentów kwalifikacji zawodowych zgodnych z obowiązującym standardem kształcenia, aktualnymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Mowa tu o wyposażeniu absolwentów w aktualną wiedzę medyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, a także osadzeniu w realiach dynamicznie rozwijających się nauk medycznych i zmieniających się warunków pracy. Nadrzędnym celem realizowanego programu jest wykształcenie absolwenta kierunku lekarskiego w taki sposób, aby posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielną pracę w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa w oparciu o zasady science based medicine, komunikacji klinicznej, aktualne standardy i procedury postępowania oraz literaturę naukową, oraz pozwalające na prowadzenie badań naukowych w naukach medycznych.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie przygotowany do udzielania świadczeń w placówkach o zróżnicowanym profilu, takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego będą mieli możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Poza praktyką kliniczną, będą mogli także realizować ścieżkę rozwoju naukowego poprzez kontynuowanie kształcenia w szkołach doktorskich oraz osiągać kolejne szczeble awansu naukowego.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku lekarskim

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

1. Dostęp do dalszego kształcenia: szkoły doktorskie, studia podyplomowe 2. Absolwent kierunku lekarskiego nabywa prawo wykonywania zawodu lekarza po odbyciu co najmniej 12-miesięcznego stażu podyplomowego oraz złożeniu, z wynikiem pozytywnym, Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Zasady wykonywania zawodu lekarza reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731).

Efekty kształcenia

Absolwent zna i rozumie:
(K_W1) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych
(K_W2) objawy i przebieg chorób
(K_W3) sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych (K_W4) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych
(K_W5) metody prowadzenia badań naukowych
(K_W6) ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem lekarskim, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
(K_W7) podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Umiejętności: absolwent potrafi:
(K_U1) rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego
(K_U2) rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej
(K_U3) zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki
(K_U4) wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki
(K_U5) planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy
(K_U6) inspirować proces uczenia się innych osób
(K_U7) komunikować się z pacjentem i jego rodziną w atmosferze zaufania, z uwzględnieniem potrzeb pacjenta oraz przekazać niekorzystne informacje
(K_U8) komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą
(K_U9) krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko
(K_U10) wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych
(K_U11) posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
(K_U12) krytycznie oceniać istniejący stan nauki i formułować oryginalne tezy badawcze.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
(K_K1) nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych
(K_K2) kierowania się dobrem pacjenta
(K_K3) przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta
(K_K4) podejmowania działań wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby
(K_K5) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych
(K_K6) propagowania zachowań prozdrowotnych
(K_K7) korzystania z obiektywnych źródeł informacji
(K_K8) formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji
(K_K9) wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym
(K_K10) formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej
(K_K11) przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób
(K_K12) sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów oraz krytycznej oceny stopnia zaawansowania w osiąganiu założonych celów
(K_K13) uczenia się przez całe życie, w tym korzystania z najnowszej literatury fachowej (także obcojęzycznej) oraz z rad ekspertów
(K_K14) zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/